1325 (1025) 2018-06-08 - 2018-06-14

Ogłoszenia

Urząd Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)
poszukuje kandydatów na stanowisko Radcy Prawnego w Zespole Radców Prawnych.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/radca-prawny-w-zespole-radcow-prawnych,522681
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 12 czerwca 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Radca Prawny – oferta pracy”.
Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego na stanowisko w Urzędzie Miasta
Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Gdyni, al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, 81-382, Gdynia, e-mail: umgdynia@gdynia.pl; tel. +48 58 66 88 000
2. Inspektor ochrony danych [IOD]: Danuta Pietrzak, e-mail: iod@gdynia.pl adres do korespondencji: al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, 81-382, Gdynia.
3. Cel przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji.
4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Wydziału Kadr i Szkoleń, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.
Równocześnie ADO informuje, iż:
7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną i przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
a. wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO)
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją (art. 18 RODO),
9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek nr 32169/2018 z dnia 09.03.2018 r. Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, jako Zarządcy Dróg, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Marek Stępa, została wydana 28.05.2018 r. decyzja nr RAAII.6740.8.3.2018.AZ-694/rozbud. ulicy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Wiczlińskiej na odcinku od ulicy Chwarznieńskiej do ulicy Filipkowskiego oraz ulicy Filipkowskiego wraz z zagospodarowaniem wód opadowych oraz przebudową kolidującej infrastruktury” w Gdyni na działkach nr: 3363, 3371, 3374, 3375, (3819/1*), 3831, 3832, 3833, (3834*), (3835*), (3836*), (3837*), 3838, (3839*), (3840*), 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, (4251*), 4252, (4253*), 4254, (4255*), 4256, 4257, (4276*), 4277, (4278*), 4648, (4649*), obręb Chwarzno-Wiczlino 0011 (*działki objęte projektem podziału).
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydział Architektoniczno-Budowlany, pokój 418 (tel. 58 66 82 404) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 12.00-16.00, środa i piątek w godz. 8.00-12.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie Zarządu na ul. Warszawskiej 67 A na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze - wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni , dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112 położonych w ZMHT przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 8.06.2018 r.-28.06.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Augustyna Necla boks 11 w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 30.05.2018 r. do 20.06.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia nr 7988/18/VII/O z 29 maja 2018 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością” w kwocie 40.000 zł brutto Centrum Współpracy Młodzieży z siedzibą w Gdyni.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
zatrudni stanowisko głównego księgowego od 1.09.2018 r.
Wymagania: wykształcenie wyższe i ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, ekonomiczne studia podyplomowe, wykształcenie o kierunku rachunkowość, średnie policealne lub pomaturalne i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości.
Oferty można składać w sekretariacie szkoły (ul. płk. Dąbka 207), tel. 58 669 997 32.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Morska 79)
zatrudni sprzątaczkę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Więcej informacji udziela kierownik administracji pod nr tel. 58 621 68 91.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 431 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl w Biuletynie Informacji Publicznej został umieszczony wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz organizacji pozarządowych:
– pomieszczenia użytkowe przeznaczone na prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie z umową zawartą w wyniku rozstrzygnięcia konkursu: ul. Abrahama 80-86 (dz. 2289, 2290 obręb 0026 Śródmieście, KW GD1Y/00010959/8; pow. lokalu 53,49 m2 na dz. o pow. 946 m2), ul. Morska 89 (dz. 773 obręb 0015 Grabówek, KW GD1Y/00042983/8; pow. lokalu 76,49 m2 na dz. o pow. 1207 m2), ul. Opata Hackiego 17 (dz. 1752/2, 0010 obręb Chylonia, KW GD1Y/00031902/7; pow. lokalu 116,59 m2 na dz. o pow. 1179 m2), ul. Płk. Dąbka 52 (dz. 806, obręb 0021 Oksywie, KW GD1Y/00016462/9; pow. lokalu 211,97 m2 na dz. o pow. 350 m2), ul. Widna 8 (dz. 193,194, obręb 0028 Witomino -Radiostacja, KW GD1Y/00107161/4; pow. lokalu 255,88 m2 na dz. o pow. 817 m2).
– pomieszczenie użytkowe przeznaczone na prowadzenie działalności przez organizację pozarządową na podstawie umowy na czas nieoznaczony: ul. Morska 89 (dz. 773, obręb 0015 Grabówek, KW GD1Y/00042983/8; pow. lokalu 75,60 m2 na dz. o pow. 1207 m2), ul. Świętojańska 5-7 (dz. 2714, obręb 0026 Śródmieście, KW GD1Y/00000247/1; pow. lokalu 152,11 m2 na dz. o pow. 1126 m2).
