1309 (1109) 2018-02-09 - 2018-02-15

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina

Prezydent Miasta Gdyni oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni w związku z występującymi opadami śniegu, niskimi temperaturami oraz silnymi wiatrami przypominają, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Konieczność usuwania śniegu i lodu dotyczy wszystkich obiektów, a w szczególności: wielkogabarytowych obiektów handlowo-usługowych (hipermarkety, supermarkety), hal sportowych i widowiskowych, obiektów biurowych, szkół, przedszkoli, stacji paliw i obsługi pojazdów, salonów samochodowych, hal magazynowych i innych obiektów użyteczności publicznej.
Jednocześnie informujemy, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane).
Mając na uwadze powyższe, należy podjąć działania mające na celu wypełnienie obowiązków spoczywających na właścicielu bądź zarządcy obiektu budowlanego zgodnie z w/w przepisami, a w szczególności usunięcie śniegu z dachów oraz zapewnienie drożności systemów odwadniających dachy.
Również inwestorom i wykonawcom obiektów budowlanych znajdujących się w trakcie budowy, przypominamy o konieczności usuwania śniegu i lodu – zależnie od stanu zaawansowania inwestycji - z dachów lub stropów między kondygnacjami w celu wyeliminowania zagrożeń dla konstrukcji wznoszonych obiektów oraz zdrowia i życia zatrudnionych ludzi.

ikona