1316 (1116) 2018-03-30 - 2018-04-05

„Mały procent – wielka sprawa!”

Zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.
Podczas ubiegłorocznej akcji 1% organizacje działające na terenie Gdyni zostały wsparte kwotą 7 mln. Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Aktywność gdyńskich OPP dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to, na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1%, zależy wyłącznie od nas. Aby ułatwić Państwu ten wybór, w kolejnych numerach „Ratusza” prezentujemy gdyńskie organizacje.

Uczniowski Klub Żeglarski
„Opti” CWM
KRS: 0000255157
strona www.opticwm.sails.pl
e-mail: opti@artnet.com.pl
al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia
Misją Klubu jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej, a także popularyzacja żeglarstwa.

Uczniowski Klub Sportowy
„Chwarzno”
KRS: 0000258009
www.facebook.com/ukschwarzno
e-mail: sekretariat@zs15.pl
ul. Jowisza 60, 81-601 Gdynia
Misją Klubu jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej.

Fundacja „Gdyński Most Nadziei”
KRS: 0000262786
strona www.mostnadziei.pl
e-mail: fundacja@mostnadziei.pl
ul. Władysława IV 51, 81-384 Gdynia
Fundacja „Gdyński Most Nadziei” od roku 2006 realizuje w Gdyni ogólnopolski program Akademia Walki z Rakiem, w ramach którego wspiera chorych na raka mieszkańców Gdyni oraz ich rodziny i bliskich. Fundacja zapewnia bezpłatną pomoc specjalistów. Organizuje terapie indywidualne oraz grupowe, zajęcia ruchowe, zajęcia artystyczne, warsztaty edukacyjne. Jest również pomysłodawcą oraz organizatorem kampanii społecznej „Odważni Wygrywają” poruszającej zagadnienie profilaktyki raka jądra i dbałości o zdrowie wśród młodych mężczyzn. Kampania realizowana jest poprzez happeningi uliczne (ulica Świętojańska, skwer Kościuszki, bulwar Nadmorski), obecność na wydarzeniach sportowych oraz muzycznych (Open’er Festiwal). Fundacja organizuje również miesięczną akcję „Movember Gdynia”.

Fundacja Magis
KRS: 0000231822
Strona www.fundacjamagis.org.pl
e-mail: magis@arrupe.org
ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
Fundacja została powołana, aby prowadzić i wspierać działalność edukacyjną oraz społeczną, a w szczególności wspierać działania oświatowe, społeczne i charytatywne prowadzone przez Towarzystwo Jezusowe lub przez nie inspirowane.

Stowarzyszenie Gdynia SOS
KRS: 0000270683
strona www.gdynia.sos.pl
e-mail: poczta@gdynia.sos.pl
ul. Wincentego Pola 11 lok. 1,
81-433 Gdynia
Celem Stowarzyszenia jest przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie miasta Gdyni. Stowarzyszenie działa na rzecz mieszkańców miasta Gdyni. Wspomaga rozwój społeczności lokalnej miasta Gdyni, także mieszkańców zaniepokojonych powolną likwidacją terenów zielonych w mieście.
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: wydawanie lokalnej prasy (informatora), prowadzenie strony internetowej www.gdynia.sos.pl oraz obsługę korespondencji mailowej, organizowanie spotkań z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz samorządowych Gdyni, organizację środków wyrażania niezależnej opinii (petycji, wystąpień zbiorowych), interwencje oraz opinie (uwagi i spostrzeżenia) na piśmie kierowane do władz samorządowych miasta, wojewody, prokuratury oraz środków masowego przekazu.

Stoczniowy Klub Płetwonurków „Meduza”
KRS: 0000273301
strona www.klubmeduza.pl
e-mail: zalas_xl@wp.pl
ul. Szczecińska 38 lok. 2,
81-326 Gdynia
Stoczniowy Klub Płetwonurków „Meduza” powstał w 1967 roku. Członkami klubu były takie osobistości jak Antoni Dębski. Klub organizował wiele obozów treningowych i szkoleniowych na teranie całego kraju oraz za granicą. Zwiedził wiele wraków zalegających na dnie Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego.

Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy
KRS: 0000274840
Strona internetowa: www.rksgdynia.pl
e-mail: poczta@rksgdynia.pl
ul. Kaliska 35 a, 81-502 Gdynia
Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych mającym na celu wszechstronny rozwój sportu i kultury, a w szczególności umożliwienie aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych, kulturalnych i innych rodzin, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych bez względu na ich status materialny, pochodzenie społeczne, płeć, czy dotychczasowe osiągnięcia. Poprzez promocję sportu, rekreacji i spontanicznej oddolnej kultury jako nieodzownych elementów potrzebnych do wszechstronnego rozwoju dzieci od najmłodszych lat i organizację dla ich rodzin wypoczynku, profesjonalnych treningów i urozmaiconych zajęć Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy tworzy okazję do twórczego spędzania wolnego czasu i do rozwoju osobistego swoich Członków i Odbiorców.

Fundusz Stypendialny
im. Edmunda Kłopotowskiego
KRS: 0000277697
strona internetowa: www.am.gdynia.pl
e-mail: edward.k@poczta.onet.eu
Akademia Morska,
ul. Morska 81-87, p. 215 A,
81-225 Gdynia
Głównym celem Fundacji jest ustanawianie i przyznawanie stypendiów oraz jednorazowych nagród pieniężnych i rzeczowych studentom wyższych szkół morskich, w szczególności studentom Akademii Morskiej za znaczące osiągnięcia w nauce, podtrzymywanie tradycji narodowych a także osiągnięcia kulturalne i sportowe oraz zachowanie godne i o wyjątkowym znaczeniu dla prestiżu Polski i tradycji szkolnictwa morskiego. Działalność Fundacji jest skupiona na propagowaniu jej celów statutowych oraz idei patriotycznych patrona Edmunda Kłopotowskiego. Obszar działalności obejmuje młodzież studencką Akademii Morskiej w Gdyni, a także organizacje społeczne oraz instytucje, wśród których Fundacja szuka darczyńców, osób wspomagających i propagujących idee Fundacji. Osobom szczególnie zasłużonym Fundacja przyznaje medal pamiątkowy.

„Adapa” Fundacja
na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju
KRS: 0000295925
strona internetowa: www.adapa.pl
e-mail: fundacja@adapa.pl
ul. Gen. Hallera 31A, 81-428 Gdynia
Fundacja ADAPA została zarejestrowana 31 grudnia 2007 roku. Zarząd i Radę Fundacji tworzą zarówno rodzice jak i profesjonaliści nauk medycznych, psychologicznych i pedagogicznych.
Głównym statutowym celem fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin.

Fundusz Szkwał Morze Dla Młodzieży
KRS: 0000312236
strona www.fundacjaszkwal.org
e-mail: kapitan@jachtszkwal.pl
ul. Rozewska 26/2, 81-055 Gdynia
Fundacja Szkwał Morze dla Młodzieży od 2008 roku zajmuje się organizacją, popularyzacją i realizacją morskiej edukacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i z rodzin dysfunkcyjnych. Załoga i wolontariusze z Fundacji dokładają wszelkich starań, by czas spędzony na pokładzie 78-letniego Jachtu SZKWAŁ pozwolił młodym ludziom zdystansować się do problemów pozostawionych na lądzie. Kontakt z morzem i aktywność fizyczna integrują i wskazują młodzieży sposób na kreatywne i pożyteczne spędzenie wolnego czasu. W ciągu 7 lat istnienia Fundacji Szkwał Morze dla Młodzieży w rejsach wzięło udział ok. 2500 osób. Środki zebrane w ramach odpisów 1% za rok 2015 przeznaczone zostaną w całości na dalszą działalność Fundacji SZKWAŁ Morze dla Młodzieży dla przyszłych beneficjentów.

Automobilklub Morski – Klub Obywatelski w Gdyni
KRS: 0000133070
Strona www.akmorski.org.pl
e-mail: biuro@akmorski.org.pl
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia
Działalność obejmuje: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochronę i promocja zdrowia. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji. Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna, działalność na rzecz integracji europejskiej.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwo i ochrona ludności.
CDN.

ikona