1310 (1110) 2018-02-16 - 2018-02-22

Ogłoszenia

Urząd Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)
poszukuje kandydatów na stanowisko Podinspektora W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/podinspektor-w-wydziale-gospodarki-nieruchomosciami-i-geodezji-referacie-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej,517071.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 22 lutego 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Podinspektor w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej – oferta pracy” Należy dopisać na aplikacji klauzulę – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
***
ZSO nr 1 (ul. Legionów 27)
zatrudni robotnika do prac ciężkich – konserwatora w wymiarze 35/40.
Zatrudnienie od 1 marca 2018 r. Pożądane uprawnienia eksploatacyjne SEP, umiejętności do naprawiania hydrauliki, elektryki, prac malarskich. Wymagane dokumenty: CV, podanie, dyplomy potwierdzające wykształcenie/kwalifikacje/uprawnienia (m.in. Uprawnienia eksploatacyjne SEP do instalacji sieci o napięciu powyżej 1 KV), dokumenty potwierdzające okresy dotychczasowego zatrudnienia oraz referencje.
Termin składania ofert: 23 lutego do godz. 14.00. Kontakt: tel. 58 622 18 33 w. 35, 46.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 (ul. Porębskiego 21)
zatrudni nauczyciela języka angielskiego na umowę o pracę na czas określony (na zastępstwo) w pełnym wymiarze czasu pracy. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 20 lutego w godz. 8.00-15.00.
***
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (ul. Legionów 27)
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista do spraw zamówień publicznych.
Wymiar etatu: 40/40 – wymiaru czasu pracy. Zatrudnienie od 1 marca 2018 roku.
Rodzaj umowy: umowa o pracę zgodnie z kodeksem pracy.
Wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe. Preferowane wykształcenie w dziedzinie ekonomii lub zamówień publicznych.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/praca,1172/ogloszenie-o-naborze-specjalisty-ds-zamowien-publicznych,517034.
Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV, list motywacyjny, oryginał lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy, zalecana opinia o pracy bądź referencje z ostatniego miejsca pracy należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni ul. Legionów 27 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do spraw zamówień publicznych” do 23 lutego 2018 roku do godz. 14.00.
Aplikacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku O ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016 roku poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 22 marca 1990 roku O pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2016 poz. 902 z 2017 r. poz. 60, 1930 z późn. zm.).
Telefon kontaktowy: 58 622 18 33 wewnętrzny 35, 41, 31, 50.
***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela przedmiotów zawodowych fryzjerskich. Wymagane wykształcenie wyższe lub średnie oraz tytuł mistrza w zawodzie.
Informacje: 58 669 97 44, 58 669 97 32.
***
Dyrektor Przedszkola nr 43 „Jantarek” (ul. Śmidowicza 59)
ogłasza konkurs na stanowisko głównej księgowej w wymiarze ¾ etatu.
Zgłoszenia i informacje można uzyskać na stronie BIP Urzędu Miasta Gdynia lub w gabinecie dyrektora w godz. 9.00-15.00. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 58 625 32 85.
***
Szkoła Podstawowa nr 48 (ul. Jowisza 60)
zatrudni w pełnym wymiarze godzin nauczyciela matematyki, na zastępstwo.
Zgłoszenia mailem na adres: sekretariat@sp48.pl do 23.02.2018 r.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 34 (ul. Cylkowskiego 5)
poszukuje pracowników na stanowisku:
– kucharz (1 etat),
– sprzątaczka (7/8 etatu).
Telefon: 58 622 14 34.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad nadbudową i przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Centrum Sąsiedzkiego wraz z biblioteką przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej TED (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) pod numerem: 2018/S 025-053898 z 6.02.2018 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego: http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435 wraz z SIWZ.
Termin składania ofert: 15.03.2018 r. do godz. 10.00 na adres: Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pok. 204 – Wydział Budynków.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 317 i 318 wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni ul. Sochaczewska 6, oznaczonej w obrębie Mały Kack jako działka gruntu nr 1443 o pow. 483 m2, przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7450/18/VII/P z 6 lutego 2018 roku wywieszony jest na okres 21 dni od 6 lutego 2018 roku do 27 lutego 2018 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 7452/18/VII/R z 6.02.2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego”. Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi do 142 800,00 zł.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.04.2018 r. do 31.03.2021 r.
Termin składania ofert:
1. Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl – termin składania ofert: 1 marca 2018 r. do godz. 14.00.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl należy złożyć w wersji papierowej – do 2 marca 2018 r. do godz. 15.30 w sekretariacie MOPS w Gdyni.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.
ikona