Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1313 (1113) 2018-03-09 - 2018-03-15

„Mały procent – wielka sprawa!”

Zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.
Podczas ubiegłorocznej akcji 1% organizacje działające na terenie Gdyni zostały wsparte kwotą 7 mln. Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Aktywność gdyńskich OPP dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to, na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1%, zależy wyłącznie od nas. Aby ułatwić Państwu ten wybór, w kolejnych numerach „Ratusza” prezentujemy gdyńskie organizacje.

Polskie Towarzystwo
Bezpieczeństwa i Niezawodności
KRS: 0000085977
Strona internetowa: www.ptbn.pl
e-mail: prezes@ptbn.pl, sekretarz@ptbn.pl
al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia
PTBN jest interdyscyplinarnym towarzystwem naukowo-technicznym osób współdziałających w rozwoju, praktycznym zastosowaniu i upowszechnianiu osiągnięć nauki o bezpieczeństwie oraz niezawodności.
Celami PTBN są: rozwój nauki i inżynierii bezpieczeństwa oraz niezawodności oraz integracja osób i zespołów skupionych wokół środowiska. Wspiera działania praktyczne na rzecz świadomego i racjonalnego kształtowania poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności w odniesieniu do zagrożeń stwarzanych przez wytwory techniki i naturę.
Występuje do odpowiednich organów państwowych i samorządowych z inicjatywami na rzecz prawidłowego kształtowania poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności, a w tym z inicjatywami natury legislacyjnej.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną/ Koło w Gdyni
KRS: 0000093655
Strona www.psouugdynia.org.pl
e-mail: biuro@psouugdynia.org.pl
ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni prowadzi szeroką działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Stowarzyszenie oferuje wszechstronną pomoc w zakresie wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozy, rehabilitacji ruchowej, terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz stymulacji rozwoju mowy. Działania organizacji obejmują również rehabilitację społeczną poprzez teatr, który umożliwia niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym oraz trening zawodowy przygotowujący do wejścia na otwarty rynek pracy. Poprzez swoją działalność Stowarzyszenie realizuje hasło: „Otwórzmy przed nimi życie”.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „Pomost”
KRS: 0000106033
Strona www.pomost.pomorskie.pl
e-mail: kontakt@pomost.pomorskie.pl
ul. Orłowska 70, 81-542 Gdynia
Celem stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci z ADHD, pomoc ich rodzinom oraz kształtowanie postaw zrozumienia i akceptacji problemów z tym związanych poprzez prowadzenie wszechstronnej terapii, przeciwdziałanie dyskryminacji i integrację społeczną oraz inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form terapii pomocy dzieciom. Ważnym działaniem jest prowadzenie wszechstronnej terapii dla rodziców i organizowanie poradnictwa. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „Pomost” prowadzi działalność informacyjną działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie nadpobudliwości. Pozyskuje środki finansowe współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką.

Wojskowy Klub Sportowy
„Flota” Gdynia
KRS: 0000095198
Strona www.wksflotagdynia.pl
e-mail: info@wksflota.com.pl
ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
Wojskowy klub Sportowy „Flota” Gdynia to stowarzyszenie z osiemdziesięcioletnią historią. Głównym celem działalności Klubu jest integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Gdynia poprzez zintensyfikowanie działań w obszarze upowszechniania i uprawiania sportu oraz rekreacji w lokalnym środowisku.
Aktualnie w Klubie działa 10 sekcji sportowych zrzeszających ok. 600 członków. Od lat z sukcesami organizacja szkoli dzieci i młodzież.

Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia”
KRS: 0000101891
Strona internetowa: www.gsfamilia.pl
e-mail: gsfamilia@interia.pl
ul. Morska 89, 81-225 Gdynia
Gdyńskie Stowarzyszenie „ Familia” działa od 2002 roku i jest organizacją non – profit. Stowarzyszenie prowadzi dwie świetlice socjoterapeutyczne: „Familia” na Grabówku oraz „Familia II” na Karwinach. Świetlice oferują dzieciom zajęcia socjoterapeutyczne, terapię pedagogiczną, psychologiczną, pomoc w odrabianiu lekcji, a także szereg zajęć popołudniowych: plastycznych, kulturalnych itp. Od początku swojej działalności Stowarzyszenie organizuje dwa razy w roku – w okresie ferii zimowych i letnich – obozy wypoczynkowe na terenie Polski. „Familia” chce pokazać dzieciom, że wolny czas spędzać można aktywnie i pożytecznie. Środki uzyskane z 1% zostaną przeznaczone na codzienne funkcjonowanie świetlic oraz organizację wypoczynku letniego. Świetlice Familia oraz Familia II to takie trochę magiczne miejsca, w których obok tych zwykłych codziennych rzeczy dzieją się rzeczy niesamowite…

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski
KRS: 0000114618
Strona www.ptsr.org.pl/gdansk
e-mail: pomorze@ptsr.org.pl
ul. Krzywoustego 1, 81-035 Gdynia
Gdyńskie Koło PTSR pomaga osobom chorym na SM i ich bliskim. Stwardnienie rozsiane (SM) dotyka w większości ludzi młodych, powodując uszkodzenia w centralnym układzie nerwowym, co może stopniowo prowadzić do niedowładów kończyn i trwałego kalectwa. Ponieważ nie jest znana przyczyna SM, nie ma skutecznego leku. Najistotniejszą metodą utrzymania sprawności chorego na SM jest szeroko rozumiana rehabilitacja fizyczna, psychologiczna i społeczna. Towarzystwo oferuje chorym różnorodne formy rehabilitacji i integracji w celu jak najdłuższego zachowania sprawności i samodzielności. Są to m.in. ćwiczenia w basenie, hipoterapia, terapia psychologiczna, różnorodne warsztaty, kursy i szkolenia, rehabilitacja domowa i grupowa, wizyty domowe lekarzy specjalistów, wycieczki integracyjne, imprezy okolicznościowe i wiele, wiele innych. Chorzy i ich bliscy mogą tu znaleźć zrozumienie, poradę i konkretną pomoc. Towarzystwo realizuje cele samopomocowe, dzięki którym chorzy i ich rodziny wspierają się wzajemnie. Tutaj chorzy nie czują się osamotnieni.

Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”
KRS: 0000111694
Strona: www.effetha.pl
e-mail: effetha2007@wp.pl
ul. Warszawska 76, 81-309 Gdynia
Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niesłyszącym, niedosłyszącym i ich rodzinom.
Prowadzone działania to: poprawa warunków życia osób głuchoniemych, prowadzenie rehabilitacji w zakresie logopedii, organizowanie wyjazdów rekreacyjnych, sportowych, opieka duszpasterska i pomoc osobom starszym.

Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” im. Henryka Wieczorkiewicza
KRS: 0000118999
Strona: www.lesnaszkolka.org
E-mail: komenda@lesnaszkolka.org
ul. Górnicza 37 lok. 3, 81-572 Gdynia
Głównym celem działalności jest kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przy wykorzystaniu harcerskich metod wychowawczych. Propagowanie służby Bogu, Polsce i bliźnim, braterstwa, prawdomówności, solidności, wierności swoim ideałom. Propagowanie ochrony przyrody oraz uczenia zaradności w obcowaniu z naturalnym środowiskiem człowieka. Umacnianie rodzin członków, współpracowników i sympatyków Kręgu.

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia
KRS: 0000129145
Strona internetowa: www.sgagdynia.pl
e-mail: sgagdynia@wp.pl
ul. Władysława IV 54, 81-384 Gdynia
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia to klub sportowy o ponad 50-letniej tradycji szkolenia zawodniczek w gimnastyce artystycznej. Gimnastyka artystyczna to jedna z najtrudniejszych technicznie, a jednocześnie najpiękniejszych olimpijskich dyscyplin sportowych, nasz klub szczyci się wyszkoleniem wielu wspaniałych zawodniczek reprezentujących Polskę na najważniejszych imprezach sportowych, takich jak Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, Atlancie i Atenach. Obecnie szkoli się w nim ponad 40 zawodniczek w wieku od 5 do 19 lat we wszystkich kategoriach sportowych, które zdobywają co roku wiele medali na zawodach rangi Mistrzostw Polski w konkurencjach indywidualnych i zbiorowych oraz reprezentują Polskę na najważniejszych światowych turniejach.

cdn.