1315 (1115) 2018-03-23 - 2018-03-29

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów budzących tożsamość przestrzeni w obrębie osiedla Zamenhofa - Opata Hackiego.
Środki w wysokości 49 950,00 zł zostały przyznane Fundacji „Miejsce Tworzenia” z/s w Gdyni (KRS nr 0000677613) na realizację zadania pt. „Miejsce tworzenia jest tam, gdzie mieszkasz” w okresie od 20.03.2018 r. do 31.12.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, iż od 22 marca 2018 r. w dni powszednie w godz. 16.00-20.00 (w soboty w godz. 10.00-16.00) pracownicy Urzędu Miasta Gdyni, posiadający legitymacje urzędowe, będą roznosić zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni – odcinek witomiński”. Powyższe zawiadomienia będą roznoszone właścicielom nieruchomości ujętych w katastrze wraz z adresem, położonych w projektowanych liniach rozgraniczających ulic Chwarznieńskiej, Hodowlanej, Sosnowej oraz skrzyżowaniach ulic: Wielkokackiej-Rolniczej-Chwarznieńskiej-Małokackiej i Hodowlanej-Wielkokackiej, a także nieruchomości położonych w terenie niezbędnym do realizacji inwestycji.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7599/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 14.03.2018 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 138 o pow. 501 m2, obejmującej działki nr 111/1, nr 112/1, nr 113/3, obręb 0025 Redłowo, przeznaczoną do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 4 marca 2044 roku, jako nieruchomość zamienną.
Wykazy wywieszone zostały na okres 21 dni tj. od 15.03.2018 r. do 5.04.2018 r.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art.49 i art.61 Kpa ( t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z póź.zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1496) zawiadamia w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr WI-I.7821.1.19.2017.KM z 5.02.2018r. uchylającą zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Gdyni i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni – odcinek witomiński” na działkach nr :
37/1(37), 39, 43/1(43), 47/1(47), 48/1(48), 49/1(49), 50, 81/1(81), 82/1(82), 96, 97/1(97), 98/1(98), 120/1(120), 121/1(121), 122/1(122), 123/1(123), 124/1(124), 125/1(125), 126/1(126), 127/1(127), 128/1(128), 129/1(129), 130/2(130), 133/1(133), 139/1(139), 144/1(144), 145/1(145), 146/1(146), 150/1(150), 151/1 (151), 152, 153/1(153), 203/2 (203), 203/3(203), 204/2(204), 204/3(204), 293, 294, 295, 298/1(298), 298/2(298), 299/1(299), 299/2(299), 322, 329/1(329), 329/2(329), 340, 399, 400, 401, 51, 52, 120/2(120), 129/2(129), 130/1(130), 133/2(133), 151/2(151), 153/2(153), 202, 203/1(203), 204/1(204), 205, 37/2(37), 41, 7, 35, 43/2(43), 47/2(47), 48/2(48), 49/2(49), 76, 78, 80, 81/2(81), 82/2(82), 83, 97/2(97), 98/2(98), 110, 120/3(120), 121/2(121), 122/2(122), 123/2(123), 124/2(124), 125/2(125), 126/2(126), 127/2(127), 128/2(128), 129/3(129), 130/3(130), 139/2(139), 144/2(144), 146/2(146), 204/4(204), 327 obręb 0028 Witomino-Radiostacja:
75/1(75), 95/1(95), 97/1(97), 98, 99/2(92), 100/1(100), 111, 112, 113/1(113), 114, 115/1(115), 133/1(133), 134/1(134), 135/1(135), 136/1(136), 310/1(310), 311/1(311), 312, 313/1(313), 316/2(316), 317/1(317), 320/1(320), 341/1(341), 341/2(341), 515, 519/1(519), 519/2(519), 520, 521, 522/1(522), 522/2(522), 523, 524, 525/1(525), 525/2(525), 525/3(525), 527, 528, 568, 579/1(579), 1059, 1061, 1124, 1125/2(1125), 1126/1(1126), 1127, 1128, 1129, 1130, 1132/1(1132), 1133, 1134, 1135/1(1135), 1137/1(1137), 95/2(95), 96, 97/2(97), 99/1(99), 101/1(101), 102/1(102), 137/1(137), 138, 139, 161, 162/1(162), 162/2 (162), 162/3(162), 210/1(210), 211/1(211), 215, 216, 217, 218/1(218), 219, 220, 221, 222/1(222), 224, 225, 226, 227, 247, 265/1(265), 265/2 (265), 267, 308/1(308), 309, 310/2(310), 310/3(310), 310/4(310), 316/1(316), 320/2(320), 371/1(371), 377, 378/1(378), 378/2(378), 400/1(400), 401, 402/1(402), 403/2(403), 406, 407, 414, 416, 423/1(423), 423/2(423), 424, 425, 465/1(465), 468/1(468), 468/2(468), 488, 489, 490/2(490), 491/1(491), 491/2(491), 512, 514, 580, 586, 735, 736, 738, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/2(75), 94, 100/2(100), 113/2(113), 115/2(115), 116, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133/2(133), 134/2(134), 135/2(135), 136/2(136), 137/2(137), 210/2(210), 211/2(211), 212, 213, 218/2(218), 222/2(222), 228, 248, 249, 291, 308/2(308), 311/2(311), 313/2(313), 317/2(317), 342, 371/2(371), 376, 398, 400/2(400), 402/2(402), 404, 405, 408, 426, 465/2(465), 490/1(490), 492, 498, 513, 516, 577, 579/2(579), 737, 740, 1056, 1058, 1126/2(1126), 1132/2(1132), 1135/2(1135), 1136, 1137/2(1137), 1151 obręb 0029 Witomino-Leśniczówka
(…) – w nawiasach podano numery działek przed podziałem
Wykaz działek objętych podziałem:
Województwo pomorskie, obręb Witomino- Radiostacja 0028, miasto Gdynia: dz. 37 podzielona na dz. 37/1 oraz 37/2, dz. 43 podzielona na dz. 43/1 oraz 43/2, dz. 47 podzielona na dz. 47/1 oraz 47/2, dz. 48 podzielona na dz. 48/1 oraz 48/2, dz. 49 podzielona na dz. 49/1 oraz 49/2, dz. 81 podzielona na dz. 81/1 oraz 81/2, dz. 82 podzielona na dz. 82/1 oraz 82/2, dz. 98 podzielona na dz. 98/1 oraz 98/2, dz. 97 podzielona na dz. 97/1 oraz 97/2, dz. 120 podzielona na dz. 120/1, 120/2 oraz 120/3, dz. 121 podzielona na dz. 121/1 oraz 121/2, dz. 122 podzielona na dz. 122/1 oraz 122/2, dz. 123 podzielona na dz. 123/1 oraz 123/2, dz. 124 podzielona na dz. 124/1 oraz 124/2, dz. 125 podzielona na dz. 125/1 oraz 125/2, dz. 126 podzielona na dz. 126/1 oraz 126/2, dz. 127 podzielona na dz. 127/1 oraz 127/2, dz. 128 podzielona na dz. 128/1 oraz 128/2, dz. 129 podzielona na dz. 129/1, 129/2 oraz 129/3, dz. 133 podzielona na dz. 133/1 oraz 133/2, dz. 130 podzielona na dz. 130/1, 130/2 oraz 130/3, dz. 139 podzielona na dz. 139/1 oraz 139/2, dz. 144 podzielona na dz. 144/1 oraz 144/2, dz. 145 podzielona na dz. 145/1 oraz 145/2, dz. 146 podzielona na dz. 146/1 oraz 146/2, dz. 150 podzielona na dz. 150/1 oraz 150/2, dz. 151 podzielona na dz. 151/1, 151/2 oraz 151/3, dz. 153 podzielona na dz. 153/1 oraz 153/2, dz. 203 podzielona na dz. 2031/1, 203/2 oraz 203/4, dz. 204 podzielona na dz. 204/1, 204/2, 204/3 oraz 204/4, dz. 298 podzielona na dz. 298/1, 298/2, dz. 299 podzielona na dz. 299/1 oraz 299/2, dz. 329 podzielona na dz. 329/1 oraz 329/2
Województwo pomorskie, obręb Witomino- Leśniczówka 0029, miasto Gdynia: dz. 133 podzielona na dz. 133/1 oraz 133/2, dz. 134 podzielona na dz. 134/1, 134/2, dz. 135 podzielona na dz. 135/1 oraz 135/2, dz. 136 podzielona na dz. 136/1 oraz 136/2, dz. 310 podzielona na dz. 310/1, 310/2, 310/4 oraz 310/4, dz. 75 podzielona na dz. 75/1 oraz 75/2, dz. 95 podzielona na dz. 95/1 oraz 95/2, dz. 97 podzielona na dz. 97/1 oraz 97/2, dz. 99 podzielona na dz. 99/1, 99/2 oraz 99/3, dz. 100 podzielona na dz. 100/1, 100/2, dz. 101 podzielona na dz. 101/1 oraz 101/2, dz. 102 podzielona na dz. 102/1 oraz 102/2, dz. 113 podzielona na dz. 113/1 oraz 113/2, dz. 115 podzielona na dz. 115/1 oraz 115/2, dz. 137 podzielona na dz. 137/1 oraz 137/2, dz. 162 podzielona na dz. 162/1, 162/2 oraz 162/3, dz. 210 podzielona na dz. 210/1 oraz 210/2, dz. 218 podzielona na dz. 218/1 oraz 218/2, dz. 211 podzielona na dz. 211/1 oraz 211/2, dz. 222 podzielona na dz. 222/1 oraz 222/2, dz. 265 podzielona na dz. 265/1 oraz 265/2, dz. 308 podzielona na dz. 308/1 oraz 308/2, dz. 371 podzielona na dz. 371/1 oraz 371/2, dz. 378 podzielona na dz. 378/1 oraz 378/2, dz. 400 podzielona na dz. 400/1 oraz 400/2, dz. 402 podzielona na dz. 402/1 oraz 402/2, dz. 403 podzielona na dz. 403/1 oraz 403/2, dz. 423 podzielona na dz. 423/1 oraz 423/2, dz. 465 podzielona na dz. 465/1 oraz 465/2, dz. 468 podzielona na dz. 468/1 oraz 468/2, dz. 490 podzielona na dz. 490/1 oraz 490/2, dz. 491 podzielona na dz. 491/1 oraz 491/2, dz. 579 podzielona na dz. 579/1 oraz 579/2, dz. 311 podzielona na dz. 311/1 oraz 311/2, dz. 313 podzielona na dz. 313/1 oraz 313/2, dz. 316 podzielona na dz. 316/1 oraz 316/2, dz. 317 podzielona na dz. 317/1 oraz 317/2, dz. 320 podzielona na dz. 320/1 oraz 320/2, dz. 341 podzielona na dz. 341/1 oraz 341/2, dz. 519 podzielona na dz. 519/1 oraz 519/2, dz. 522 podzielona na dz. 522/1 oraz 522/2, dz. 525 podzielona na dz. 525/1, 525/2 oraz 525/3, dz. 1125 podzielona na dz. 1125/1, 1125/2 oraz 1125/3, dz. 1126 podzielona na dz. 1126/1 oraz 1126/2, dz. 1132 podzielona na dz. 1132/1 oraz 1132/2, dz. 1135 podzielona na dz. 1135/1 oraz 1135/2, dz. 1137 podzielona na dz. 1137/1 oraz 1137/2.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 423 tj. poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
Telefon kontaktowy 58 668 84 10.
***
Urząd Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)
poszukuje kandydatów na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/aplikant-strazy-miejskiej,518169
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 30 marca 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia z dopiskiem „Aplikant Straży Miejskiej – oferta pracy”.
Należy dopisać na aplikacji klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2018 r. nie przyznano dotacji na realizację zadania.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
przedstawia wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia położonych na plażach miejskich w Gdyni oraz przystani jachtowej „Marina Gdynia”, które przeznaczone są do oddania w najem, na czas oznaczony 25.04-31.10.2018 r. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni od 20.03.2018 r. Szczegółowe warunki przetargu i najmu określone zostaną w materiałach przetargowych. Materiały przetargowe dostępne będą po 10.04.2018 r. w siedzibie przystani jachtowej „Marina Gdynia” przy al. Jana Pawła II 13 a w Gdyni, tel. 785 174 719. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Czynsz za najem nieruchomości płatny będzie z góry za cały okres najmu, z wyłączeniem prowadzenia dwóch punktów toalet, gdzie czynsz płatny będzie w ratach za okres miesięczny. Księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdyni.
Wykaz znajduje się na www.gdynia.pl/bip/nieruchomosci.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 (ul. Rozewska 33)
zatrudni od zaraz osobę sprzątającą na pełen etat.
Zgłoszenia i informacje w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 40 w godz. 8.00-15.00 lub tel. 58 623 25 88.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 (ul. Starodworcowa 36)
zatrudni pracownika na stanowisko referent ds. płac. Praca na ¾ etatu, przewidziany termin zatrudnienia od 7.05.2018 r.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 30.03.2018 r. lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dwudziestka@sp20gdynia.pl
Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać na www.sp20gdynia.pl oraz w BIP.
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
poszukuje wykonawców na przeprowadzenie badań lekarskich dla uczniów, w zakresie badań podstawowych i do pracy na wysokości powyżej 3 m.
Oferty należy składać lub przesyłać na adres: CKZiU nr 1 (ul. Morska 79, e-mail: ckziu1@ckziu1.gdynia.pl do 20.04.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533), zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych ulicy Starowiejskiej oraz jej otoczenia.
Celem konsultacji jest wypracowanie koncepcji zmian w przestrzeni ulicy Starowiejskiej oraz poddanie ich pod publiczną dyskusję z mieszkańcami Gdyni.
Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od 6 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. w następujących formach:
1) Zbieranie pisemnych propozycji zmian w przestrzeni ulicy Starowiejskiej. Uwagi można składać w okresie od 6 kwietnia do 13 maja 2018 roku (obowiązuje data wpływu) w następujący sposób:
a) drogą elektroniczną: mailem na adres konsultacje@lis.gdynia.pl;
b) drogą korespondencyjną na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne dot. ulicy Starowiejskiej”;
c) osobiście do:
– Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,
– Biura Rady Dzielnicy Śródmieście (w Szkole Podstawowej nr 21, ul. Jana z Kolna 5, 81-351 Gdynia), w godzinach pracy biura,
– Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00.
2) Cykl trzech warsztatów projektowania, które odbędą się w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30), w terminach:
a) 14 kwietnia 2018 r. (sobota), w godz. 11.00-15.00,
b) 21 kwietnia 2018 r. (sobota), w godz. 11.00-15.00,
c) 12 maja 2018 r. (sobota), w godz. 11.00-15.00.
Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. Udział w spotkaniach będzie możliwy po zaakceptowaniu pisemnego zgłoszenia złożonego w okresie od 19 marca do 3 kwietnia 2018 r. Więcej informacji na ten temat udziela Laboratorium Innowacji Społecznych:
a) telefonicznie pod numerem: 58 727 39 08,
b) mailowo pod adresem: konsultacje@lis.gdynia.pl,
c) osobiście pod adresem: ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia.
3) Otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat koncepcji zmian ul. Starowiejskiej wypracowanych w pierwszym etapie konsultacji, które odbędzie się 5 czerwca 2018 r. o godz. 17.30 w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańskiej 30).
4) Zbieranie uwag i opinii dotyczących koncepcji zmian ul. Starowiejskiej wypracowanych w pierwszym etapie konsultacji. Wypełnione formularze konsultacyjne będzie można dostarczyć w okresie od 4 czerwca do 30 czerwca 2018 r. do godz. 14.00 (obowiązuje data wpływu) w następujący sposób:
a) drogą elektroniczną poprzez formularz elektroniczny na stronie www.badanialis.pl/sw-uwagi;
b) drogą korespondencyjną na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne dot. ulicy Starowiejskiej”;
c) osobiście do:
– Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,
– Biura Rady Dzielnicy Śródmieście (w SP nr 21, ul. Jana z Kolna 5, 81-351 Gdynia), w godzinach pracy biura,
– Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00.
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje złożone w inny sposób lub w innych terminach niż opisano powyżej.
Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji oraz formularze konsultacyjne zostaną udostępnione zostaną udostępnione w okresie trwania konsultacji w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty),
2) Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
3) Biurze Rady Dzielnicy Śródmieście, ul. Jana z Kolna 5, 81-351 Gdynia (SP nr 21),
4) Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 (ul. Wrocławska 52)
poszukuje na zastępstwo nauczyciela języka niemieckiego w wymiarze 24/18. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon ulic Dickmana i Śmidowicza w 2018 r. nie przyznano dotacji na realizację ww. zadania.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spółdzielczej o pow. 2 ha (część działki nr 3215 obręb 0022 Orłowo) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata na wypas koni, jako załącznik do zarządzenia nr 7598/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 14.03.2018 r.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 16.03.2018 r. do 6.04.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy:
1) ul. Świętojańskiej 92, oznaczonej jako część działki nr 2309, obręb 0026 (Śródmieście), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7552/18/VII/P z 6.03.2018 r.
2) al. Marsz. Piłsudskiego 50, oznaczonej jako część działki nr 467, obręb 0016 (Kamienna Góra), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na podwórze dla potrzeb Wspólnot Mieszkaniowych i miejsca postojowe, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7551/18/VII/P z 6.03.2018 roku.
Wykazy wywieszono na okres od 15.03.2018 roku do 5.04.2018 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze obok pokoju 430 - wykazu nieruchomości o łącznej powierzchni 72 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Płk.Dąbka /Kępa Oksywska, stanowiącej: część działki nr 2027 obręb 0021 Oksywie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00103609/9 oraz część działki 2021 obręb 0021 Oksywie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00110804/8 – do wydzierżawienia na okres: do 3 lat – z przeznaczeniem na działkę przydomową – na okres: do 3 lat. Wykaz stanowi załącznik do ZPMG nr 7511/18/VII/P.
Wykaz wywieszono przez okres 21 dni: od 16.03.2018 r. do 6.04.2018 r.