1328 (1028) 2018-06-29 - 2018-07-05

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 428, wykazów nieruchomości stanowiących załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni z 19.06.2018 r.:
– nr 8069/18/VII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Morskiej o pow. 250 m2, obejmującej część działki nr 1544 obręb 0012 Cisowa, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na działkę przydomową na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
– nr 8070/18/VII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Palmowej o pow. 65 m2, obejmującej część działki nr 410 obręb 0010 Chylonia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata na działkę przydomową.
– 8071/18/VII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Puckiej o pow. 300 m2, obejmującej część działki nr 1116 obręb 0023 Pogórze, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata na działalność gospodarczą – składowanie.
– 8085/18/VII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej o pow. 110 m2, obejmującej część działki nr 811 obręb 0012 Cisowa, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata na działkę przydomową.
Wykazy wywieszone zostały na okres 21 dni tj. od 21.06.2018 r. do 12.07.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze obok pokoju 430:
– wykazu nieruchomości o powierzchni 936 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków stanowiącej: część działki nr 127 obręb 0009 Babie Doły, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00025658/6 – do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy – z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz stanowi załącznik do ZPMG nr 8083/18/VII/P;
– wykazu nieruchomości o powierzchni 93 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zielonej stanowiącej: część działki nr 57 obręb 0009 Babie Doły, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00049281/6 – do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy – z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz stanowi załącznik do ZPMG nr 8072/18/VII/P;
– wykazu nieruchomości o powierzchni 15 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zielonej stanowiącej: część działki nr 132 obręb 0021 Oksywie oraz część działki 134 obręb 0021 Oksywie, dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00010831/5 – do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej i usługowej. Wykaz stanowi załącznik do ZPMG nr 8084/18/VII/P.
Wykazy wywieszono przez okres 21 dni: 21.06.2018 r. do 12.07.2018 r.
***
Szkoła Podstawowa nr 21 (ul. Jana z Kolna 5)
zatrudni pomoc kuchenną w wymiarze ¾ etatu od 1.08.2018 r.
Informacja w siedzibie szkoły.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia nr 8086/18/VII/R z 19.07.2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.”
Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania wynosi do 62 499,00 zł.
Dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.08.2018 r. do 31.12.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Miętowej/Łopianowej (część działek nr 1235 i 1310 obręb nr 14 o powierzchni łącznej 305 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata jako działka przydomowa, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8063/18/VII/P z 19.06.2018 roku.
Wykaz wywieszono od 25.06.2017 roku na okres 21 dni.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 (ul. Cechowa 22)
zatrudni od 1 sierpnia 2018 r. dwie sprzątaczki w wymiarze 3/4 etatu.
Praca w godz. 14.00-20.00.
Więcej informacji udziela kierownik administracji, tel. 58 625 40 25, w godz. 8.00-15.00.
***
Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych (ul. Żeromskiego 31)
zatrudni od 3 września 2018 r. kierownika gospodarczego na ¾ etatu.
Oferty (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia, staż pracy) można składać w sekretariacie szkoły
do 31 lipca 2018 r.
Szczegółowa treść ogłoszenia na www.wzspgdynia.pl/Aktualnosci.
***
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
zatrudni pracownika na stanowisko od referenta do inspektora w Dziale Administracji.
Szczegóły na stronie www.gdynia.pl/bip/ogloszenia-o-naborze,1386/pomorski-park-naukowo-technologiczny-gdynia-oglasza-nabor-na-stanowisko-od-referenta-do-inspektora-w-dziale-administracji,524152. Oferty należy składać do 13 lipca 2018 r. w sekretariacie PPNT (al. Zwycięstwa 96/98).
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. A. Muchowskiego, oznaczonej jako dz. nr 1982, obręb Oksywie – 0021, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, w celu poszerzenia cmentarza, oraz realizacji projektu „Kwatera Pamięci Narodowej”.
Wykaz wywieszono na okres od 29.06.2018 r. do 20.07.2018 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na wykonanie pasów rowerowych na ul. J. Wiśniewskiego, kontrapasa rowerowego na ul. Wybickiego, kontraruchu rowerowego na pl. Grunwaldzkim, nowego oznakowania drogi rowerowej na fragmencie bulwaru Nadmorskiego im. F. Nowowiejskego wraz z odtworzeniem oznakowania P-23 oraz malowanie oznakowania chemoutwardzalnego w obrębie skrzyżowania ul. Starowiejskiej i pl. Kaszubskiego w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp41
Termin składania ofert: 5.07.2018 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w latach 2018-2019.
Przewidywana kwota dotacji to 25 000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zadania Publiczne – Otwarte Konkursy Ofert, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl/pozarzadowa, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).
Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl
w terminie do 1.08.2018 r. do godz. 23:59:59.
Po złożeniu oferty w generatorze należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 3.08.2018 r. do godziny 16.00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, załączniki do oferty (oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającej podpisy przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spółdzielczej o pow. 1204 m² (część działki nr 3230 obręb 0022 Orłowo) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych użytkowników z przeznaczeniem na działkę przydomową (załącznik do zarządzenia nr 8026/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13.06.2018 r.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 20.06.2018 r. do 11.07.2018 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
zatrudni od 1.09.2018 r.:
– nauczyciela matematyki (18 h),
– nauczyciela historii (11 h),
– nauczyciela WOS (6 h).
Dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać w sekretariacie lub kadrach. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 58 624 09 74.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
zatrudni głównego księgowego od 1.09.2018 r.
Wymagania: wykształcenie wyższe i ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, ekonomiczne studia podyplomowe, wykształcenie o kierunku rachunkowość, średnie policealne lub pomaturalne i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości. Oferty można składać w sekretariacie (ul. płk. Dąbka 207), tel. 58 669 997 32.
***
ZSO nr 1 (ul. Legionów 27)
zatrudni od 6 lipca robotnika do prac ciężkich – konserwatora w wymiarze 40/40.
Wykształcenie: minimum zawodowe, staż pracy 10-15 lat. Umiejętność: uprawnienia eksploatacyjne SEP do instalacji sieci o napięciu powyżej 1 KV, umiejętności do naprawiania hydrauliki, elektryki, stolarki.
CV, podanie, dyplomy potwierdzające wykształcenie/kwalifikacje/uprawnienia, dokumenty potwierdzające zatrudnienie oraz referencje można składać w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną: sekretariat@lo3.gdynia.pl. Kontakt: tel. 58 622 18 33 wewnętrzny 35, 46, 41, 31, 50.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (ul. Sambora 48)
zatrudni nauczyciela przedmiotów zawodowych informatycznych od 1.09.2018 r.
CV można składać w sekretariacie lub na adres: zschie@zschie.pl. Kontakt tel. 58 620 85 15, 58 627 00 71.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 221.000 euro na bieżące utrzymanie i konserwację oraz remont urządzeń do regulacji ruchu będących w utrzymaniu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp35.
Termin składania ofert: 1.08.2018 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 24 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 20 sierpnia 2018 r.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Redłowskiej 28A o pow. 726 m2, al. Zwycięstwa 18-30 o pow. 5 485 m2, ul. Komandorskiej 55 o pow. 889 m2, ul. Bursztynowej 1A o pow. 648 m2, ul. Hutniczej 63 pow. 11 631 m2, ul. Bosmańskiej-Alzackiej o pow. 1 591 m2, ul. Łopianowej o pow. 2 324 m2, ul. Linowej o pow. 1988 m2 i ul. Modlińskiej 23 o pow. 1042 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 20.06.2018 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać tel. pod nr. tel.: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r., poz.1257 z późn. zm.) oraz art.11f ust.3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji.
w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.1496 z późn.zm.) zawiadamia, że na wniosek nr 53815/2018 z 30.04.2018 r. Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, jako Zarządcy Dróg, z upoważnienia którego działa Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni – jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni – Roman Witowski, reprezentowany przez Wojciecha Dejka, została wydana 21.06.2018 r. decyzja nr RAAI.6740.8.5.2018.MA-751/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Adm. J. Unruga: budowa chodnika przy ul. Adm. J. Unruga (odc. Aluminiowa – Żelazna) w Gdyni”, zlokalizowanej na działkach nr: 913, 928/1 (928*), 928/2 (928*), 965/1 (965*), 965/2 (965*), 968, 969, 970, 1172, 1177, 1186, obręb 0023 Pogórze (* - działki objęte projektem podziału).
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, w pokoju nr 320 (tel. 58 668 84 05), w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 12.00-16.00, środa i piątek w godz. 8.00-12.00.  • ikonaOpublikowano: 28.06.2018 10:04
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.06.2018 10:37
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona