Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1336 (1036) 2018-09-21 - 2018-09-27

Ogłoszenia

Dyrektor SP nr 18
ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. kadr w wymiarze: 1/2 etatu. Szczegółowe wymagania na stronie BIP Gdynia w zakładce „praca w jednostkach samorządu”. Oferty należy złożyć w terminie do 3.10.2018 r. osobiście w sekretariacie SP 18 (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00) lub elektronicznie na adres: sekretariat@sp18.edu.gdynia.pl
***
Dyrektor SP nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Cylkowskiego 5)
pilnie zatrudni pracownika obsługi (sprzątaczka) w wymiarze 7/8 etatu.
CV i podanie o pracę należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00.
Informacje pod nr. tel. 58 622 14 34.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Traczy 14, oznaczonej jako działka nr 1518/2, obręb 0020_Obłużę, o powierzchni 570 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00034429/8, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 8338/18/VII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8338/18/VII/P z 4.09.2018 r., wywieszony został na okres od 5.09.2018 r. do 26.09.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów nieruchomości stanowiących załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni z 11.09.2018 r. nr:
1. 8388/18/VII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 62/50 o pow. 300 m2, obejmującej część działki nr 200, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
2. 8389/18/VII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Władysława IV/Wzgórze św. Maksymiliana o pow. 42 m2, obejmującej część działki nr 235/1, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 1 maja 2020 roku na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 12.09.2018 r. do 3.10.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do wynajmu na czas określony do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy.
Wykaz wywieszono na okres od 17.09.2018 r. do 8.10.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 422 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy ul. Złotej/Miedzianej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 8383/18/VII/P, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony o powierzchni 300 m² przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa oznaczonej jako część działki nr 103 obręb 0023 Pogórze, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00009813/3 i część działki nr 103 obręb 0023 Pogórze, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/0002 4729/8.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 12.09.2018 r. do 3.10.2018 r.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art.49 i art.61 Kpa ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474),
zawiadamia że na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, jako Zarządcy dróg publicznych Miasta Gdyni, w imieniu którego występuje pełnomocnik: P. Wojciech Koziorowski, w dniu 12.09.2018 r. została wydana decyzja nr RAAI.6740.8.7.2018.EM-299,298,73,4-skrzyżowanie, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ulic: Tadeusza Wendy, Węglowej, Portowej i Św. Piotra wraz z infrastrukturą techniczną”, zlokalizowanego na działkach o nr:
Obręb 0026 Śródmieście:
925/2, 929, 2539/3, 2540*, 2549/1, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2563*, 2564*, 2561, 895*, 900*, 901*, 908/1*, 908/2, 909*, 922/1, 928/1, 928/2*, 2549/2, 2550/1, 2554, 2582, 2583, 885*, 887*, 878/1, 2532*, 2539/2, 925/1, 926*, 878/3, 894/2, 899, 922/3*, 930, 952, 953, 1080, 2535, 2533, 2539/1, 2549/3, 2550/2, 2585, 3150.
* - działka objęta projektem podziału
Powyższej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Z ww. decyzją można się zapoznać w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 320 ( tel. kontaktowy 58 668 84 05 ) tj. w poniedziałek w godz. 12.00-16.00 oraz środa i piątek w godz. 8.00-12.00, w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
***
Dyrektor Przedszkola nr 21
zatrudni woźną oddziałową na 0,5 etatu (20 godz/tydz.). Oferty można składać u dyrektor przedszkola (ul. Demptowska 42). Kontakt. tel. 58 623 89 28.
***
Dyrektor SP nr 18
ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczka w wymiarze: pełen etat, szczegółowe wymagania na stronie BIP Gdynia w zakładce „praca w jednostkach samorządu”.
Oferty należy złożyć w terminie do 25.09.2018 r. osobiście w sekretariacie SP 18 (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00) lub elektronicznie na adres: sekretariat@sp18.edu.gdynia.pl.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11
zatrudni pracownika obsługi na stanowisku sprzątaczka w wymiarze 1/2 etatu, praca w godzinach popołudniowych
CV można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 16.00, ul. Wrocławska 52 lub na adres e-mailowy sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl, tel. 58 664 69 05.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21
zatrudni głównego księgowego od 1.11.2018 r. Informacje na BIP oraz w siedzibie szkoły (ul. Jana z Kolna 5).
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11
zatrudni pracowników obsługi na stanowiskach: - pomoc kuchenna w wymiarze 1/1 etatu,
- woźna oddziałowa w wymiarze 1/1 etatu.
CV można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 16.00, ul. Wrocławska 52 lub na adres e-mailowy sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl, tel. 58 664 69 05.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji społecznych.
Wykaz wywieszono na okres od 17.09.2018 do 8.10.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Olgierda 64, oznaczonej jako działki nr: 1955 o pow. 261 m2 i 1956 o pow. 263 m2, obręb Mały Kack, dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00113257/9 oraz 1957 o pow. 65 m2, obręb Mały Kack, dla której jest prowadzona księga wieczysta GD1Y/00023786/8. Łączna powierzchnia przeznaczona do sprzedaży: 589 m2. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8387/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 11.09.2018 r. wywieszony został na okres od 13.09.2018 r. do 4.10.2018 r.

  • ikonaOpublikowano: 20.09.2018 09:01
  • ikona

    Autor: _Agnieszka Wołowicz-Bińkowska (a.wolowicz@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.09.2018 09:02
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Wołowicz-Bińkowska
ikona