1310 (1110) 2018-02-16 - 2018-02-22

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju 431, został wywieszony wykaz pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz wywieszono na okres od 29.01.2018 r. do 19.02.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju 430 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
– przy ul. Morskiej, wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7394/18/VII/P z 30.01.2018 r., oznaczonej jako część działki nr 467 obręb 0018 Leszczynki o pow. 97 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności – sprzedaż artykułów spożywczych, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00017305/8;
– przy ul. Morskiej, wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7395/18/VII/P z 30.01.2018 r., oznaczonej jako część działki nr 1950 obręb 0012 Cisowa o pow. 40 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na działkę przydomową, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00017302/7;
– przy ul. Zbożowej, wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7393/18/VII/P z 30.01.2018 r., oznaczonej jako część działki nr 2167 obręb 0012 Cisowa o pow. 1280 m², przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 2 lata na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na zieleń i uprawy jednoroczne, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00003503/5.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od 1.02.2018 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 221.000 euro na usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadań w ramach: „Modernizacji 11 zatok przystankowych wraz z budową 12 tablic informacji pasażerskiej oraz budowy 29 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp123.
Termin składania ofert: 14.03.2018 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
Zamówienie będzie dofinansowane na podstawie umowy nr POIS.06.01.00-00-0027/16-00 o dofinansowanie Projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia” nr POIS.06.01.00-00-0027/16 w ramach działania 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 5.448.000 euro na modernizację 11 zatok przystankowych wraz z budową 12 tablic informacji pasażerskiej oraz budowę 29 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp122.
Termin składania ofert: 12.03.2018 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
Zamówienie będzie dofinansowane na podstawie umowy nr POIS.06.01.00-00-0027/16-00 o dofinansowanie Projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia” nr POIS.06.01.00-00-0027/16 w ramach działania 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon skweru Plymouth i al. Marsz. Piłsudskiego. Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 3.03.2018 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym). Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w Urzędzie Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pok. 428 wykazu nieruchomości (załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7417/18/VII/P z 30.01.2018 r.) stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Miętowej (dz. nr 1314 obręb Dąbrowa o pow. 462 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata, przeznaczenie: działka przydomowa. Wykaz wywieszono od 1.02.2018 r. na okres 21 dni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w Urzędzie Miasta na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pok. 428 wykazu nieruchomości (zał. nr 1 do Zarz. Prezydenta Miasta Gdyni nr 7358/18/VII/P z 23.01.2018 r.) stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta Radtkego 32, oznaczonej jako część działek nr 1012 i 1015 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata na rzecz osoby prawnej z przeznaczeniem na podwórze dla potrzeb Wspólnoty Mieszkaniowej. Wykaz wywieszono na okres od 25.01.2018 r. do 15.02.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na III piętrze przy pok. 318 w Urzędzie Miasta przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, w obrębie Mały Kack przy ul. Halickiej 7a oznaczonej jako działki o numerach 976/2, 972/3, 973, 974 oraz 975 o łącznej pow. 5.005 m2 objętej KW nr GD1Y/00024645/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz (załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni 7357/18/VII/P z 23.01.2018 r.) wywieszono na okres od 25.01.2018 r. do 15.02.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pok. 428, wykazu nieruchomości (załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7396/18/VII/P z 30.01.2018 r.) stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Gdyni przy al. Jana Pawła II, al. Marsz. Piłsudskiego, ul. Ejsmonda, ul. Śląskiej, ul. Orłowskiej, al. Zwycięstwa, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony: 1.05.2018 r.-30.04.2019 r. w drodze 2-etapowego przetargu z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych pojazdach typu food truck (z wyłączeniem napojów alkoholowych). Wykaz wywieszono na okres 5-26.02.2018 r.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVII/658/16 Rady Miasta Gdyni z 21 grudnia 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: od północy – wzdłuż ul. J. Kilińskiego, od wschodu – wzdłuż ul. Świętojańskiej, od południa – wzdłuż ul. R. Traugutta, od zachodu – wzdłuż ul. Władysława IV, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 19.02-13.03.2018 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00, w sobotę w godz. 11.00-18.00, w niedzielę w godz. 11.00-16.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30).
Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie www.gdynia.pl/plany.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 22.02.2018 r. o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni:
– przy ul. Leszczynki 52 (część działki nr 1874 obręb 0018 Leszczynki o pow. ca 200 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (załącznik do Zarządzenia NR 7370/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23.01.2018 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 24.01.2018 r. do 14.02.2018 r.
– przy ul. Kalksztajnów 11a (działka nr 1332, część działki nr 1330, 1331, 1647, 1667, 1669, 1677 obręb 0018 Leszczynki o pow. ca 230 m²) przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (załącznik do Zarządzenia NR 7371/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23.01.2018 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 24.01.2018 r. do 14.02.2018 r.
– przy ul. Poleskiej/Litewskiej (część działki nr 1443, 1444 obręb 0013 Działki Leśne o pow. ca 950 m²) przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (załącznik do Zarządzenia NR 7369/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23.01.2018 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej w branży meblarskiej. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 24.01.2018 r. do 14.02.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie Zarządzenia nr 7384/18/VII/M ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2018 roku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 100 000,00 złotych.
Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl. Po wprowadzeniu oferty do systemu konieczne jest wydrukowanie potwierdzenia, które następnie, podpisane przez osoby upoważnione, należy złożyć w pokoju A 510, budynek IV, PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2018 roku“.
Termin składania ofert w systemie www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń upływa z dniem 16 lutego 2018 roku. W przypadku składania potwierdzenia za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu do sekretariatu PPNT Gdynia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarte konkursy ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:
– na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2018 roku. Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 12 000,00 zł. Realizacja zadania obejmuje okres od 16.04.2018 r. do 31.12.2018 r. Termin składania ofert: 5.03.2018 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na www.witkac.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 marca 2018 r.
– na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja. Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania wynosi 30 000,00 zł. Realizacja zadania obejmuje okres: 15.03-31.12.2018 r. Termin składania ofert: 27.02.2018 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 marca 2018 r.
na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów budzących tożsamość przestrzeni w obrębie osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego. Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 50 000,00 zł. Realizacja zadania obejmuje okres 15.03-31.12.2018 r. Termin składania ofert ustala się do 27.02.2018 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na www.witkac.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 marca 2018 r.
na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2018 roku. Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 45 000,00 zł. Realizacja zadania obejmuje okres: 16.04-31.12.2018 r. Termin składania ofert: do 5.03.2018 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 marca 2018 r.
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców Oksywia w 2018 roku. Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 5 000,00 zł. Realizacja zadania obejmuje okres od 16.04.2018 r. do 31.12.2018 r. Termin składania ofert ustala się do 5.03.2018 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 marca 2018 r.
– ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon ulic Dickmana i Śmidowicza. Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 30 000,00 zł. Realizacja zadania obejmuje okres od 15.03.2018 r. do 31.12.2018 r. Termin składania ofert ustala się do 27.02.2018 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 marca 2018 r.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia, tel. 58 727 39 21.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
informuje o wywieszeniu w siedzibie przy ul. Warszawskiej 67A na tablicy ogłoszeń na I piętrze wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest KW 5112 położonych w ZMHT przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywieszono na 21 dni: od 9.02.2018 do 1.03.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 4281 wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Komandorska 16 (część działki nr 715 i 730 obręb 0015 Grabówek o łącznej powierzchni ca 65 m²) przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (załącznik do Zarządzenia nr 7397/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 30.01.2018 roku) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 31.01.2018 roku do 21.02.2018 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 4281 wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Komandorska 16 (część działki nr 715 i 730 obręb 0015 Grabówek o łącznej powierzchni ca 65 m²) przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (załącznik do Zarządzenia nr 7397/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 30.01.2018 roku) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 31.01.2018 roku do 21.02.2018 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Nabycie przez Gminę Miasta Gdyni praw do lokali mieszkalnych”. Przedmiotem postępowania jest nabycie praw odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałami w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej. Nieruchomości powinny być położone w obrębie granic administracyjnych Gminy Miasta Gdyni. Z ogólnymi warunkami składania ofert można zapoznać się na stronie BIP Miasta Gdyni lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 344 oraz 428. Szczegły pod nr tel. 58 668 85 12, 58 668 85 22 oraz na www.gdynia.pl/bip w zakładce Nieruchomości oraz www.investgdynia.pl/ w zakładce Nabycie lokali. W związku z art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) wyłączającym stosowanie ustawy do nabycia własności i innych praw do nieruchomości, zamówienie udzielone będzie w trybie rokowań z ogłoszeniem.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 2 marca 2018 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 do 26 lutego 2018 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m2, ul. Źródło Marii o pow. 553 m2, ul. Miegonia 10D o pow. 652 m2, ul. Miegonia 10E o pow. 785 m2, ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 589 m2, ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 599 m2, ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m2, ul. Krawieckiej 14-16 o pow. 882 m2, ul. Częstochowskiej 42 o pow. 351 m2, ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m2, ul. Żwirowej 43 o pow. 690 m2 i ul. Działowskiego 13 o pow. 355 m2. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Dzienniku Bałtyckim” 31.01.2018 r. Pełną treść ogłoszenia opublikowano na stronie Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze urzędu, a także na www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać tel. 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.
***
Wykaz dotacji na kulturę w 2018 roku
W otwartym konkursie ofert, na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018, na mocy zarządzenia nr 74/2018/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 30 stycznia 2018 roku, przyznaje się dotacje w sposób następujący:
1) Fundacja Klinika Kultury – Festiwal Pociąg do Miasta 2018 – Stacja Niepodległa, 95 000,00 zł, 86,7 pkt,
2) Fundacja 4 Sztuki – Wolność, kosmos, improwizacja – cykl 8 koncertów muzyki improwizowanej, 18 300,00 zł, 74,0 pkt,
3) Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa – Kino Letnie w Orłowie 2018, 30 000,00 zł, 72,0 pkt,
4) Fundacja Pura – Festiwal Open House Gdynia – IV edycja, 50 000,00 zł, 70,3 pkt,
5) Fundacja Vademecum – Wszystko jest filozofią edycja II, 20 000,00 zł, 69,5 pkt,
6) Fundacja La Buka – Historyczne podróże – przez świat do niepodległej Polski, 5 000,00 zł, 69,2 pkt,
7) Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych – Renault NN – historia miasta, historia motoryzacji, 38 000,00 zł, 68,0 pkt,
8) Fundacja Klinika Kultury – Akcja/Edukacja 2018 – edukacja kulturalna w Teatrze Gdynia Główna, 25 000,00 zł, 67,7 pkt,
9) Fundacja Żyjmy w harmonii – Nie ma Kaszub bez Polonii – patriotyczne koncerty w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski, 5 500,00 zł, 67,0 pkt
10) Stowarzyszenie Traffic Design – Mapa sentymentalna Wzgórza, 10 000,00 zł, 65,2 pkt
11) Fundacja Vademecum – Akademia Małego Filozofa, 12 000,00 zł, 63,7 pkt
12) Fundacja Blues Club – Jam session bluesowe oraz jazzowe, 20 000,00 zł, 62,8 pkt
13) Stowarzyszenie Gdyńska Strefa Kultury, Sztuki i Edukacji – Polskie historie, 15 000,00 zł, 62,5 pkt,
14) Towarzystwo Miłośników Gdyni – Głosy Tradycji w Gdyni, 20 000,00 zł, 61,8 pkt,
15) Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra – Wieczory z muzyką organową – kontynuacja cyklu, 9 870,00 zł, 61,2 pkt,
16) Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni – Mistrzowie kina europejskiego w Gdyńskim Centrum Filmowym, 10 000,00 zł, 60,7 pkt,
17) Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr/Stowarzyszenie Chór Cantus/Fundacja Żyjmy w harmonii – Droga do niepodległości, 6 000,00 zł, 60,3 pkt,
18) Fundacja Bomalihu – Kameralne maluchy, 4 730,00 zł, 57,5 pkt,
19) Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni – Bajka w Centrum, 22 000,00 zł, 57,2 pkt,
20) Fundacja Blues Club – Koncerty bluesowe i jazzowe, 22 000,00 zł, 57,0 pkt,
21) Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni – 11. Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy, 16 600,00 zł, 54,5 pkt
22) Towarzystwo Miłośników Gdyni – Rozbudowa portalu Rocznika Gdyńskiego, 10 000,00 zł, 54,5 pkt.
***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela przedmiotów zawodowych fryzjerskich. Wymagane wykształcenie wyższe lub średnie oraz tytuł mistrza w zawodzie. Informacje: 58 669 97 44, 58 669 97 32.
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego
poszukuje kandydatów na stanowisko dozorcy z obowiązkami konserwatora na ½ etatu.
CV można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Władysława IV 58 lub wysłać na adres e-mail: xlogdynia@gmail.com.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 34 (ul. Cylkowskiego 5)
poszukuje pracowników na stanowiska: kucharz (1 etat), sprzątaczka (7/8 etatu).
Telefon kontaktowy: 58 622 14 34.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 31
poszukuje dwóch pracowników na stanowisko sprzątaczki, wymiar: pełen etat. Należy przesyłać CV oraz list motywacyjny na adres: zs9cisowa@gmail.com. Kontakt z wybranymi kandydatami.
W CV należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926. ze zmianami).
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 (ul. Halicka 8)
zatrudni nauczyciela wspomagającego (dyplom: oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna) na pełen etat (18 godz. tygodniowo). Oferty należy składać w sekretariacie szkoły. Kontakt tel. 58 622 23 43.
***
Urząd Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54)
poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Budynków
– Referacie Inwestycji.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/glowny-specjalista-w-wydziale-budynkow-referacie-inwestycji,516830.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 21 lutego 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia) z dopiskiem „Główny Specjalista w Referacie Inwestycji – oferta pracy”.
Należy dopisać na aplikacji klauzulę – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
***
Urząd Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54)
poszukuje kandydatów na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym.
Szczegóły na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/podinspektor-w-wydziale-architektoniczno-budowlanym,516946.
Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesłać do 20 lutego 2018 r. na adres: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
81-382 Gdynia z dopiskiem „Podinspektor w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym – oferta pracy”. Należy dopisać na aplikacji klauzulę – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
***
Urząd Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54)
poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Budynków
– Referacie Inwestycji.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/glowny-specjalista-w-wydziale-budynkow-referacie-inwestycji,516830.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 21 lutego 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia) z dopiskiem „Główny Specjalista w Referacie Inwestycji – oferta pracy”.
Należy dopisać na aplikacji klauzulę – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

  • ikonaOpublikowano: 08.02.2018 11:04
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 08.02.2018 11:36
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona