1305 (1105) 2018-01-05 - 2018-01-11

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu nieruchomości (pomieszczenia użytkowego) położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV 51, na działce gruntu nr 2421 i 2422, obręb 0026 Śródmieście, zapisanej w księdze wieczystej nr GDY/00009547/7. Nieruchomość ta przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 7231/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27.12.2017 r. wywieszony został na okres od 3.01.2018 r. do 24.01.2018 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości zabudowanej lokalem niemieszkalnym położonym przy al. Marsz. Piłsudskiego 16, działka nr 847, Obręb 0016 Kamienna Góra oraz nieruchomości zabudowanej garażem nr 27 położonym przy ul. Szafranowej, działka nr 1169, Obręb 0014 Dąbrowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczinego. Zarządzenie Nr 7183/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.12.2017 r. Wykaz zostaje wywieszony do 27.12.2017 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:
1. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Adwokackiej (cz. działki nr 3826 obręb 0019 Mały Kack) o powierzchni 420 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (załącznik do Zarządzenia nr 7206/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19.12.2017 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze-uprawy jednoroczne.
2. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej (cz. działki nr 3230 obręb 0022 Orłowo) o powierzchni 1800 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (załącznik do Zarządzenia nr 7207/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19.12.2017 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze-uprawy jednoroczne.
3. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej (cz. działki nr 3309 obręb 0022 Orłowo) o powierzchni 1116 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (załącznik do Zarządzenia nr 7208/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19.12.2017 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze-uprawy jednoroczne.
4. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sieradzkiej (cz. działki nr 616 obręb 0019 Mały Kack) o powierzchni 405 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (załącznik do Zarządzenia nr 7209/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19.12.2017r.) z przeznaczeniem działkę przydomową.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 29.12.2017 r. do 19.01.2018 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 26 stycznia 2018 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 22 stycznia 2018 roku.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m²; ul. Platynowej 8A o pow. 895 m²; ul. Źródło Marii o pow. 553 m²; ul. Miegonia 10D o pow. 652 m², ul. Miegonia 10E o pow. 785 m²; ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m²; ul. Krawieckiej 14-16 o pow. 882 m²; ul. Częstochowskiej 42 o pow. 351 m²; ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m² i ul. Żwirowej 43 o pow. 690 m².
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Dziennik Bałtycki” w dniu 22.12.2017 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa.
Przetarg odbędzie się 9 lutego 2018 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 5 lutego 2018 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Akacjowej 2A o pow. 469 m²; ul. Olgierda 13 o pow. 675 m²; ul. Bolesława Prusa o pow. 277 m²; al. Zwycięstwa 18-30 o pow. 5 485 m², ul. Przemyskiej 34 o pow. 27 529 m² i ul. Wzgórze Bernadowo pow. 40 044 m².
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 7.12.2017 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Dotacje z budżetu miasta na zabytki
informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z 27.01.2010 r., w terminie do 10 stycznia 2018 r. można składać wnioski o udzielenie z budżetu Gminy Gdynia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, w tym budynkach znajdujących się na obszarach zabytkowych, w granicach administracyjnych Miasta Gdyni. Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje oraz obowiązkowy formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.gdynia.pl/zabytki pod hasłem „dotacje”.
Informacji na temat dotacji udziela także Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków tel. 58 66 88 343.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40, ul. Rozewska 33
zatrudni konserwatora na ½ etatu. Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30- 15.30. Dodatkowe informacje pod nr tel. 58 623 25 88.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 7184/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19.12.2017r.) położonej w Gdyni przy ul. Puckiej, oznaczonej jako część działki nr 1116 obręb 0023 Pogórze o powierzchni 3 330 m², zapisanej w księdze wieczystej nr GD1Y/00008696/9, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 5 lat z przeznaczeniem na działalność usługową – hale warsztatowe, składowanie, biuro.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 20.12.2017 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40, ul. Rozewska 33
zatrudni kierownika administracyjno-gospodarczego w pełnym wymiarze czasu pracy.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30- 15.30.
Dodatkowe informacje w sekretariacie szkoły pod nr tel. 58 623 25 88.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 34 (część działki nr 222 obręb 0015 Grabówek o pow. 68,5 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika (załącznik do Zarządzenia NR 7204/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19.12.2017 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 22.12.2017 r. do 12.01.2018 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. A. Abrahama 8, oznaczonej jako dz. nr 1543, obręb Śródmieście - 0026, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowego dołączenia. Wykaz wywieszono na okres od 5.01.2018 r. do 26.01.2018 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Centrum Sąsiedzkiego wraz z biblioteką przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni.” Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej TED (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) pod numerem: 2017/S 244-508731 z dnia 20.12.2017 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434 wraz z SIWZ.
Termin składania ofert: 29.01.2018 r. do godz. 10.00, adres: Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pok. 204 – Wydział Budynków.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza 25, oznaczonej jako część działek nr 397, 399 obręb 0016 (Kamienna Góra), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby prawnej z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7228/17/VII/P z dnia 27.12.2017 roku.
Wykaz wywieszono na okres od 2.01.2018 roku do 23.01.2018 roku.