Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
1333 (1033) 2018-08-31 - 2018-09-06

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

Postępowania w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gdyni w roku szkolnym 2018/2019 są prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.
STYPENDIUM SZKOLNE
– miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł.
Od 1 października 2018 r. zmienia się miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne i nie będzie mogła być większa niż 528 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; Dz.U. z 13 lipca 2018 r., poz. 1358 ).
– wsparcie będzie realizowane w postaci rzeczowej, również całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z udziałem dziecka we wskazanych we wniosku zajęciach. Jako świadczenie pieniężne będzie wypłacane jedynie w szczególnych, indywidualnie uzasadnionych przypadkach.
– sytuację materialną należy udokumentować w postaci zaświadczeń (w przypadku braku dochodu – oświadczenie).
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznych w Gdyni właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w okresie od 1 do 17 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2018 r.
ZASIŁEK SZKOLNY
– zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
– zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznych w Gdyni właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Informację o tym, do którego ośrodka należy składać wniosek można uzyskać drogą telefoniczną i e-mailową. Aby to ustalić, w zapytaniu należy podać adres zamieszkania rodziny. Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 – Sekretariat MOPS (ul. Grabowo 2), tel. 58 625 93 38, 58 625 93 79; e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl.
Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznych w Gdyni:
– Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1 ul. Batalionów Chłopskich 1, tel. 58 627 20 00, 58 622 09 47; e-mail: dops1@mopsgdynia.pl;
– Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2 (ul. Sikorskiego 2A), tel. 58 625 17 49, 58 625 96 46; e-mail: dops2@mopsgdynia.pl;
– Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3 (ul. Działowskiego 9), tel. 58 663 20 20 , 58 627 51 65; e-mail: dops3@mopsgdynia.pl;
– Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 4 (ul. Abrahama 59), tel. 58 620 24 00, 58 620 24 04; e-mail: dops4@mopsgdynia.pl.
Więcej informacji oraz szczegółowy wykaz telefonów i adresów kontaktowych znajduje się na stronie: www.mopsgdynia.pl