Wykaz wywieszono 30.05.2018 r. na okres 21 dni na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, który upływa z dniem 20.06.2018 r. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia przed notariuszem oświadczenia woli o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 155 z późn. zm.).
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na wykonanie pasów rowerowych na ul. J. Wiśniewskiego, kontrapasa rowerowego na ul. Wybickiego, kontraruchu rowerowego na pl. Grunwaldzkim, nowego oznakowania drogi rowerowej na fragmencie bulwaru Nadmorskiego wraz z odtworzeniem oznakowania P-23 oraz malowanie oznakowania chemoutwardzalnego w obrębie skrzyżowania ul. Starowiejskiej i pl. Kaszubski w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp28
Termin składania ofert: 14.06.2018 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2018 r.
Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 30 000,00 zł. Realizacja zadania obejmuje okres od 20.07.2018 r. do 31.12.2018 r. Termin składania ofert ustala się do 21.06.2018 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 lipca 2018 r.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 21).
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów nieruchomości stanowiących załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni z 29.05.2018 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni:
1. przy al. Zwycięstwa 36/139 o pow. 503 m2, obejmującej część działki nr 200, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy; nr 7961/18/VII/P.
2. przy al. Zwycięstwa 62/47 o pow. 311 m2, obejmującej część działki nr 200, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy; nr 7962/18/VII/P.
3. przy ul. Spokojnej o pow. 62 m2, obejmującej część działki nr 3352, obręb 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy; nr 7963/18/VII/P.
4. przy ul. Spokojnej 17 o pow. 72 m2, obejmującej część działki nr 3565, obręb 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy; 7964/18/VII/P.
5. przy ul. Spokojnej 47 o pow. 15 m2, obejmującej część działki nr 3557, obręb 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata; 7967/18/VII/P.
6. przy al. Zwycięstwa 62/70 o pow. 397 m2, obejmującej część działki nr 200, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy; nr 7970/18/VII/P.
Wykazy wywieszone zostały na okres 21 dni tj. od 30.05.2018 r. do 20.06.2018 r.
***
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
w związku z uzyskaniem przez Fundację Rozwoju Akwarium Gdyńskiego dofinansowania z budżetu Miasta Gdyni na remont tarasu zewnętrznego ze słupami i balustradami budynku Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni, działając na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Akwarium Gdyńskiego, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro na remont tarasu zewnętrznego ze słupami i balustradami budynku Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni.
Wykonawca musi spełniać wymogi wynikające z art. 37 a lub 37 c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), a także stosowne uprawnienia budowlane.
Pełna treść ogłoszenia oraz SIWZ dostępne są na stronie internetowej zamawiającego: http://przetargi.mir.gdynia.pl. Termin składania ofert: 10.07.2018 r., miejsce składania ofert: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1, pok. 521 (Sekcja Zamówień Publicznych i Przetargów). Sposób porozumiewania się: mailowo na adres zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl lub faksowo na numer 58 73 56 195.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Dickmana i Śmidowicza w 2018 roku.
Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 30 000,00 zł. Realizacja zadania obejmuje okres od 20.07.2018 r. do 31.12.2018 r. Termin składania ofert ustala się do 21.06.2018 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 lipca 2018 r.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 21.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwał nr XXVII/658/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. i nr XXXII/794/17 Rady Miasta Gdynia z dnia 24 maja 2017 r. zawiadamiam o:
1) powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta, obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od północy – wzdłuż ul. J. Kilińskiego, od wschodu – wzdłuż ul. Świętojańskiej, od południa – wzdłuż ul. R. Traugutta, od zachodu – wzdłuż ul. Władysława IV, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
2) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon skweru Plymouth i al. Marsz. Piłsudskiego, obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od północy – wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego, od zachodu – wzdłuż ul. Świętojańskiej, od południa – wzdłuż ul. Partyzantów, następnie wzdłuż terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Partyzantów, przecinają ul. Legionów i biegną wzdłuż terenów szkolnych (III LO w Gdyni) do ul. K. Tetmajera, od wschodu – wzdłuż ul. K. Tetmajera, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
w dniach od 20.06.2018 r. do 10.07.2018 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00, w sobotę w godz. 11.00-20.00, w niedzielę w godz. 11.00-18.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30).
Z projektami planów można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30) w dniach:
1) 28.06.2018 r., o godz. 17.00 – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta;
2) 4.07.2018 r., o godz. 17.00 – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2018 r.