1307 (1107) 2018-01-19 - 2018-01-25

Ogłoszenia

Dyrekcja Przedszkola nr 28
zatrudni specjalistę ds. kadr w wymiarze 0,35 etatu od 3.04.2018 r. Dokumenty należy składać w kancelarii przedszkola (ul. Narcyzowa 3) w godz 8.00 -15.30. Informacje w kancelarii pod nr tel. 58 624 13 81.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2017 r., poz.1257) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz 1496) zawiadamia, że na wniosek z 14.11.2017 r., Prezydenta Miasta Gdyni, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Przebudowa ulicy Białej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”, zlokalizowanej na działkach: teren Gminy Miasta Gdyni: obręb 0021, Oksywie nr 1031, 1014, 1026, 1022, 1019, 1037, 1015, 1018, 1016, 1035, 1034, 1021, 1028, 1030, 1020, 1024, 1033, 1025, 888, 1032, 1017, 1029, 1027, 1038, 1036, 1208, 1023, 1039.
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego powyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 319 (tel. 58 66 88 403) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju 428, na IV piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Okrężnej, stanowiącej części działek nr 755, 870, 957 obręb Chwarzno-Wiczlino, o łącznej powierzchni 97 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 2 lat z przeznaczeniem na działkę przydomową (załącznik do Zarządzenia nr 7276/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 10.01.2018 r.).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 11.01.2018 r. do 1.02.2018 r.
***
Dyrektor IX LO im. Marszałka J. Piłsudskiego
zatrudni osobę na stanowisko sprzątaczki, w pełnym wymiarze czasu pracy od 1.02.2018 r. Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły (ul. Orłowska 57) w godz. 7.30- 15.30. Dodatkowe informacje pod nr tel. 58 661 43 63.
***
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2254), podaje się do publicznej wiadomości, że na terenie województwa pomorskiego w okresie od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1999 r.
1. Do określenia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 1999 r. powołane są powiatowe komisje lekarskie oraz Wojewódzka Komisja Lekarska w Gdańsku.
2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944).
5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
6. Kwalifikację wojskową wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na: obszarze Miasta Gdyni przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Gdyni w budynku Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni - Wzg. Św. Maksymiliana, ul. Bema 33 (przy lodowisku) w okresie od 9 marca do 27 kwietnia 2018 r., codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach od 7.30 do 13.30.
7. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane są przedstawić:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
3) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
4) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
5) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
8. Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają dodatkowo książeczkę wojskową (nie przedstawiają fotografii).
9. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza stawienie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
10. Osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną w art. 26 ust. 1c ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.
11. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które:
1) w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce swego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące - celem wyznaczenia im miejsca i terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej;
2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej zamierzają zmienić dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
12. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej do dnia, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty usprawiedliwiające niemożność stawiennictwa. Po ustaniu przeszkody osoby takie powinny niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
13. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób, o których mowa w obwieszczeniu, od dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
14. Osoby wymienione w obwieszczeniu, które bez usprawiedliwionych powodów nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu imiennym lub niniejszym obwieszczeniu albo nie przedstawią komisji nakazanych dokumentów, o których mowa w punkcie 7 i 8 lub też odmówią poddania się badaniom lekarskim, bądź nie stawią się do wojskowej pracowni psychologicznej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności - art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia, albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję - art. 32 ust. 10 w/cyt. ustawy. Koszty doprowadzenia ponosi osoba doprowadzona.
15. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznacza się na dzień 15 stycznia 2018 r.
Wojewoda Pomorski
(-) Dariusz Drelich
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon budynku d. Banku Polskiego.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIII/833/17 Rady Miasta Gdyni z 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części dzielnicy Śródmieście, rejon budynku d. Banku Polskiego obejmującego działki nr 1418 i 1420 obręb Śródmieście_0026 położone przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i 10 Lutego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29.01.2018 r. do 20.02.2018 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 19.00, w sobotę w godz. 11.00 – 18.00, w niedzielę w godz. 11.00 – 16.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 6.02.2018 r., o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 6.03.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 430 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- przy ul. Chylońskiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7270/18/VII/P z 10.01.2018 r., oznaczonej jako część działek nr 1529 i 1530 obręb 0012 Cisowa o powierzchni 840 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na pawilon wystawienniczy wraz z placem postojowym, zapisanej w księgach wieczystych GD1Y/00017301/0 i GD1Y/00017304/1;
- przy ul. Morskiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7275/18/VII/P z 10.01.2018 r., oznaczonej jako część działki nr 1544 obręb 0012 Cisowa o powierzchni 790 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na działkę przydomową, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00017301/0;
- przy ul. Puckiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7272/18/VII/P z 10.01.2018 r., oznaczonej jako część działki nr 106 obręb 0012 Cisowa o powierzchni 750 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na uprawy jednoroczne, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00017301/0.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od 11.01.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 430 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- przy ul. Chylońskiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7271/18/VII/P z 10.01.2018 r., oznaczonej jako część działki nr 1437 obręb 0012 Cisowa o powierzchni 300 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na działkę przydomową, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00017303/4;
- przy ul. Dachnowskiego, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7274/18/VII/P z 10.01.2018 r., oznaczonej jako część działki nr 622 obręb 0010 Chylonia o powierzchni 247 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na działkę przydomową, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00017303/4;
- przy ul. Puckiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7273/18/VII/P z 10.01.2018 r., oznaczonej jako działka nr 672 oraz część działki nr 688 obręb 0023 Pogórze o powierzchni 350 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na działkę przydomową, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00040944/9.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od 11.01.2018 r.
***
Zawiadomienie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 art. 85 ust. 3, a także art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I) ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. DZ.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)
Zawiadamia społeczeństwo, że postępowanie wszczęte na wniosek znak THB/SS/AK/17/R/121/2154/17 z 9.10.2017 Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdyni, działającej poprzez pełnomocnika Agatę Kliczka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji tankowania autobusów sprężonym gazem ziemnym (CNG) o wydajności 600 m³/h na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.” zostało zakończone wydaniem decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.151.2017.KSZ.8 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Informację o powyższej decyzji zamieszczono także w publicznie dostępnym wykazie danych (www.ekoportal.gov.pl) pod nr 998/2017. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, pok. nr 102, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu się.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy:
1. ul. Jana Kilińskiego/I, oznaczonej jako część działki nr 2300 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby prawnej z przeznaczeniem na lokalizacje osłony do gromadzenia odpadów stałych, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7277/18/VII/P z 10.01.2018 roku;
2. ul. Jana Kilińskiego/II, oznaczonej jako część działki nr 2301 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby prawnej z przeznaczeniem na lokalizacje osłony do gromadzenia odpadów stałych, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7278/18/VII/P z 10.01.2018 roku;
3. ul. Stefana Batorego, oznaczonej jako część działki nr 1702 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby prawnej z przeznaczeniem pod lokalizację nietrwałego ogrodzenia podwórza przed budynkiem mieszkalnym, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7279/18/VII/P z 10.01.2018 roku;
Wykazy wywieszono na okres od 12.01.2018 roku do 2.02.2018 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
- na mocy Zarządzenia Nr 7294/18/VII/P z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom, mieszkańcom Gdyni w kwocie 27.500 zł brutto Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z nadpobudliwością psychoruchową i ich Rodzinom „Pomost” z siedzibą w Gdyni.
- na mocy Zarządzenia Nr 7293/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów na rok 2018 następującym organizacjom:
Związek Inwalidów Wojennych RP, zadanie: Pomoc osobom niepełnosprawnym zrzeszonym w ZIW RP O/Gdynia, kwota: 8.000 zł.
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, zadanie: R(el)acje, kwota: 12.000 zł.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, zadanie: WIEMY JAK, kwota: 5.000 zł.
Fundacja Adaptacja, zadanie: Działalność samopomocowa, organizacja grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, kwota: 5.000 zł.
- na mocy Zarządzenia Nr 7289/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni w kwocie 135.000 zł Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni.
- na mocy Zarządzenia Nr 7303/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na realizację zadania z zakresu utrzymania sprawności fizycznej i psychicznej oraz integracji osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni w kwocie 185.000 zł Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni.
