1332 (1032) 2018-08-17 - 2018-08-30

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2018 r.
Środki w wysokości 30.000,00 zł zostały przyznane Fundacji „Miejsce Tworzenia” z/s w Gdyni (KRS nr 0000677613) na realizację zadania pt. „Miejsce tworzenia jest tam, gdzie mieszkasz” w okresie od 3.08.2018 r. do 31.12.2018 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na przebudowę placu zabaw na terenie Przedszkola nr 24 przy ul. Korczaka w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp56.
Termin składania ofert: 21.08.2018 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu nieruchomości (pomieszczenia użytkowego) położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237, oznaczonej jako działka gruntu nr 2076 i 2085, obręb 0012 Cisowa, zapisanej w księdze wieczystej nr GDY/00045684/3. Nieruchomość ta przeznaczona jest do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego ograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8249/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.07.2018 r. wywieszony został na okres od 3.08.2018 r. do dnia 24.08.2018 r.
***
Dyrektor IX Liceum Ogólno-kształcącego (ul. Orłowska 57)
informuje, że dysponuje pomieszczeniem do wynajęcia od września 2018 r. o powierzchni 50 m2 – z przeznaczeniem na sklepik szkolny (kawiarnię). Preferowane przynajmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu podobnej działalności. Oferty z podaniem miesięcznej kwoty czynszu najmu (brutto) należy składać w sekretariacie do 24.08.2018 r. do godz. 13.00. Bliższe informacje można uzyskać u kierownika administracyjno-gospodarczego pod numerem telefonu 58 661 43 63 w godz. 10.00-12.00.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
zatrudni na stanowisko głównego księgowego od 1.09.2018 r.
Wymagania: wykształcenie wyższe i ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, ekonomiczne studia podyplomowe, wykształcenie o kierunku rachunkowość, średnie policealne lub pomaturalne i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości.
Oferty można składać w sekretariacie szkoły (ul. Płk. Dąbka 207 ), tel. 58 66 997 33 lub 58 622 26 24.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 (ul. Witomińska 25/27)
ogłasza konkurs na stanowisko inspektora ds. bhp w wymiarze 0,25 etatu, specjalistę ds. administracyjnych w wymiarze 1 etatu oraz na zastępstwo na stanowisko sprzątaczka w wymiarze 1 etatu.
Szczegóły na stronie BIP Gdynia w dziale Praca w Jednostkach.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Morska 79)
zatrudni:
– operatora sieci komputerowej i sprzętu audiowizualnego w pełnym wymiarze czasu pracy.
– operatora sieci komputerowej – administrator lokalny (e-dziennik) w wymiarze 0,5 etatu.
Oferty należy złożyć do 24.08.2018 r. Informacje pod nr. tel. 58 621 68 91.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11
zatrudni pracowników obsługi na stanowiskach:
1. Sprzątaczka w wymiarze 5/8 etatu,
2. Kucharz w wymiarze 1/1 etatu, wykształcenie kierunkowe.
CV można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-14.00 (ul. Wrocławska 52) lub na adres e-mailowy: sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl. Szczegóły pod nr. tel. 58 664 69 05.
***
Szkoła Podstawowa nr 20 (ul. Starodworcowa 36)
zatrudni osoby na stanowiska: administrator lokalnej sieci komputerowej, pedagog oraz nauczycieli j. angielskiego i matematyki.
Szczegóły pod nr. tel. 58 669 03 19.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Nauki Experyment z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, wymagania konieczne i preferowane, wymagane dokumenty i oświadczenia znajdują się na stronie: https://www.gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,289/dyrektor-centrum-nauki-experyment,526390
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 10 września 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „dyrektor Centrum Nauki Experyment”.
Podany termin dotyczy również ofert nadesłanych pocztą – nie decyduje data stempla pocztowego.
Klauzula informacyjna dla kandydata
Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Gdyni Gdynia 81-382, al. Marsz. Piłsudskiego 52-54 e-mail: umgdynia@gdynia.pl; tel.: +48 58 66 88 000
2. Inspektor ochrony danych [IOD]: Danuta Pietrzak, e-mail: iod@gdynia.pl adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52-54
3. Cel przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji.
4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Wydziału Kadr i Szkoleń, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.
Równocześnie ADO informuje, iż:
7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną i przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
a. wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO)
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją (art. 18 RODO),
9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz o numerze 16/2018 dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk. Dąbka 122, oznaczonego jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 400m2. Umowa na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie: uprawy jednoroczne, bez prawa czynienia nakładów o charakterze inwestycyjnym, w szczególności w postaci obiektów budowlanych. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 10.08.2018r. do 31.08.2018r. Treść wykazu jest publikowana na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta Gdyni. Podstawa prawna: art. 35 ust.1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.121 z późn. zm.).
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 8222/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 24.07.2018 roku – nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chylońskiej o pow. 150 m², obejmującej części działki nr 811 obręb 0012 Cisowa, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 1.08.2018 r. do 22.08.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia nr 8268/18/VII/R z 7.08.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: Zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Karwiny w terminie 1.10.2018 r. do 31.08.2021 r.
Termin składania ofert:
1. wyłącznie w systemie www.witkac.pl ustala się na 6 września 2018 r. do godz. 23.59.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” w wersji papierowej – wraz z kompletem wymaganych załączników w sekretariacie Zespołu Placówek Specjalistycznych (ul. Wejherowska 65) do 7 września 2018 r. do godz. 12.00.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 21 dni od upływu terminu składania ofert.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip oraz na stronie internetowej Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni: www.zpsgdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni” na mocy Zarządzenia nr 8245/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 31 lipca 2018 r.: dotację na realizację zadania „Klub terapii zajęciowej” – Ja też chcę być aktywny” w 2018 r. w wys. 62 497,95 zł przyznano organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z/s w Gdyni, ul. Morska 89.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia nr 8269/18/VII/R z dnia 07.08.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: Zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę oraz wdrożenie i realizacja pilotażowego komponentu animacji środowiskowej i pracy z rodziną w terminie 1.10.2018 r. do 31.08.2021 r.
Termin składania ofert:
1. wyłącznie w systemie www.witkac.pl ustala się na 6 września 2018 r. do godz. 23.59.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” w wersji papierowej - wraz z kompletem wymaganych załączników w sekretariacie Zespołu Placówek Specjalistycznych (ul. Wejherowska 65) do 7 września 2018 r. do godz. 12.00.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 21 dni od upływu terminu składania ofert.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip oraz na stronie internetowej Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni: www.zpsgdynia.pl.
***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
informuje o wywieszeniu w głównej siedzibie zarządu na ul. Warszawskiej 67 A na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112 położonych w ZMHT przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 10.08.2018 r. – 30.08.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bernadowskiej o łącznej pow. 4.785 m² (część działki nr 3312 obręb 0022 Orłowo) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na: realizację wydarzeń związanych z ekologią, w tym edukacją ekologiczną, rozwojem osobistym oraz działaniami artystycznymi, realizowanymi w ramach przedsięwzięcia „Ogród Kreacji” oraz Baza Marzeń. Leśny Ogród Wolnych Dzieci (załącznik do zarządzenia nr 8248/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.07.2018r.).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 3.08.2018 r. do 24.08.2018 r.
***