1333 (1033) 2018-08-31 - 2018-09-06

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Wiczlińskiej (działka nr 3354 oraz część działek nr 2845 i 3331 obręb nr 14 Dąbrowa o powierzchni łącznej 620 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 rok z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8278/18/VII/P z 16.08.2018 roku.
Wykaz wywieszono od 17.08.2018 roku na okres 21 dni.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
zatrudni nauczyciela fizyki od nowego roku szkolnego 2018/2019, w niepełnym wymiarze godzin (5 h), umowa na czas określony.
Zgłoszenia należy kierować na e-mail: kadry.zshg@wp.pl, tel. 58 620 12 89.
***
Dyrektor SP nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni,
zatrudni w trybie pilnym pracownika obsługi (sprzątaczka) w wymiarze 7/8 etatu.
CV i podanie o pracę należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Cylkowskiego 5) w godz. 8.00-15.00.
Informacje pod nr tel. 58 622 14 34.
***
Dyrektor SP nr 40, ul. Rozewska 33
zatrudni od 1.09.2018 r.
- w pełnym wymiarze godzin nauczyciela fizyki
- specjalistę ds. płac w wymiarze ½ etatu.
Zgłoszenia (CV) można przesyłać na maila sp40@poczta.fm.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z póź zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1496 z póź. zm.) zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Kwiatkowskiej w Gdyni” na działkach nr: 3038*, 3042*, 3043, 3092, 3093, 3094, 3095*, 3096, 3132, 3133*, 3134/2*, 3135, 3136, 3137, 3138*, 3139, 3176*, 3177, 3180*, 3181*, 3182, 3183, 3184, 3200, 3513*, 3514*, obręb Chwarzno-Wiczlino 0011
* działki objęte projektem podziału
Wykaz działek objętych podziałem:
Województwo pomorskie, obręb Chwarzno-Wiczlino 0011, miasto Gdynia
- dz. 3038 podzielona na dz. 3038/1 i 3038/2,
- dz. 3042 podzielona na dz. 3042/1 i 3042/2,
- dz. 3095 podzielona na dz. 3095/1 i 3095/2,
- dz. 3133 podzielona na dz. 3133/1, 3133/2, 3133/3 i 3133/4,
- dz. 3134/2 podzielona na dz. 3134/3 i 3134/4,
- dz. 3138 podzielona na dz. 3138/1 i 3138/2,
- dz. 3176 podzielona na dz. 3176/1 i 3176/2,
- dz. 3180 podzielona na 3180/1 i 3180/2,
- dz. 3181 podzielona na 3181/1 i 3181/2,
- dz. 3513 podzielona na 3513/1 i 3513/2,
- dz. 3514 podzielona na 3514/1 i 3514/2.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 423 (tel. 58 668 84 14) tj. w poniedziałki w godz. 12.00-16.00, środy i piątki w godz. 8.00-12.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 344 na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 wywieszono wykaz nieruchomości położonych przy ul. Legionów 62 m 1B, Świętojańska 132 m 5 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania udziału w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu w trybie bezprzetargowym.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Gdyni nr 8279/18/VII/P z 16 sierpnia 2018 roku, wywieszony na okres 21 dni od 17.08.2018 r. do 7.09.2018 r.
***
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2
ogłasza nabór na stanowisko pomoc kuchenna w wymiarze – pełnego etatu.
Szczegóły oferty oraz wymagane dokumenty na www.gdynia.pl/bip/praca,1455/nabor-na-stanowisko-pomoc-kucenna,520515
Oferty można składać do 31.08.2018 r.: osobiście w sekretariacie (ul. Energetyków 13, poniedziałek-piątek 9.00-14.00), oraz elektronicznie na adres e mail (sosw2gdynia@wp.pl).
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Opracowanie (wraz z wersją PDF), wydruk oraz dystrybucja informatora dla osób niepełnosprawnych i seniorów”.
Termin składania ofert ustala się do 12 września 2018 r. do godz. 15.00 poprzez system www.witkac.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Zarząd Dróg i Zieleni,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na budowę placu zabaw przy ul. Źródło Marii - etap I i II.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp59
Termin składania ofert: 5.09.2018 r. godzina 12.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego (ul. 10 Lutego 24) pok. 407 – sekretariat.
***
Zarząd Dróg i Zieleni,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na przebudowę placu zabaw przy ul. Zbożowej.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp65
Termin składania ofert: 7.09.2018 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego (ul. 10 Lutego 24) pok. 407 – sekretariat.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazów:
1) stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 8280/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16.08.2018 roku - nieruchomości położonej przy: ul. Janusza Korczaka o pow. 38 m², obejmującej działkę nr 613 obręb 0025 Redłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, na działkę przydomową;
2) stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 8281/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16.08.2018 roku - nieruchomości położonej przy ul. Partyzantów o pow. 32 m², obejmującej część działki nr 381 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, na działkę przydomową;
3) stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 8282/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16.08.2018 roku - nieruchomości położonej przy ul. gen. J. Dąbrowskiego o pow. 23 m², obejmującej część działki nr 1506 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, na osłonę do gromadzenia odpadów stałych;
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 17.08.2018 r. do 7.09.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sztukatorów, oznaczonej jako dz. nr 1539, obręb Obłuże - 0020, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowego dołączenia.
