1315 (1115) 2018-03-23 - 2018-03-29

„Czyste powietrze Pomorza – edycja 2018”

Miasto Gdynia bierze udział w konkursie „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2018” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W ramach konkursu właściciele budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których aktualnie użytkowane są piece i kotły węglowe, mogą ubiegać się o dofinansowanie na modernizację źródeł ciepła. Dofinansowanie za pośrednictwem Urzędu Miasta Gdyni mogą uzyskać te inwestycje, które będą polegały na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich: podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym lub pompami ciepła.
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni kompletnego wniosku w terminie do 16 kwietnia 2018 r.
Do konkursu mogą być zgłaszane zadania tylko nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.
Realizując projekt można uzyskać dotację w wysokości minimum 15% uznanych kosztów kwalifikowanych inwestycji z budżetu miasta oraz do 20% ze środków pochodzących od WFOŚiGW.
 
Dlaczego walczymy z „niską emisją*"?
Celem realizowanego zadania jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza powodowanego tzw. „niską emisją". Jakość powietrza którym oddychamy ma wpływ na nasze zdrowie. Dlatego niezmiernie ważne jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja.
*Niska emisja - emisja szkodliwych pyłów i gazów na niskiej wysokości - nie większej niż 40 m.
Pochodzi z emisji komunikacyjnej oraz emisji pyłów i szkodliwych gazów wydobywających się z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania („Od toksycznych emisji do efektów zdrowotnych", Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, 2006).
Więcej na temat niskiej emisji można dowiedzieć się odwiedzając strony WWW:
www.misja-emisja.pl
www.czymoddychasz.pl

Samodzielny Referat ds. Energetyki
tel. 58 668 23 50
email: ref.energetyki@gdynia.pl
pokój nr 312 (ul. 10 Lutego 24) oraz na stronie Samodzielnego Referatu ds. energetyki w dziale „Sprawy do załatwienia”.