1314 (1114) 2018-03-16 - 2018-03-22

Ogłoszenia

Urząd Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)
poszukuje kandydatów na stanowisko:
– Aplikanta Straży Miejskiej
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/aplikant-strazy-miejskiej,518169
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 30 marca 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia z dopiskiem „Aplikant Straży Miejskiej – oferta pracy”.
Należy dopisać na aplikacji klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 13 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 9 kwietnia 2018 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m2, ul. Źródło Marii o pow. 553 m2, ul. Miegonia 10D o pow. 652 m2, ul. Miegonia 10E o pow. 785 m2, ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 589 m2, ul. Kępa Oksywska o pow. 599 m2, ul. Podgórnej 14 o pow. 285 m2, ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m2, ul. Krawieckiej 14-16 o pow. 882 m2, ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m2 i ul. Działowskiego 13 o pow. 355 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Dziennik Bałtycki” 9.03.2018 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip, www.investgdynia.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2018 roku.
Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 17 500 zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres 20.04-31.12.2018 r.
Termin składania ofert: 29.03.2018 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20.04.2018 r. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych pod nr. tel. 58 727 39 21.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na odnawianie istniejącego oznakowania poziomego dróg w mieście na prawach powiatu i dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp8
Termin składania ofert: 23.03.2018 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i wystawienie protokołów z przeprowadzonych przeglądów i kontroli technicznej budynku przy ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000,00 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów, na podstawie art. 4 pkt 8, Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2017 r. z 20 lipca 2017 r. poz. 1579 ).
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie: http://sp33gdynia.pl/cms/25153/przetargi i http://gdynia.pl/bip/zamowienia-publiczne,616/wykonanie-i-wystawienie-protokolow-z-przegladu-i-kontroli-technicznej-budynku-uzytecznosci-publicznej,518483.
Oferty należy składać w dni robocze w godz. 9.00-14.00 w zamkniętej kopercie do 23.03.2018 r. do godz. 12.00.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest kierownik administracyjny Anna Kiedrowska-Kowalewska, tel. 58 625 04 01 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7545/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 6.03.2018 roku – nieruchomości położonej przy ul. Promiennej o pow. 62 m², obejmującej część działki nr 184 obręb Witomino-Leśniczówka, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata – na działkę przydomową.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 7.03.2018 r. do 28.03.2018 r.
***
Dyrektor X LO (ul. Władysława IV 58)
poszukuje kandydatów na stanowisko sprzątaczki na ½ etatu.
CV można składać w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres: xlogdynia@gmail.com do 26.03.2018 r.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (ul. Warszawska 67)
zatrudni:
– specjalistę ds. zamówień publicznych link do ogłoszenia: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,289/oglaszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-specjalisty-ds-zamowien-publicznych,518260,
– sprzątaczki w wymiarze ½ etatu (praca w godzinach popołudniowych) na czas określony od 1.04.2018 r.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 34 (ul. Cylkowskiego 5)
poszukuje pracowników na stanowiska: – kucharz (1 etat),
sprzątaczka (7/8 etatu).
Kontakt tel. 58 622 14 34.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
ogłasza nabór na stanowisko Głównej Księgowej w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i stronie internetowej szkoły http://sp35gdynia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 624 09 74 w godz. 8.00-15.00.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Morska 79)
zatrudni od 1.04.2018 r.:
– osobę do prowadzenia kadr, wymiar: pełen etat. Szczegóły, w tym główne obowiązki i wymagane dokumenty znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni oraz stronie szkoły: www.ckziu1.gdynia.pl,
– sprzątaczkę, wymiar: pełen etat.
Telefon kontaktowy: 58 621 68 91.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
ogłasza nabór na stanowisko Głównej Księgowej w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i stronie internetowej szkoły http://sp35gdynia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 624 09 74 w godz. 8.00-15.00.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (ul. Warszawska 67)
zatrudni:
– specjalistę ds. zamówień publicznych link do ogłoszenia: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,289/oglaszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-specjalisty-ds-zamowien-publicznych,518260,
– sprzątaczki w wymiarze ½ etatu (praca w godzinach popołudniowych) na czas określony od 1.04.2018 r.
***
Dyrektor X LO (ul. Władysława IV 58)
poszukuje kandydatów na stanowisko sprzątaczki na ½ etatu.
CV można składać w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres: xlogdynia@gmail.com do 26.03.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7545/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 6.03.2018 roku – nieruchomości położonej przy ul. Promiennej o pow. 62 m², obejmującej część działki nr 184 obręb Witomino-Leśniczówka, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata – na działkę przydomową.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 7.03.2018 r. do 28.03.2018 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na budowę placu zabaw i placu do ćwiczeń na terenie SP 29 przy ul. Ściegiennego w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp12.
Termin składania ofert: 28.03.2018 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, w obrębie Mały Kack przy ul. Strzelców 28 oznaczonej jako działka nr 2213 o powierzchni 1457 m2 objętej księgą wieczystą nr GD1Y/000223873/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni 7553/18/VII/P z 6.03.2018 r., wywieszony został na okres od 7.03.2018 r. do 28.03.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz o numerze 8/2018 dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk. Dąbka 122, oznaczonego jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 600 m2. Umowa na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie: uprawy jednoroczne, bez prawa czynienia nakładów o charakterze inwestycyjnym, w szczególności w postaci obiektów budowlanych. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 16.03.2018 r. do 6.04.2018 r. Treść wykazu jest publikowana na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: art. 35 ust.1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm.).
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności fizycznej oraz wsparcia osób z chorobą otępienną, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni. Termin składania ofert: do 3 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.
***
Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207)
zatrudni nauczyciela przedmiotów ekonomicznych oraz przedmiotów zawodowych fryzjerskich. Wymagane wykształcenie wyższe lub średnie oraz tytuł mistrza w zawodzie.
Informacje: 58 669 97 44, 669 97 32.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – na okres 10 lat, nieruchomości stanowiącej użytkowanie wieczyste Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Energetyków 13A.
Wydzierżawiający jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Energetyków 13A w Gdyni, w granicach portu morskiego w Gdyni, oznaczonej jako działka nr 414 oraz część działki nr 413 obręb nr 0026 Śródmieście o łącznej powierzchni ca 5240 m², dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00067043/8, gdzie wpisanym właścicielem jest Skarb Państwa, zabudowanej budowlami, urządzeniami oraz budynkiem o powierzchni 3058,96 m², z wyłączeniem pomieszczenia o powierzchni 33,40 m² położonego na parterze budynku, w korytarzu – łączniku z przybudówką. Budynek włączony jest do gminnej ewidencji zabytków.
Przedmiotową nieruchomość, przeznacza się na usługi edukacji wraz z funkcjami uzupełniającymi.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia, przyjętym Uchwałą Nr XXV/523/12 Rady Miasta Gdyni z 28 listopada 2012 roku, opisana w karcie terenu nr 03, oznaczona jako UO – usługi oświaty i wychowania.
Część jawna przetargu odbędzie się 11 maja 2018 roku o godz. 10.00, w sali 105A na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).
Wadium: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) płatne przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S. A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 8 maja 2018 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta Wydzierżawiającego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi, regulaminem przetargu i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy składać w pok. nr 337 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 09 maja 2018 roku (do godz. 15.00). Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które dostępne są w Referacie Administrowania Gruntami w pok. 337, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 58 668 81 58. Kontakt e-mail: j.bartoszewska@gdynia.pl.