1335 (1035) 2018-09-14 - 2018-09-20

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazów niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy:
ul. Łabędziej 16 o pow. 928 m2, oznaczonej jako działka nr 2345/5, obręb Chwarzno-Wiczlino, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00020350/2. Wykaz stanowi załącznik do zarządzenia nr 8353/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.09.2018 r.;
– ul. Łabędziej 18 o pow. 1006 m2, oznaczonej jako działka nr 2345/4, obręb Chwarzno-Wiczlino, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00020350/2. Wykaz stanowi załącznik do zarządzenia nr 8354/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.09.2018 r.;
ul. Łabędziej 20 o pow. 848 m2, oznaczonej jako działka nr 2345/3, obręb Chwarzno-Wiczlino, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00020350/2. Wykaz stanowi załącznik do zarządzenia nr 8355/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.09.2018 r.;
ul. Łabędziej 22 o pow. 842 m2, oznaczonej jako działka nr 2345/2, obręb Chwarzno-Wiczlino, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00020350/2. Wykaz stanowi załącznik do zarządzenia nr 8356/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.09.2018 r.;
ul. Łabędziej 24 o pow. 876 m2, oznaczonej jako działka nr 2345/1, obręb Chwarzno-Wiczlino, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00020350/2. Wykaz stanowi załącznik do zarządzenia nr 8357/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.09.2018 r.
Wykazy wywieszono na okres od 5.09.2018 r. do 26.09.2018 r.
***
Szkoła Podstawowa nr 48 (ul. Jowisza 60)
zatrudni:
– sprzątaczkę na 3/4 etatu. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30-21.30.
– sprzątaczkę na 1/2 etatu. Praca od poniedziałku do piątku przed południem.
CV należy złożyć u kierownika administracyjnego lub przesłać na adres: sekretariat@sp48.pl. Szczegóły pod nr. tel. 507 203 102.
***
Dyrektor Przedszkola nr 42 „Pod Modrzewiem”
zatrudni robotnika do prac ciężkich w wymiarze 3/4 etatu. Mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV. Kontakt: p42gdynia@wp.pl, tel. 58 625 08 96 w. 23.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni (ul. Cylkowskiego 5)
pilnie zatrudni pracownika obsługi (sprzątaczka) w wymiarze 7/8 etatu.
CV i podanie o pracę należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00.
Informacje pod nr. tel. 58 622 14 34.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 31 (ul. Chylońska 227)
poszukuje nauczyciela wspomagającego (współorganizującego kształcenie) posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki), wymiar pełny etat. CV oraz list motywacyjny należy przesłać na adres: sp31@sp31gdynia.pl. W CV należy zawrzeć klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego na III piętrze przy pok. 342 m2 wykazu nieruchomości przy ul. Raduńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym OPEC Gdynia oraz na zamieszczeniu wykazu na www.gdynia.pl. Wymieniona nieruchomość oznaczona jest ewidencyjnie w obrębie 0026 Śródmieście nr 2533 obszaru 694, objęta jest księgą wieczystą KW GD1Y/00018959/4.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8336/2018/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.09.2018 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 6.09.2018 r. do 27.09.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, w obrębie Redłowo przy ul. Powstania Styczniowego oznaczonej jako działki o numerach 1442/1 oraz 1443/3 o łącznej pow. 1417 m2 objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00024106/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni 8337/18/VII/P z 4.09.2018 r. wywieszono na okres od 5.09.2018 r. do 26.09.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 29.10.2018 r. do 4.11.2018 r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Witomińskiej, ul. Spokojnej, ul. Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Kwiatkowskiego i ul. Arciszewskich, na prowadzenie handlu obwoźnego kwiatami i zniczami.
Przetarg odbędzie się 10.10.2018 r. o godz. 11.00 w sali nr 105, na I piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni www.investgdynia.pl oraz w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na IV piętrze obok pokoju nr 432 na tablicy ogłoszeń i w Referacie Administrowania Gruntami – pokój nr 439 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz regulamin przetargu.
Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu można uzyskać pod nr. tel. 58 668 85 07.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 29.10.2018 r. do 4.11.2018 r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Witomińskiej, ul. Spokojnej, ul. Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Kwiatkowskiego i ul. Arciszewskich, na prowadzenie handlu obwoźnego kwiatami i zniczami.
Przetarg odbędzie się 10.10.2018 r. o godz. 11.00 w sali nr 105, na I piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni www.investgdynia.pl oraz w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na IV piętrze obok pokoju nr 432 na tablicy ogłoszeń i w Referacie Administrowania Gruntami – pokój nr 439 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz regulamin przetargu.
Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu można uzyskać pod nr. tel. 58 668 85 07.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVII/658/16 Rady Miasta Gdyni z 21 grudnia 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: od północy – wzdłuż ul. J. Kilińskiego, od wschodu – wzdłuż ul. Świętojańskiej, od południa – wzdłuż ul. R. Traugutta, od zachodu – wzdłuż ul. Władysława IV, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.09.2018 r. do 12.10.2018 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00, w sobotę w godz. 11.00-18.00, w niedzielę w godz. 11.00-16.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30.
Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 27.09.2018 r. o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 26.10.2018 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na wykonanie pasów rowerowych na ul. J. Wiśniewskiego w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest na www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp70.
Termin składania ofert: 20.09.2018 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz wywieszono na okres od 7.09.2018 r. do 28.09.2018 r.
Przetarg odbędzie się 1.10.2018 r. o godz. 10.00 w sali 105 (I p.) Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 12 października 2018 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 8 października 2018 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m2, ul. Platynowej 8A o pow. 895 m2, ul. Miegonia 10D o pow. 652 m2, ul. Miegonia 10E o pow. 785 m2, ul. Kępa Oksywska A2 pow. 589 m2, ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 599 m2, ul. Leszczynki 155 o pow. 786 m2, ul. Snycerskiej 13 o pow. 347 m2, ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m2, ul. Działowskiego 13 o pow. 355 m2 i ul. Wielkopolskiej o pow. 353 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Dzienniku Bałtyckim” 7.09.2018 r. Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. sprzedawanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze urzędu i na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać pod nr. tel.: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38/39/40.