1305 (1105) 2018-01-05 - 2018-01-11

Po XXXVIII Sesji Rady Miasta

W środę, 20 grudnia odbyła się XXXVIII Sesja Rady Miasta, podczas której, radni uchwalili budżet Miasta, wieloletnią Prognozą Finansową dla Miasta Gdyni na lata 2018-2033 i przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno–Wiczlino, rejonu położonego na południe od ul. Wiczlińskiej przylegającego do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Radni zdecydowali m.in. o:
– uchwaleniu budżetu Gdyni na rok 2018. W 2018 roku przewidywane dochody będą o 12% wyższe niż w roku bieżącym. Budżet zostanie zrównoważony na poziomie 1 793 589 339 zł.
Ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 1.643.589.339 zł, w tym:
1) dochody bieżące 1.389.647.989 zł,
2) dochody majątkowe 253.941.350 zł.
Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 1.700.941.020 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 1.278.785.144 zł,
2) wydatki majątkowe 422.155.876 zł.
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 57.351.681 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego.
W strukturze wydatków ogółem w budżecie 2018 r. dominuje finansowanie zadań w działach:
– transport i łączność - 27,1%,
– oświata i wychowanie - 25,0%,
– opieka społeczna i rodzinna - 14,8%,
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9,9%,
– administracja publiczna - 5,3%.
Działy zadaniowe miasta, widziane przez pryzmat wiodących wydatków bieżących 2018 roku, charakteryzują się następującą strukturą wartości realizowanych zadań:
– oświata i wychowanie - 30,5%,
– opieka społeczna i rodzinna - 19,4%,
– transport i łączność - 14,7%,
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7,3%.
– administracja publiczna - 7,1%.
Biorąc natomiast pod uwagę wydatki majątkowe 2018 roku, wartość wiodących zadań przyjmuje następującą strukturę:
– transport i łączność - 64,5%,
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 17,8%,
– oświata i wychowanie - 8,4%,
– kultura fizyczna i sport - 5,0%.
Proponowany budżet Gdyni w 2018 roku ma na celu pełne angażowanie się w realizację zadań ustawowych oraz maksymalne wykorzystanie środków Unii Europejskiej w celu kreowania rozwoju Miasta oraz optymalizacji zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców Gdyni. Pozwala równocześnie na realizację celów strategicznych Miasta, w szczególności związanych z okresem pozyskiwania środków Unii Europejskiej w ciągu najbliższych 4 - 5 lat.
– Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miast Gdyni na lata 2018-2033.
– przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej przylegający do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
– uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno.
– ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego.
– przyjęciu Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.
Niniejsza strategia opisuje obecny stan rozwoju biblioteki, jej słabe i mocne strony, a także definiuje cele i narzędzia dalszego rozwoju. Wprowadzenie zawartych w niej rozwiązań w życie usprawni funkcjonowanie instytucji, a przede wszystkim poprawi jakość świadczonych przez nią usług.
– reorganizacji sieci filii oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
W ramach tej uchwały połączone zostaną trzy filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni: Wypożyczalnia Naukowa zlokalizowana przy ul. Świętojańskiej 141, Czytelnia Naukowa zlokalizowana przy ul. Biskupa Dominika 17, Gdyńska Biblioteka Akademicka zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 47. Stworzą one nową filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141 w Gdyni – Biblioteki Wiedzy. Likwidacji ulega filia nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni przy ul. Amona 38d, której działanie zostało zawieszone w 2008 roku. Utworzona została też nowa filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni – Biblioteka z Pasją, zlokalizowana w kompleksie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia).
– zmianie Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/293/11 z 21 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania.
Celem wprowadzenia zmiany w tej uchwale jest ujednolicenie ceny godziny usług, co pozwoli na zniesienie różnic w odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorców na terenie Gdyni.
Z projektami wszystkich uchwał można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej.