Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1321 (1121) 2018-05-11 - 2018-05-17

Ogłoszenia

Urząd Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) 
poszukuje kandydatów na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym – Kancelarii Ogólnej
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie:  http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/podinspektor-w-wydziale-organizacyjnym-kancelarii-ogolnej,521671
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 24 maja 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
z dopiskiem „Podinspektor - Kancelaria Ogólna - oferta pracy”
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
***
Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń obok pokoju 340, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7815/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 24.04.2018 roku - nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wiosny Ludów o łącznej pow. 1295 m², obejmującej część działki nr 927 oraz działkę 960 obręb 0025 Redłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, na działki przydomowe. Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 26.04.2018 r. do 17.05.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 7802/18/VII/P z 24 kwietnia 2018 roku ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań – „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni” w 2018 roku.
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia realizowane w okresie pomiędzy 1.07.2018 r. a 15.12.2018 r. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 1.156.371,00 zł.
Pełna treść ogłoszenia, w tym szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu, na stronach miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl oraz na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu: www.gdyniasport.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w jego siedzibie przy ul. Olimpijskiej 5/9. Skrócona treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Gdyni w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).
Oferty i wymagane skany załączników należy składać za pośrednictwem systemu www.witkac.pl w terminie do 17 maja 2018 r. do godz. 15.00. Po prawidłowym złożeniu oferty, należy dostarczyć do Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 również w terminie do 17 maja 2018 r. do godz. 15.00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta (decyduje data i godzina wpływu).
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 czerwca 2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 342 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Słonecznej 1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 337 i 338 obręb 0029 Witomino - Leśniczówka o powierzchni 3267 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00109318/4.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 7799/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni
z 24.04.2018 r. roku, wywieszony na okres 21 dni, od 30.04.2018 r. do 20.05.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 342 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łużyckiej 10 B, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 819, 823, 824, 827, 828 i 829 obręb 0019 Mały Kack, o powierzchni 3039 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00110541/6.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr7812/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 24.04.2018 r. roku, wywieszony na okres 21 dni, od 30.04.2018 r. do 20.05.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Linowej o pow. 1988 m2, oznaczonej jako działka nr 2164, obręb Chwarzno-Wiczlino, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00020561/4. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 7797/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.04.2018 r. wywieszony został na okres od 26.04.2018 r. do 17.05.2018 r.”
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 31
zatrudni pomoc kuchenną w wymiarze 3/4 etatu. CV oraz list motywacyjny należy przesłać na adres: sp31@sp31gdynia.pl. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W CV należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami).
***
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
zatrudni pomoc kuchenną. Oferty należy złożyć do 10.05.2018 r. osobiście w sekretariacie (ul. Energetyków 13) – pok. nr 9 lub elektronicznie na adres: sosw2gdynia@wp.pl. Dodatkowe informacje odnośnie rekrutacji można uzyskać w ośrodku osobiście w godz. 9.00-14.00 lub tel. 58 621 95 10).
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej przylegający do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 01.06.2018 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym). Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazów:
– stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7798/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 24.04.2018 roku - nieruchomości położonej przy ul. Donimirskiego o pow. ca 63 m², obejmującej część działki nr 520 obręb 0015 Grabówek, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 30.04.2018 r. do 21.05.2018 r.
– stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7854/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27.04.2018 roku – nieruchomości położonej przy ul. Dembińskiego 137 o pow. 394 m², obejmującej część działki nr 2031 obręb 0018 Leszczynki, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz spadkobierców osoby fizycznej na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 30.04.2018 r. do 21.05.2018 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę posadzek i drzwi wejściowych wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 33 (ul. Godebskiego 8) o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. z dnia 20 lipca 2017 r., poz. 1579 ) z późniejszymi zmianami. Opis przedmiotu zamówienia na stronach: http://sp33gdynia.pl/cms/25153/przetargi, http://gdynia.pl/bip
Oferty należy składać w dni robocze w godz. 9.00-14.00 w zamkniętej kopercie do 18.05.2018 r. do godz. 12.00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest kierownik administracyjny Anna Kiedrowska-Kowalewska tel. 58 625 04 01 w dni robocze w godz. 8.00-15.00.
***
Parafia Świętego Wawrzyńca w Wielkim Kacku (ul. Źródło Marii 18)
w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu miasat, ogłasza konkurs ofert na remont i renowację zabytkowych organów. Kluczowe wymagania to: doświadczenie w pracach przy organach zabytkowych oraz tytuł rzemieślniczy w wykonywanym zawodzie. Kontakt celem oględzin organów i zapoznania się ze specyfikacją robót: organy.wielki.kack@gmail.com lub pod nr. tel. 531 830 792. Pisemne oferty należy składać do 31 maja 2018 r. w siedzibie parafii.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn. „Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 3 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni””.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem: 544224-N-2018 z dnia 2018-04-27. oraz na stronie internetowej Zamawiającego: http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434 wraz z SIWZ.
Termin składania ofert: 14.05.2018 r. do godz. 10.00, adres: Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pok. 204 – Wydział Budynków.
***
Dyrektor Żłobka „Niezapominajka” (Wójta Radtkego 23)
– zatrudni na zastępstwo osobę na stanowisko opiekuna dziecięcego. Praca na pełen etat.
Więcej informacji tel. 58 620 88 39 lub pod adresem: http://gdynia.pl/bip/praca,1300/dyrektor-zlobka-niezapominajka-oglasza-nabor-na-stanowisko-opiekuna-dzieciecego,520352
– zatrudni pielęgniarkę/położną z prawem do wykonywania zawodu, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.
Więcej informacji tel. 58 620 88 39 lub pod adresem: http://gdynia.pl/bip/praca,1300/dyrektor-zlobka-niezapominajka-oglasza-nabor-na-stanowisko-pielegniarka-polozna-w-wymiarze-1-1-etatu,521366.
Dokumenty można składać w siedzibie żłobka lub elektronicznie: niezapominajka.kadry@wp.pl.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie Zarządu na ul. Warszawskiej 67 A na tablicy ogłoszeń znajdującej się
na I piętrze - wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni , dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112 położonych w ZMHT przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 11.05.2018 r. do 31.05.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7813/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 24.04.2018 roku nieruchomości położonej przy ul. Widnej, o pow. 115 m², obejmującej część działki nr 204 obręb Witomino-Radiostacja, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na prowadzenie działalności handlowej.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 25.04.2018 r. do 16.05.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa 18-30 obręb Wzgórze Św. Maksymiliana opisanej jako działki: nr 110 o pow. 312 m², nr 114, o pow. 3270 m², zapisanych w księdze wieczystej nr GD1Y/00024365/8, nr 111 o pow. 906 m², zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00037991/9; nr 112 o pow. 180 m², zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00111236/2; nr 113 o pow. 577 m², zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00012816/8; nr 131 o pow. 240 m², zapisanej w KW GD1Y/00040140/3 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7852/18/VII/P z dnia 27.04.2018 r., wywieszony został na okres od 4.05.2018 do 25.05.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 6 lipca 2018 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 2 lipca 2018 r.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Akacjowej 2A o pow. 469 m2, ul. Olgierda 13 o pow. 675 m2, ul. Dworcowej 11 o pow. 703 m2, ul. Miętowej 122 o pow. 883 m2, ul. Miętowej 124 o pow. 918 m2, ul. Halickiej 7A o pow. 5005 m2 i ul. Morskiej 116 B o pow. 8 719 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” w 2.05.2018 r. Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronach Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać tel. pod nr. tel. 58 668 85 15, 668 85 16, 58 668 89 38, 58 668 89 39 lub 58 668 89 40.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533), zawiadamia o przeprowadzeniu lokalnych konsultacji społecznych dotyczących zmian organizacji ruchu na ulicach: Paprykowej, Szafranowej, Kameliowej i Sojowej w dzielnicy Dąbrowa.
Konsultacje społeczne mają na celu zebranie opinii na temat problemów związanych z poruszaniem się oraz możliwych zmian w organizacji ruchu, w szczególności dotyczących wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicach wymienionych powyżej.
Konsultacje społeczne trwają od 25 maja 2018 r. do 11 czerwca 2018 r.
Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi:
1) osobiście, podczas dwóch otwartych spotkań w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Nagietkowej 73 w Gdyni, w terminach: 26 maja 2018 r. (sobota) o godz. 14.00 i 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.30.
2) pisemnie, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który można:
a) wypełnić na stronie internetowej www.badanialis.pl/dabrowa,
b) wysłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@lis.gdynia.pl,
c) przesłać pocztą na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem „Konsultacje na Dąbrowie”,
d) złożyć osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych (adres jak wyżej),
e) złożyć osobiście w biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa, które znajduje się w budynku Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33 w Gdyni (w godzinach pracy biura).
Uwagi pisemne, złożone przed 25 maja 2018 r. lub po 11 czerwca 2018 r., pozostawia się bez rozpatrzenia. O skutecznym złożeniu uwagi decyduje data wpływu.
Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji oraz formularze konsultacyjne zostaną udostępnione w okresie trwania konsultacji na stronie internetowej www.lis.gdynia.pl/dabrowa i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty), a także w Laboratorium Innowacji Społecznych (adres jak wyżej) i w biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa (adres jak wyżej).
Informacji na temat konsultacji udziela Laboratorium Innowacji Społecznych pod numerem telefonu 58 727 39 08 oraz mailowo pod adresem konsultacje@lis.gdynia.pl.


  • ikonaOpublikowano: 10.05.2018 09:19
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 10.05.2018 11:27
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona