1328 (1028) 2018-06-29 - 2018-07-05

Nagroda za najlepszą pracę naukową o Gdyni

Zachęcamy do pisania prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich o Gdyni i jej rozwoju gospodarczym. Na autorów najlepszych czeka nagroda prezydenta Gdyni w wysokości 5 tys. zł.

Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Gdyni, podnoszeniem jej konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd miasta planami i programami.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: praca dyplomowa inżynierska lub magisterska, praca dyplomowa doktorska.
W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, których obrona odbyła się w okresie poprzedzającym datę jego ogłoszenia tj. w okresie między: 1 stycznia 2013 r. a 16 lipca 2018 r. Do konkursu można zgłaszać prace obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą, jeżeli dana uczelnia dysponuje inną skalą ocen.
Prace konkursowe wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 20 lipca 2018 r. na adres: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Strategii, z dopiskiem: „Konkurs – praca dyplomowa” (przy wysyłce drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
Regulamin na www.gdynia.pl.

ikona