1319 (1119) 2018-04-20 - 2018-04-26

„Mały procent – wielka sprawa!”

Zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.
Podczas ubiegłorocznej akcji 1% organizacje działające na terenie Gdyni zostały wsparte kwotą 7 mln. Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Aktywność gdyńskich OPP dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to, na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1%, zależy wyłącznie od nas. Aby ułatwić Państwu ten wybór, w kolejnych numerach „Ratusza” prezentujemy gdyńskie organizacje. Dziś ostatni spis gdyńskich organizacji.

Uczniowski Klub Sportowy „Galeon”
KRS: 000058457
strona www.galeonjudo.pl
e-mail: uks.galeon@wp.pl
ul. Morska 89-91, 81-222 Gdynia
Klub zajmuje się upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w szczególności mieszkańców Gdyni.
Duży nacisk kładziony jest na rozwój i promocję judo jako sportu dla wszystkich poprzez organizowanie różnych szkoleń.
Cele:
– integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą.
– organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej poprzez organizowanie zawodów i imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Instytut Aktywizacji Regionów
KRS: 0000348112
strona internetowa: www.iar.org.pl
e-mail: nieodplatnapomocprawna@gmail.com
ul. Kopernika 20/3, 81-424 Gdynia
Celami fundacji są:
– upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka;
– działalność charytatywna;
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności;
– pomoc społeczna oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
– promocja i organizacja wolontariatu;
– nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
– kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury;
– świadczenie poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego;
– promowanie i upowszechnianie standardów świadczenia usług w zakresie poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego;
– działania informacyjne i edukacyjne służące podniesieniu poziomu prowadzonego poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego,
– stworzenie i wdrożenie systemu ewidencjonowania prowadzonych spraw w zakresie poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego;
– ochrona środowiska.

Uczniowski Klub Sportowy „Azymut 45”
KRS: 0000413120
strona www.azymut45gdynia.org
email: azymut45gdynia@gmail.com
ul. Wiczlińska 33, 81-578 Gdynia
UKS „Azymut 45” jest klubem, który powstał w styczniu 2003 roku przy Szkole Podstawowej nr 45 w Gdyni.
Jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zrzeszającym sympatyków orientacji sportowej. Specjalizuje się przede wszystkim w biegu na orientację (BnO), ale bierze także udział w zawodach w rowerowej jeździe na orientację (RJnO), w narciarskim biegu na orientację (NBnO), w zawodach orientacji precyzyjnej (trail-O), w marszach na orientację (MnO) oraz w zawodach biegowych różnego typu (biegi przełajowe, uliczne, górskie, maratony).

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Rotary Gdańsk Center
KRS: 0000391178
mail: rotarygdanskcenter@gmail.com
ul. Wzgórze Bernadowo 155
81-583 Gdynia
Misja:
– organizowanie i finansowanie działalności charytatywno-opiekuńczej;
– organizowanie i finansowanie pomocy socjalnej czy wychowawczej dzieciom i młodzieży;
– organizacyjne i finansowe wspieranie niezamożnej młodzieży uzdolnionej;
– pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych przeznaczonych na pomoc charytatywną i opiekuńczo-wychowawczą;
– organizowanie i uczestniczenie w imprezach charytatywnych
– otaczanie opieką potrzebującej pomocy, szczególnie uzdolnionej młodzieży szkolnej i akademickiej.
– organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach współpracy klubów rotariańskich;
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota
KRS: 0000393418
strona www.kaszebsko.com
e-mail: info@kaszebsko.com
ul. Mireckiego 12/3, 81-229 Gdynia
Kaszëbskô Jednota jest stowarzyszeniem osób chcących aktywnie uczestniczyć w życiu narodu kaszubskiego i uznających jego prawo do odrębności i własnej tożsamości w ramach wieloetnicznego społeczeństwa tworzącego Rzeczpospolitą Polską. Są niezależni od jakiejkolwiek partii politycznej, a ich celem jest rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Kaszubów oraz ochrona ich języka i tradycji.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
KRS: 0000693861
strona internetowa: www.chsd.pl
e-mail: chsd-gdynia@o2.pl
ul. Zamenhofa 13 A, 81-290 Gdynia
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne jest organizacją pozarządową, działającą głównie na polu pomocy społecznej. Idea organizacji zawiera się w słowach: „łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść” według biblijnej zasady Ewangelii św. Mateusza.

Fundacja „Kwiat Pustyni”
KRS: 0000463394
Strona www.desertflowerfoundation.org
ul. Śląska 54 lok. 5, 81-310 Gdynia
Fundacja zajmuje się realizacją celów społecznie użytecznych, w szczególności:
– organizacją i wspieraniem międzynarodowych kampanii na rzecz zaprzestania obrządku rytualnego okaleczania kobiet;
– podejmowaniem działań mających na celu zwiększenie świadomości opinii publicznej o zjawisku rytualnego okaleczenia kobiet;
– pomocą ofiarom rytualnego okaleczania kobiet;
– inicjowaniem i wspieraniem nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej „PSAT”
KRS: 0000545944
e-mail: psatkompozyt@gmail.com
ul. Abrahama 48B/4, 81-395 Gdynia
Stowarzyszenie ma na celu stały rozwój, promocję i wspieranie pasjonatów aktywnego spędzania czasu. Poza uczestnictwem i organizacją wydarzeń, przede wszystkim o charakterze proobronnym, naszymi celami statutowymi są między innymi:
– angażowanie młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności związanych z szeroko pojętą obronnością, turystyką, rekreacją i formami przetrwania w terenie,
– rozwój różnych form rekreacji i dyscyplin sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem sportów strzeleckich,
– popularyzowanie wiedzy historycznej i kolekcjonowanie wyposażenia, umundurowania i uzbrojenia różnych konfliktów zbrojnych,
– upowszechnianie wiedzy o ratownictwie medycznym i udzielaniu pierwszej pomocy.
PSAT ma również na celu nawiązanie współpracy z resortami Lasów Państwowych, Obrony Narodowej, Edukacji Narodowej oraz Sportu, jednostkami wojskowymi, a także zainteresowanymi organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz podniesienia przygotowania obronnego i poziomu zdrowia społeczeństwa.

Stowarzyszenie „Challenge Dance”
KRS: 0000386051
strona www.be4art.blogspot.com
e-mail: be4artdance@gmail.com
ul. Komandorska 16c/2, 81-223 Gdynia
Cele to organizowanie wydarzeń artystycznych i wspieranie edukacji kulturalnej. Stowarzyszenie popiera postawą i działaniami różne formy aktywności sportowej i artystycznej, przede wszystkim wspierają taniec, jako dziedzinę sportu i sferę kultury. Wspólne trenowanie, udział w warsztatach tanecznych, festiwalach, współorganizowanie i pomoc w przeprowadzaniu koktajli artystycznych oraz innych wydarzeń kulturalnych to priorytety, które łączą i pozwalają na realizację aspiracji artystycznych, a także umożliwiają życie w zdrowym stylu, aktywne spędzanie wolnego czasu, efektywna pracę nad charakterem i ciałem. Swoją aktywnością promują również to wszystko wśród dzieci, młodzieży i grup społecznych dorosłych.

ikona