1337 (1037) 2018-09-28 - 2018-10-04

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia NR 8397/18/VII/R z 18.09.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: Zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Karwiny w terminie od 1.11. 2018 r. do 31.08. 2021 r.
Termin składania ofert:
1. wyłącznie w systemie www.witkac.pl ustala się na 15 października 2018 r. do godz. 23.59
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” w wersji papierowej - wraz z kompletem wymaganych załączników w sekretariacie Zespołu Placówek Specjalistycznych (ul. Wejherowska 65) do 16 października 2018 r. do godz. 12.00.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 21 dni od upływu terminu składania ofert.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip oraz na stronie internetowej Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni: www.zpsgdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz o numerze 21/2018 dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk. Dąbka 122, oznaczonego jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 1000 m2. Umowa na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie: cele rolnicze-uprawy jednoroczne, bez prawa czynienia nakładów o charakterze inwestycyjnym, w szczególności w postaci obiektów budowlanych. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 28.09.2018 r. do 18.10.2018 r. Treść wykazu jest publikowana na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie Zarządzenia Nr 8396/18/VII/R z 18 września 2018 r. unieważnia otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: Zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Karwiny ogłoszony 7.08.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz.Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz o numerze 22/2018 dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk. Dąbka 122, oznaczonego jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 836 m2. Umowa na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie: cele rolnicze-uprawy jednoroczne, bez prawa czynienia nakładów o charakterze inwestycyjnym, w szczególności w postaci obiektów budowlanych. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 28.09.2018 r. do 18.10.2018 r. Treść wykazu jest publikowana na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydenta Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Przemyskiej 16, oznaczonej jako działka nr 1225/2, obręb 0019_Mały Kack, o powierzchni 521 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00117655/7, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 8403/18/VII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8403/18/VII/P z 18.09.2018, wywieszony został na okres od 21.09.2018 r. do 12.10.2018 r.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwał nr XXXII/794/17 Rady Miasta Gdynia z dnia 24 maja 2017 r. oraz nr XXX/728/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. zawiadamiam o:
1) ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i alei Marszałka Piłsudskiego
obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od północy – wzdłuż alei Marszałka Piłsudskiego,
- od zachodu – wzdłuż ul. Świętojańskiej,
- od południa – wzdłuż ul. Partyzantów, następnie wzdłuż terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Partyzantów, przecinają ul. Legionów i biegną wzdłuż terenów szkolnych (III LO w Gdyni) do ul. K. Tetmajera,
- od wschodu – wzdłuż ul. K. Tetmajera,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
2) ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej
obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od północnego zachodu – wzdłuż ul. Wielkopolskiej,
- od północnego wschodu – wzdłuż ul. Spokojnej,
- od południa – wzdłuż południowych granic nieruchomości przy ul. Spokojnej 20, 20 A, 20 B, obejmując teren zabudowy przy ul. Spokojnej 20 C-F, do ul. Parkowej, następnie wzdłuż ul. Parkowej i ul. Wzgórze Bernadowo do ul. Wielkopolskiej, obejmując nieruchomość przy ul. Wzgórze Bernadowo 304,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
w dniach od 6.10.2018 r. do 26.10.2018 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 19.00, w sobotę w godz. 11.00 – 18.00, w niedzielę w godz. 11.00 – 16.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30.
Z projektami planów można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30 w dniach:
1) 18.10.2018 r., o godz. 17.00 – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i alei Marszałka Piłsudskiego.
2) 25.10.2018 r., o godz. 17.00 – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej;
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 9.11.2018 r.
Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: 1. Administratorem przekazywanych danych jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą w 81-382 Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@gdynia.pl. 3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego, podstawę przetwarzania stanowi ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i uchwalenia planu miejscowego oraz jego archiwizacji. 6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 31
poszukuje nauczyciela matematyki wymiar pełny etat, od 17.10.2018 r.
Osoby zainteresowane mogą przesyłać CV oraz listy motywacyjne na adres: sp31@sp31gdynia.pl. Szkoła skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. W CV należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianą).
***
SP nr 51
zatrudni sprzątaczkę na cały etat (praca zmianowa od poniedziałku do piątku).
CV należy złożyć w sekretariacie szkoły (ul. Słowackiego 53) lub przesłać na adres: sekretariat@sp51.gdynia.pl.
Szczegóły pod nr. tel. 58 621 72 24.
***
Dyrektor ZSP nr 4
zatrudni pracownika obsługi - sprzątaczkę w wymiarze ½ etatu (4 godziny). Oferty należy składać w sekretariacie szkoły (ul.Chwaszczyńska 26).
Szczegóły pod nr. tel. 58 629 12 69.
***
Szkoła Podstawowa nr 21
zatrudni głównego księgowego od 1.11.2018 r. Informacje na BIP oraz w siedzibie szkoły (ul. Jana z Kolna 5).
***
Dyrektor ZSP nr 4
zatrudni na rok szkolny 2018/2019 w pełnym wymiarze godzin logopedę.
Zgłoszenia (CV), dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Chwaszczyńska 26).
Szczegóły pod nr. tel. 58 629 12 69.
***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich – 1 etat.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do 5.10.2018 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24.
Szczegóły: www.gdynia.pl/bip/praca.
***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
ogłasza nabór na stanowisko: Specjalisty, stanowisko inspektora, Inspektora, Referatu Ewidencji Dróg i Obiektów Inżynierskich – 1 etat. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do 5.10.2018 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24.
Szczegóły: www.gdynia.pl/bip/praca.