Wykaz wywieszono na okres od 31.08.2018 r. do 21.09.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Jana Pawła II/bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 8287/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 8251/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.07.2018 r w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Jana Pawła II/bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego na rzecz Gdyńskiego Centrum Sportu na czas oznaczony 3 lata.
Wykaz wywieszono na okres od 17.08.2018 roku do 7.09.2018 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Nauki Experyment
Szczegółowe informacje na temat konkursu, wymagania konieczne i preferowane, wymagane dokumenty i oświadczenia znajdują się na stronie: https://www.gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,289/dyrektor-centrum-nauki-experyment,526390
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 10 września 2018 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „dyrektor Centrum Nauki Experyment”.
Podany termin dotyczy również ofert nadesłanych pocztą – nie decyduje data stempla pocztowego.
Klauzula informacyjna dla kandydata
Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Gdyni Gdynia 81-382, al. Marsz. Piłsudskiego 52-54 e-mail: umgdynia@gdynia.pl; tel.: +48 58 66 88 000
2. Inspektor ochrony danych [IOD]: Danuta Pietrzak, e-mail: iod@gdynia.pl adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52-54
3. Cel przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji.
4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Wydziału Kadr i Szkoleń, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.
Równocześnie ADO informuje, iż:
7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną i przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
a. wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO)
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją (art. 18 RODO),
9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
***
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, informację o wykazie przeznaczonej do oddania w najem następującej nieruchomości na następujących warunkach:
1. część nieruchomości, która pozostaje w trwałym zarządzie Gdyńskiego Centrum Sportu decyzją Prezydenta Miasta Gdyni nr 01/2018 z dnia 15.01.2018 roku w postaci pomieszczeń w budynku hali lekkoatletycznej położonej w Gdyni w obrębie działki nr 781 obręb nr 0019 Mały Kack, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00033423/9;
2. przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona na prowadzenie przychodni wraz z poradnią medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży trenujących przede wszystkim w gdyńskich klubach sportowych;
3. okres najmu: 3 lata;
4. czynsz najmu płatny będzie w okresach miesięcznych z góry do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego;
5. miesięczny czynsz najmu stanowi: iloczyn powierzchni oraz stawki czynszu za jeden metr kwadratowy najmowanej powierzchni nieruchomości. Stawka za jeden metr kwadratowy wynosi 3,78 zł za 1 m². Powierzchnia najmowanej nieruchomości wynosi 133,97 m², czyli miesięczny czynsz najmu wynosi 506,40 zł – do czynszu doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6. niezależnie od czynszu najemca ponosić będzie koszty bieżącej eksploatacji przedmiotu najmu tj. koszty: wywozu śmieci, zużycia energii elektrycznej i zużycia wody;
7. stawki czynszu najmu będą waloryzowane na początku każdego roku kalendarzowego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszany przez Prezesa GUS począwszy od miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia;
8. nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81 – 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Gminy Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni (81-382) na rzecz dotychczasowego najemcy, tj. Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (02 – 757), ul. Pory 78, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000220245, REGON 000289259, NIP 526-17-23-881.
Szczegóły: https://www.gdynia.pl/bip/nieruchomosci,1259/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-gdynia-maly-kack,527268.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykazie przeznaczonej do oddania w najem następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, na poniższych warunkach:
1. część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przekazanej Gdyńskiemu Centrum Sportu w bezpłatne korzystanie, położonej w Gdyni w obszarze działki nr 158 obręb 0030 Wzgórze Świętego Maksymiliana dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta o numerze GD1Y/00078436/0 w obiekcie Gdynia Arena;
2. powierzchnia nieruchomości, tj. przedmiot najmu: 16 m²;
3. przeznaczenie: przechowywanie band ledowych wraz z wyposażeniem bezpośrednio związanym;
4. okres najmu: do jednego roku od dnia zawarcia umowy;
5. kwota za najem płatna w okresach miesięcznych z góry do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego;
6. miesięczna kwota ponoszona przez najemcę za korzystanie z przedmiotowej powierzchni wynosi 1.000 złotych – do w/w kwoty doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7. w kwocie o której mowa w punkcie 5 zawarte są koszty bieżącej eksploatacji przedmiotu najmu, tj. koszty zużycia energii elektrycznej;
8. nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81 – 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Miasta Gdyni (81-382) przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na rzecz Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81 – 321) przy ulicy Podolskiej 21, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000147303, NIP 5851267013.
Szczegóły: https://www.gdynia.pl/bip/nieruchomosci,1259/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-gdynia-wzgorze-swietego-maksymiliana,527270.
***
Zarząd Dróg i Zieleni,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na remont chodnika przy ulicy Partyzantów w kierunku ulicy Kopernika.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp63
Termin składania ofert:: 12.09.2018 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego (ul. 10 Lutego 24) pok. 407 – sekretariat.
***
Zarząd Dróg i Zieleni,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na przebudowę placu zabaw na terenie Przedszkola nr 24 przy ul. Korczaka.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp68
Termin składania ofert: 12.09.2018 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego (ul. 10 Lutego 24) pok. 407 – sekretariat.
***
Dyrektor SP nr 6, ul. Cechowa 22
zatrudni, od 2.10.2018 r., na pełny etat - księgową.
Więcej informacji udziela kierownik administracji w godz 8.00 - 15.00, tel. 58 625 40 25.