1305 (1105) 2018-01-05 - 2018-01-11

Uwaga! Nowe stawki podatków

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Gdyni w roku 2018 (na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXXVI/977/17 z 25 października 2017 r.):
1. od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 zł od 1 m² powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,48 zł od 1 m² powierzchni.
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1 m2 powierzchni
2. od budynków lub ich części:
- mieszkalnych - 0,77 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od m² powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od m² powierzchni użytkowej.
3. od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
(treść całej uchwały znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta:
Stawka w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdynia obowiązująca w roku 2018 (na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXXVI/978/17 z 25 października 2017 r.):
Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Mieście Gdynia w wysokości 2,22 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Wydział Dochodów Urzędu Miasta w Gdyni informuje, że w 2017 roku nie została podjęta uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości. W związku z powyższym uchwała nr XXV/608/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała nr XXV/613/16 Rady Miasta Gdyni z 26 października 2016 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości są uchwałami aktualnie obowiązującymi.
Stawki w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym w roku 2018 (na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXXVI/1037/17 z 25 października 2017 r.):
1. Rower lub motorower – za usunięcie 110 zł; za każdą dobę przechowywania 19 zł.
2. Motocykl - za usunięcie 218 zł; za każdą dobę przechowywania 26 zł.
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usuniecie 476 zł; za każdą dobę przechowywanie – 39 zł.
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie 594 zł; za każdą dobę przechowywania – 51 zł.
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16 t - za usunięcie 841 zł; za każdą dobę przechowywania – 73 zł.
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usuniecie 1.239 zł.; za każdą dobę przechowywania – 133 zł.
7. Pojazd przewożący odpady niebezpieczne - za usunięcie 1.508 zł; za każdą dobę przechowywania 196 zł.
Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o których mowa w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:
1. Rower lub motorower - 55 zł,
2. Motocykl - 109 zł,
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 238 zł,
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 297 zł,
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16 t – 420 zł,
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 619 zł,
7. Pojazd przewożący odpady niebezpieczne - 754 zł.