1320 (1120) 2018-04-27 - 2018-05-10

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Wspieranie międzynarodowych staży i wymian”.
Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 17.05.2018 r. do godz. 23:59:59. Szczegółowe informacje dotyczące konkursuznajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 5 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej TED (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) pod numerem: 2018/S 074-164640 z dnia 12.04.2018r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego: http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435 wraz z SIWZ.
Termin składania ofert: 23.05.2018 r. do godz. 10.00, adres: Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pok. 204 – Wydział Budynków.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazów:
stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7713/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 3.04.2018 roku - nieruchomości położonej przy ul. Iglastej 6 pow. ca 92 m², obejmującej część działki nr 844 obręb 0015 Grabówek, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na zieleń ozdobną.
stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7709/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 3.04.2018 roku - nieruchomości położonej przy ul. Kalksztajnów o pow. ca 230 m², obejmującej część działki nr 267 obręb 0015 Grabówek, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na zieleń ozdobną (216 m²) i miejsca postojowe (14 m²).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 4.04.2018 r. do 25.04.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu nieruchomości (pomieszczenia użytkowego) położonej w Gdyni przy ul. Traugutta 2, oznaczonej jako działki gruntu nr 2293, 2294, 2327, 2329, 2330, 2338, 2341, obręb 0026 Śródmieście, zapisanej w księdze wieczystej nr GDY/00005275/1. Nieruchomość ta przeznaczona jest do oddania w najem na czas określony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 7757/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16.04.2018 r. wywieszony został na okres od 18.04.2018 r. do 9.05.2018 r.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 11f ust.3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1496 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r., poz.1257 z późn.zm.) zawiadamia, że 26.03.2018 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAI.6740.350.2017.KS-701/droga rowerowa zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAI.6740.13.2017.KS-701/droga rowerowa z
25.04.2017 r., o zatwierdzeniu projektu budowlanego i zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. „Rozbudowa ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatkowskiego poprzez budowę drogi rowerowej”, na działkach:
teren Gminy Kosakowo: obręb Pogórze, nr mapy 16: 193/3, 195/26, 195/2, 195/25, 203/4, 204/1, 206/1, 206/2, 209/7, obręb Pogórze, nr mapy14: 1035/16, 1035/81, 1035/80, 1035/79, 1035/78, 1035/77, 1035/76, 1035/75, 1035/74, 1035/73, 1035/72, 1035/71, 1035/70, 1035/69, 1035/68, 1035/67, 1035/66, 1035/65, 1035/64, 1035/63, 1035/62, 1035/61, 1035/86, 1035/87,
teren Gminy Miasta Gdyni: obręb 0023, Pogórze: 2036, 2040, 2041,obręb 0020 Obłuże: 77, 78, 105, 125, 126, 127, 129, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 209, 214, 221, 222, 227, 228, 229, 232, 543, 546, 2129, 2132, 2133, 2136,
Wnioskowane zmiany dot. działek: teren Gminy Miasta Gdyni: obręb 0020 Obłuże: 2139/1 (2139*), 2137/1(2137*), 141, 138, 139, 137, 135, 136, 140, 126, 209, 221, 225, 227, 229, 543, 546, 545, 544, 561, 2148, 2143, 2141, 2140, 232, 2133, 2130, 2137/2 (2137*), 563, 2132, 2129, 562, 2138, 206, 231, 228 (* – działki objęte projektem podziału).
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydział Architektoniczno-Budowlany, pokój 329 (tel. 58 66 88 403) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 12.00-16.00, środa w godz. 8.00-12.00, piątek w godz. 8.00-12.00. Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy
z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.) z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
zatrudni podinspektora/inspektora/specjalistę w Samodzielnym Referacie Infrastruktury – 1 etat. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „konkurs na stanowisko: podinspektora/inspektora/specjalisty w Referacie Infrastruktury” do 7 maja 2018 r.
Więcej o konkursie na stronie www.gdynia.pl/bip.
***
Urząd Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)
zatrudni:
aplikanta Straży Miejskiej.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/aplikant-strazy-miejskiej, 520321.
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 30 kwietnia 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Aplikant Straży Miejskiej”;
Głównego Specjalistę w Wydziale Projektów Infrastrukturalnych.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/glowny-specjalista-w-wydziale-projektow-infrastrukturalnych,520441
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 7 maja 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Główny Specjalista w Wydziale Projektów Infrastrukturalnych – oferta pracy”;
Należy dopisać na aplikacji klauzulę – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w Gdyni
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,289/dyrektor-zarzadu-komunkacji-miejskiej- w-gdyni,521196
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni najpóźniej do 11 maja 2018 r.: Urząd Miasta Gdyni - Wydział Kadr i Szkoleń (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia) z dopiskiem „Konkurs na dyrektora ZKM w Gdyni – oferta pracy”.
Należy dopisać na aplikacji klauzulę – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
***
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie zatrudni:
doradcę zawodowego do Centrum Integracji Społecznej w Gdyni.
Szczegółowe informacje o wymaganiach i zakresie obowiązków dostępne są pod adresem: http://ogloszenia.ngo.pl/5663-doradca-zawodowy-gdynia.html. Aplikacje należy składać do 6.05.2018 r. na adres: grazyna.truchanowicz@ab.org.pl.
instruktora warsztatu do Centrum Integracji Społecznej w Gdyni.
Szczegółowe informacje o wymaganiach i zakresie obowiązków dostępne są pod adresem: http://ogloszenia.ngo.pl/5665-instruktor- warsztatu-zawodowego.html. Aplikacje należy składać do 6.05.2018 r. na adres: grazyna.truchanowicz@ab.org.pl. Należy dopisać na aplikacji klauzulę – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
***
Szkoła Podstawowa nr 48 (ul. Jowisza 60)
zatrudni nauczyciela historii na 18/18 etatu od 1.09.2018. Dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30 do 25.05. 2018 r. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 58 621 40 34 wewn. 56.
***
Dyrektor ZSP nr 4 (ul. Chwaszczyńska 26)
zatrudni nauczyciela języka polskiego na zastępstwo do końca roku szkolnego 2017/2018 w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferty można przesłać mailem na zsp4gdynia@gmail.com lub złożyć w sekretariacie. Informacje pod nr. tel. 58 629 12 69.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 (ul. Rozewska 33)
zatrudni od zaraz osobę sprzątającą na pełen etat. CV można składać w sekretariacie w godz. 8.00-15.00 lub przesłać na maila sp40@poczta.fm. Kontakt tel. 58 623 25 88.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 (ul. Porębskiego 21)
zatrudni specjalistę ds. kadr w pełnym wymiarze czasu pracy.
Dokumenty należy składać w sekretariacie do 4.05.2018 r. Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 625 57 09 lub 58 625 57 08.
***
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa
zatrudni nauczyciela języka polskiego, języka angielskiego i informatyki. Wymagane dokumenty (list motywacyjny, CV) należy złożyć do 18.05.2018 r. osobiście w sekretariacie (ul.Strażacka 15) lub elektronicznie na adres: pssp@gla.edu.pl. Informacje odnośnie rekrutacji można uzyskać pod nr tel. 58 624 05 09.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia NR 7787/18/VII/R z 19.04.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: Zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w 14 placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w terminie 1.09.2018 r. do 31.08.2021 r.
Termin składania ofert:
1. wyłącznie w systemie www.witkac.pl ustala się na 15 maja 2018 r. do godz. 23.59.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” w wersji papierowej – wraz z kompletem wymaganych załączników
w sekretariacie Zespołu Placówek Specjalistycznych (ul. Wejherowska 65) do 16 maja 2018 r. do godz. 12.00.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 21 dni od upływu terminu składania ofert. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl/bip oraz na stronie internetowej Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni: www.zpsgdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową dwóch placówek oświatowych zlokalizowanych w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego, w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej TED (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) pod numerem: 2018/S 074-164644 z dnia 12.04.2018r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego: http://gdynia.pl/bip/uslugi,6435 wraz z SIWZ. Termin składania ofert: 24.05.2018 r. do godz. 10.00, adres: Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pok. 204 – Wydział Budynków.
***
Mała Wspólnota Mieszkaniowa (ul. Sieroszewskiego 1A)
w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Miasta Gdyni, poszukuje wykonawcy robót budowlanych, polegających na remoncie: pokrycia dachowego wraz z wymianą blacharki, odwodnienia połaci dachowej, izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej murów częściowo zagłębionych w gruncie na głębokości 4,5 m wraz z osuszeniem i odgrzybieniem murów wewnętrznych. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji robót konserwatorskich budynków zabytkowych, a także stosowne uprawnienia budowlane. Specyfi kację robót oraz bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 512 458 622 i w siedzibie MWM (ul. Sieroszewskiego 1A/1). Pisemne oferty należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na modernizację chodnika i drogi dla rowerów przy ul. Piłsudskiego w Gdyni Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp4
Termin składania ofert: 8.05.2018 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407
– sekretariat. Projekt: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. Przetarg odbędzie się 25 maja 2018 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 21 maja 2018 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m2, ul. Miegonia 10D o pow. 652 m2, ul. Miegonia 10E o pow. 785 m2, ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 589 m2, ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 599 m2, ul. Sochaczewskiej 6 o pow. 483 m2, ul. Snycerskiej o pow. 347 m2, ul. Krawieckiej 14-16 o pow. 882 m2, ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m2 i ul. Działowskiego 13 o pow. 355 m2. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Dziennik Bałtycki” 20.04.2018 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www. investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń obok pokoju 428, na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) wykazu (załącznik do Zarządzenia nr 7758/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16.04.2018 r.) nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej, o pow. 385 m², obejmującej działki nr 1920 i 1937 oraz część działki nr 1878 obręb Chwarzno-Wiczlino, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na garaże, działkę przydomową z obiektem mieszkalnym oraz zieleń ozdobną. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 20.04.2018 r. do 11.05.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Adm. Unruga oznaczonej jako działka nr 2042/2 obręb Obłuże o powierzchni 7176 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00098007/0 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7759/18/VII/P z 16.04.2018 r., wywieszony został na okres od 17 kwietnia 2018 r. do 8 maja 2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa- Opata Hackiego w 2018 roku. Środki w wysokości 17 500,00 zł zostały przyznane Fundacji „Klinika Kultury” z/s w Sopocie (KRS nr: 0000457415) na realizację zadania pt.: „Ulica Mistrzów” w okresie od 20.04.2018 r. do 31.12.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie Zarządzenia nr 7783/18/VII z 16.04.2018 r. ogłasza wyniki otwartego konkursu na wdrażanie dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej 2018. Dotacja w kwocie 82 730,00 zł na realizację zadania została przyznana Stowarzyszeniu Traffi c Design na zadanie – Re:design – Abrahama 37.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431, został wywieszony wykaz pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz wywieszono na okres od 23.04. 2018 r. do 14.05.2018 r. Przetarg odbędzie się 28.05.2018 r. o godz. 10.00 w sali 105 (I p.) Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.

  • ikonaOpublikowano: 26.04.2018 09:33
  • ikona

    Autor: _Agnieszka Wołowicz-Bińkowska (a.wolowicz@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.04.2018 09:48
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Wołowicz
ikona