1319 (1119) 2018-04-20 - 2018-04-26

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 7776/18/VII/O z 16 kwietnia 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności fizycznej oraz wsparcia osób z chorobą otępienną, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni w kwocie 12.998 zł Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń obok pokoju 428 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), wykazu (załącznik do Zarządzenia nr 7709/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 3.04.2018 roku) nieruchomości położonej przy ul. Kalksztajnów o pow. ca 230 m², obejmującej część działki nr 267 obręb 0015 Grabówek, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na zieleń ozdobną (216 m²) i miejsca postojowe (14 m²).
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 04.04.2018 r. do 25.04.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w Urzędzie Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju 428:
– Zarządzenia nr 7741/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 10.04.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7637/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20.03.2018 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Jana Pawła II, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony;
– wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zygmunta Augusta/II, oznaczonej jako cz. działki nr 1511 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej z przeznaczeniem na lokalizację schodów do lokalu usługowego będącego własnością dzierżawcy (załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7732/18/VII/P z 10.04.2018 roku).
Wykaz wywieszono na okres od 11.04.2018 roku do 2.05.2018 roku.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na poprawę dostępności do plaży poprzez modernizację jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia na przedłużeniu ul. Zielonej w dzielnicy Babie Doły w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp21. Termin składania ofert: 25.04.2018 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na budowę placu zabaw przy ul. Stolemów w Gdyni – I i II etap.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp22.
Termin składania ofert: 26.04.2018 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na rewitalizację Kamiennej Góry w Gdyni – I etap. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp17.
Termin składania ofert: 26.04.2018 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 221 000 euro na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Rewitalizacja Kamiennej Góry w Gdyni ” – I etap.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp20.
Termin składania ofert: 27.04.2018 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Wiczlińskiej na odcinku od ulicy Chwarznieńskiej do ulicy Filipkowskiego oraz ulicy Filipkowskiego wraz z zagospodarowaniem wód opadowych oraz przebudową kolidującej infrastruktury” w Gdyni na działkach nr: 3363, 3371, 3374, 3375, (3819/1*), 3831, 3832, 3833, (3834*), (3835*), (3836*), (3837*), 3838, (3839*), (3840*), 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, (4251*), 4252, (4253*), 4254, (4255*), 4256, 4257, (4276*), 4277, (4278*), 4648, (4649*), obręb Chwarzno-Wiczlino 0011 (*działki objęte projektem podziału).
Wykaz działek objętych podziałem (województwo pomorskie, obręb Chwarzno-Wiczlino 0011, miasto Gdynia): dz. 3819/1 podzielona na dz. 3819/3 oraz 3819/4, dz. 3834 podzielona na dz. 3834/1 oraz 3834/2, dz. 3835 podzielona na dz. 3835/1 oraz 3835/2, dz. 3836 podzielona na dz. 3836/1 oraz 3836/2, dz. 3837 podzielona na dz. 3837/1 oraz 3837/2, dz. 3839 podzielona na dz. 3839/1 oraz 3839/2, dz. 3840 podzielona na dz. 3840/1 oraz 3840/2, dz. 4251 podzielona na dz. 4251/1 oraz 4251/2, dz. 4253 podzielona na dz. 4253/1 oraz 4253/2, dz. 4255 podzielona na dz. 4255/1 oraz 4255/2, dz. 4276 podzielona na dz. 4276/1 oraz 4276/2, dz. 4278 podzielona na dz. 4278/1 oraz 4278/2, dz. 4649 podzielona na dz. 4649/1 oraz 4649/2.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 418 (tel. 58 668 24 04) tj. poniedziałek w godz. 12.00-16.00, środa i piątek w godz. 8.00-12.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością”.
Termin składania ofert: do 17 maja 2018 r. do godz. 15.00 poprzez system www.witkac.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni ul. Cechowa 22 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej TED pod numerem: 2018/S 071-156486 z 9.04.2018r. oraz na stronie internetowej zamawiającego: http://www.gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434 wraz z SIWZ. Termin składania ofert: 21.05.2018 r. do godz. 10.00, adres: Urząd Miasta Gdyni (ul. 10 Lutego 24, pok. 204 – Wydział Budynków).
***
Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego
zatrudni specjalistę ds. administracyjno-gospodarczych w niepełnym wymiarze czasu pracy, 0,75 etatu na czas określony na zastępstwo od 1.06.2018 r. Dokumenty (CV, życiorys), należy składać osobiście w sekretariacie (ul. Orłowska 57) do 16.05.2018 r. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 661 43 63 wew. 104 lub 108.
***
Szkoła Podstawowa nr 21 (ul. Jana z Kolna 5)
zatrudni głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w kadrach szkoły do 30.04.2018 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 620 88 67, wew. 11, w godz. 8.00-15.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54:
– wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7735/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 10.04.2018 roku - nieruchomości położonej przy ul. Widnej, o pow. 18 m², obejmującej część działki nr 158/4 obręb Witomino-Radiostacja, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na pergolę śmietnikową;
– wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7736/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 10.04.2018 roku - nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej, o pow. 491 m², obejmującej część działek nr 193 i 194 obręb Witomino-Leśniczówka, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na działkę przydomową;
– wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7737/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 10.04.2018 roku - nieruchomości położonej przy ul. Żywicznej, o pow. 356 m², obejmującej część działki nr 62 obręb Witomino-Radiostacja, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na działkę przydomową;
– wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7738/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 10.04.2018 roku - nieruchomości położonej w rejonie ul. Wiczlińskiej, o pow. 500 m², obejmującej część działki nr 4978 obręb Chwarzno-Wiczlino, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na ogrodnictwo (działkę ogrodniczą).
Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od 11.04.2018 r. do 2.05.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń obok pokoju 428 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7713/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 3.04.2018 roku - nieruchomości położonej przy ul. Iglastej 6 pow. ca 92 m², obejmującej część działki nr 844 obręb 0015 Grabówek, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na zieleń ozdobną.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 04.04.2018 r. do 25.04.2018 r.
***
Urząd Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)
zatrudni:
– aplikanta Straży Miejskiej.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/aplikant-strazy-miejskiej, 520321.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 30 kwietnia 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Aplikant Straży Miejskiej”;
– Głównego Specjalistę w Wydziale Projektów Infrastrukturalnych.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/glowny-specjalista-w-wydziale-projektow-infrastrukturalnych,520441
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 7 maja 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Główny Specjalista w Wydziale Projektów Infrastrukturalnych – oferta pracy”;
– Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/podinspektor-w-wydziale-architektoniczno-budowlanym,520524
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 23 kwietnia 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia z dopiskiem „Podinspektor w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym – oferta pracy”.
Należy dopisać na aplikacji klauzulę – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.


  • ikonaOpublikowano: 19.04.2018 10:21
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 19.04.2018 10:27
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona