1324 (1124) 2018-06-01 - 2018-06-07

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości położonej przy ul. Platynowej 8A, oznaczonej jako działka nr 480 obręb Pogórze o powierzchni 895m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta nr GD1Y/00012770/3, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7804/18/VII/P z 24.04.2018 r., wywieszony został na okres od 22.05.2018 r. do 12.06.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7944/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 22.05.2018 roku - nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zbigniewa Herberta o łącznej pow. 1260 m², obejmującej części działek nr 549 oraz nr 576 obręb 0025 Redłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata, na ogrodzenie terenu przeznaczonego na potrzeby własne Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Herberta 7.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 24.05.2018 r. do 14.06.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7937/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 22.05.2018 roku - nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wiejskiej o łącznej pow. 240 m², obejmującej części działek nr 2639 oraz nr 2640 obręb 0010 Chylonia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata z przeznaczeniem na uprawy jednoroczne.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 28.05.2018 r. do 20.06.2018 r.
***
Dyrektor SP nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Cylkowskiego 5
ogłasza nabór kandydata na stanowisko: specjalisty administracyjnego w wymiarze pełnego etatu. Termin składania dokumentów do 8.06.2018 r. do godz. 15.00.
Informacje o warunkach przyjęcia i składanych dokumentach można uzyskać pod nr tel. 58 622 14 34 oraz na stronie BIP Szkoły i Miasta.
***
Właściciele zabytkowej Kamienicy Ludwika Grzenkowicza z oficyną,
przy ul. Antoniego Abrahama 5
poszukują wykonawcy prac budowlanych w zakresie remontu dachu budynku i oficyny.
Prace budowlane objęte są dotacją z budżetu Gminy Miasta Gdyni.
W celu uzyskania specyfikacji zamówienia należy kontaktować się z Maciejem Łobodzińskim pod numerem telefonu 608 580 801 lub pod adresem e-mail: m.lobodzinski@lipska-lobodzinski.pl
Specyfikacja zamówienia przekazywana będzie w drodze korespondencji e-mail lub pod adresem: ul. Abrahama 5, 81-352 Gdynia.
Oferta powinna zawierać:
1) cenę prac budowlanych i warunki jej zapłaty,
2) termin wykonania prac budowlanych, przy czym terminem granicznym zakończenia prac jest 30 listopada 2018 r.,
3) warunki gwarancji oraz rękojmi za wady prac budowlanych,
4) wykaz prac budowlanych, zrealizowanych przez oferenta w okresie ostatnich 5 lat, dotyczących obiektów zabytkowych,
5) kopię polisy ubezpieczenia OC na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.
Oferty należy składać w terminie do 29 czerwca 2018 r. w drodze korespondencji e-mail pod adres: m.lobodzinski@lipska-lobodzinski.pl lub listownie (listem zwykłym) pod adres: ul. Abrahama 5, 81-352 Gdynia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz wywieszono na okres od 25.05.2018 r. do 15.06.2018 r.
Przetarg odbędzie się 22.06.2018 r. o godz. 10.00 w sali 105 (I p.) Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
***
Właściciel budynku przy ul. Świętojańskiej 37
poszukuje wykonawcy robót, polegających na remoncie elewacji frontowej w kamienicy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami w parterze, zlokalizowanej przy ul. Świętojańskiej 37 w Gdyni.
Remont będzie dotyczyć renowacji tynków elewacji, renowacji balkonów, odwodnienia budynku, rur spustowych, odtworzenia gzymsów, balustrad i innych detali architektonicznych kamienicy.
Specyfikację robót można uzyskać pod adresem e-mail: i.rymkiewicz@o2.pl, tel. 791 267 775
Pisemne oferty należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem: ul. Świętojańska 37/14, 81-391 Gdynia.
Remont budynku objęty jest dofinansowaniem z budżetu Miasta Gdyni.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego od 1.09.2018 r.
Wymagania: wykształcenie wyższe i ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, ekonomiczne studia podyplomowe, wykształcenie o kierunku rachunkowość, średnie policealne lub pomaturalne i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości.
Oferty można składać w sekretariacie szkoły (ul. płk. Dąbka 207).
Tel. 58 669 997 32.
***
Obwieszczenie Prezydent Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
zawiadamia, że 22.05.2018 r. została wydana decyzja nr RAAI.6740.352.2017.EM-505/8 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca inwestorowi: „GADUS” Sp. z o.o., 81-153 Gdynia, ul. Unruga 111, pozwolenia na budowę dla inwestycji: przebudowa i rozbudowa zakładu przetwórstwa rybnego z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą techniczną, w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, dz. nr: 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, obręb 0010 Chylonia.
W dniach przyjęć interesantów tj. w poniedziałki 13.00-16.00 oraz środy i piątki 8.00-12.00, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni, w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, w pok. 320 (tel. kontaktowy: 58 668-84-05), można zapoznać się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Dyrektor X LO
poszukuje kandydatów na stanowisko sprzątaczki na ½ etatu.
CV można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Władysława IV 58 lub wysłać na adres xlogdynia@gmail.com do 15.06.2018 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami” na terenie Miasta Gdyni. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp10
Termin składania ofert: 12.06.2018 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
Zamówienie będzie dofinansowane na podstawie umowy nr RPPM.11.04.00-22-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu: „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
***
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, ul. Energetyków 13
ogłasza nabór na stanowisko - pomoc kuchenna. Oferty należy złożyć w terminie do 7.06.2018 r. osobiście w sekretariacie Ośrodka – pok. nr 9 lub elektronicznie na adres: sosw2gdynia@wp.pl. Dodatkowe informacje odnośnie rekrutacji można uzyskać w Ośrodku osobiście (w godz. 9.00-14.00) lub telefonicznie 58 621 95 10.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni indywidualnie.