- na mocy Zarządzenia Nr 7297/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej, zawodowej, integracji środowiska osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu, mieszkańców Gdyni na rok 2018 w kwocie 166.000 zł brutto następującym organizacjom:
Stowarzyszenie Cool-awi, zadanie: Samodzielny „krok”, kwota: 5.000 zł.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami”, zadanie: OCZKO ogólnorozwojowe, kwota: 24.110 zł.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, zadanie:RAZEM RAŹNIEJ – integracja osób z niepełnosprawnościami, kwota: 6.890 zł.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni, zadanie: Gdyński Magiel Teatralny 2018, kwota: 7.202 zł.
Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego, zadanie: BO NA KIBICOWANIE NIE MA LEKU – CDN – przez sport, wypoczynek i edukację do integracji lokalnej osób niepełnosprawnych, kwota: 22.000 zł.
Centrum Współpracy Młodzieży, zadanie: REH-akcja – Niepełnosprawni w działaniu, kwota: 22.000 zł.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, zadanie: ŻYĆ RAZEM – program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem
i zaburzeniami pokrewnymi, kwota: 40.000 zł.
Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, zadanie: DreamSound 2018, kwota: 2.648 zł.
ADAPA Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, zadanie: Klub Działań Różnych, koszt: 36.150 zł.
- na mocy Zarządzenia Nr 7307/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania z zakresu opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych oraz prowadzenia poradni opieki paliatywnej dla mieszkańców Gdyni na rok 2018 w kwocie 110.000 zł. Stowarzyszeniu Hospicjum im. Św. Wawrzyńca z siedzibą w Gdyni.
- na mocy Zarządzenia Nr 7300/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu pomocy psychologicznej dla rodziców niemowląt i małych dzieci, mieszkańców Gdyni na rok 2018 w kwocie 15.000 zł Stowarzyszeniu Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” z siedzibą w Gdyni.
- na mocy Zarządzenia Nr 7305/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotacje z zakresu sportu, turystyki, kultury na rzecz osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni następującym organizacjom: Stowarzyszenie Cool-awi, zadanie: Taniec – sposób na życie, kwota: 4.000 zł., Fundacja Szkwał – Morze dla Młodzieży, zadanie: Żeglarstwo sportem dla osób niepełnosprawnych 2018, kwota: 10.000, Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego, zadanie: Tam gdzie narodziła się Polska – 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski – propagowanie idei turystyki edukacyjnej bez barier, kwota: 6.000 zł.
- na mocy Zarządzenia Nr 7295/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności fizycznej osób z chorobą Alzheimera oraz organizacji grup wsparcia dla osób chorych, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni w kwocie 26.500 zł brutto Gdańskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera z siedzibą w Sopocie.
- na mocy Zarządzenia Nr 7291/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni w kwocie 105.700 zł brutto Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”.
- na mocy Zarządzenia Nr 7306/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotacje z zakresu poprawy sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni na rok 2018 w kwocie 150.000 zł następującym organizacjom: Fundacja Sport na Zdrowie, zadanie: Poprawa sprawności przez metodę Hallwicka, kwota: 18.000 zł.
Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel” , zadanie: Poprawa sprawności fizycznej osób
z niepełnosprawnością, mieszkańców Gdyni, kwota: 15.000 zł.
Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, zadanie: Sprawne ciało, sprawny umysł, kwota: 28.000 zł.
Stowarzyszenie „Dlaczego NIE” , zadanie: Poprawa sprawności poprzez wielokierunkową systematyczną rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, kwota: 24.000 zł.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, zadanie: Coraz sprawniejsi Gdynianie, kwota: 20.000 zł.
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą o. w Gdańsku, zadanie: Aktywni kontra mukowiscydoza II, kwota: 30.000 zł.
Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin, zadanie: Kompleksowe wsparcie chorych na chorobę Parkinsona, kwota: 15.000 zł.
- na mocy Zarządzenia Nr 7304/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania dotyczącego świadczenia usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni w kwocie 135.000 zł Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Transport bez Barier” z siedzibą w Gdyni.
- na mocy Zarządzenia Nr 7296/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. nie przyznał dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności fizycznej oraz wsparcia osób z chorobą otępienną, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni ze względu na brak ofert złożonych w terminie.
- na mocy Zarządzenia Nr 7299/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego przeciwdziałania wysiłkowemu nietrzymaniu moczu w kwocie 15.000 zł brutto Fundacji „Zachowaj sprawność” z siedzibą w Gdyni.
- na mocy Zarządzenia Nr …../18/VII/O z 9 stycznia 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania dot. prowadzenia ośrodka wsparcia z zakresu profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców Gdyni na rok 2018 w kwocie 135.000 zł Fundacji „Gdyński Most Nadziei” z siedzibą w Gdyni.
- na mocy Zarządzenia Nr 7290/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego prowadzenia aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni w kwocie 16.510 zł brutto Polskiemu Towarzystwu Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy z siedzibą w Gdyni.
- na mocy Zarządzenia Nr 7292/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego prowadzenia zajęć z dogoterapii dla niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni w kwocie 55.000 zł brutto Fundacji Dogtor z siedzibą w Gdyni.
- na mocy Zarządzenia Nr 7298/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata, mieszkańców Gdyni w kwocie 135.000 zł Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni.
- na mocy Zarządzenia Nr 7301/18/VII/O z 10 stycznia 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki raka jądra dla mieszańców Gdyni na rok 2018 w kwocie 37.000 zł Fundacji „Gdyński Most Nadziei” z siedzibą w Gdyni.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533), zawiadamia o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego.
W ramach konsultacji społecznych trwających w okresie 2.02-9.07.2018 roku mieszkańcy Gdyni wypowiedzą się w sprawie przeznaczenia części budżetu Miasta Gdyni na rok 2019. W ramach konsultacji mieszkańcy składają propozycje projektów do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic oraz wybierają je w głosowaniu, co skutkuje sfinansowaniem ich realizacji z budżetu Miasta Gdyni.
Na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznacza się kwotę w wysokości 5 898 400 zł. Suma ta jest rozdzielona pomiędzy 22 dzielnice, na które podzielone jest terytorium Miasta Gdyni.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:
1) zgłoszenie projektów przez mieszkańców w okresie 2-28.02.2018 r. z wykorzystaniem formularza wniosku złożonego elektronicznie, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
2) głosowanie na wnioski, które pomyślnie przeszły weryfikację ogólną oraz analizę techniczno-finansową, w okresie 18.06-2.07.2018 r. za pośrednictwem portalu Budżetu Obywatelskiego (www.bo.gdynia.pl).
Dodatkowe informacje na temat zasad i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego, jak również formularze wniosku dostępne są na portalu Budżetu Obywatelskiego (www.bo.gdynia.pl) oraz w Laboratorium Innowacji Społecznych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze obok pokoju 430 wykazu nieruchomości o powierzchni 41 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Stolarskiej stanowiącej część działki nr 1755 obręb 0020 Obłuże – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej na okres: do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie.
Wykaz stanowi załącznik do ZPMG nr 7164/17/VII/P. Wykazy wywieszono przez okres 21 dni: od 4.01.2018 r. do 26.01.2018 r.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie zarządu przy ul. Warszawskiej 67 A na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112 położonych w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40, przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej. Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 12.01.2018 r. – 1.02.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej żłobek „Niezapominajka”.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,289/dyrektor-zlobka-niezapominajka,516218.
Jednostka działa w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23, filie Demptowo, Witomino, Pogórze, Dąbrowa.
Niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa:
a) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,
b) osoba daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
c) osoba, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
d) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
e) osoba, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- Pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca życiorys zawodowy oraz list motywacyjny).
- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie pracy z dziećmi, staż pracy, kwalifikacje zawodowe.
- Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.
- Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
- Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione przez lekarza medycyny pracy.
- Aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
- Poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
- Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa skarbowe.
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych.
- Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
- Pisemne opracowanie koncepcji programowej i organizacyjnej Żłobka „Niezapominajka” w Gdyni.
Wzory oświadczeń dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni/BIP zakładka praca.
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni najpóźniej do 8 lutego 2018 r.: Urząd Miasta Gdyni - Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem dyrektor żłobka „Niezapominajka” – oferta pracy”.