1316 (1116) 2018-03-30 - 2018-04-05

Rekrutacja do przedszkoli 2018/2019

Trwa rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzona jest wspólnie.
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.
Z rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne, których rodzice złożyli w placówce odpowiednią deklarację.
O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie decyduje kolejność zgłoszeń.
Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic musi wypełnić wniosek, w którym deklaruje wybór maksymalnie trzech placówek – przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje, podpisuje, a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 9 kwietnia do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie) w celu złożenia wniosku. W przedszkolu/szkole rodzic otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.
Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie „papierowy” wniosek (można go otrzymać w przedszkolu/szkole) a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 9 kwietnia do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie).
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Dzieci sześcioletnie (ur. w 2012 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku pięciu, czterech i trzech lat mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców/prawnych opiekunów w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.
Szczegóły i kryteria rekrutacji znajdują się pod linkiem www.gdynia.pl/rekrutacja.

ikona