1340 (1040) 2018-10-19 - 2018-10-25

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III pię­trze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 8510/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 9.10.2018 roku - nieruchomości położonej przy: ul. Ejsmonda o łącznej pow. 16462 m², obejmującej części działek nr 2090, nr 2091, 2093 oraz nr 2096 obręb 0030 Wzgórze św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 10 lat, na prowadzenie i utrzymywanie kortów tenisowych wraz z infrastrukturą. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 10.10.2018 r. do 31.10.2018 r.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11c i art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia, że 8.10.2018 r. zostało wydane postanowienie nr RAAI.6740.8.7.2018.EM-299,298,73,4-skrzyżowanie, o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAI.6740.8.7.2018.EM-299,298,73,4/skrzyżowanie z 12.09.2018 r., zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej inwestorowi: prezydentowi Gdyni Wojciechowi Szczurkowi, jako Zarządcy Dróg Publicznych Miasta Gdynia, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Wojciech Koziorowski, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 6C/47, na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ulic: Tadeusza Wendy, Węglowej, Portowej i Św. Piotra wraz z infrastrukturą techniczną”, zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 925/2, 929, 2539/3, 2540*, 2549/1, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2563*, 2564*, 2561, 895*, 900*, 901*, 908/1*, 908/2, 909*, 922/1, 928/1, 928/2*, 2549/2, 2550/1, 2554, 2582, 2583, 885*, 887*, 878/1, 2532*, 2539/2, 925/1, 926*, 878/3, 894/2, 899, 922/3, 930, 952, 953, 1080, 2535, 2533, 2539/1, 2549/3, 2550/2, 2585, 3150, obręb 0026 Śródmieście (*działki objęte projektem podziału).
Z ww. postanowieniem można się zapoznać w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w pok. 320 (tel. kontaktowy 58 668 84 05), tj. w poniedziałki w godz. 12.00-16.00 oraz środy i piątki w godz. 8.00-12.00, w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy:
1. ul. Wójta Radtkego 34, oznaczonej jako działka nr 1023 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na lokalizację osłony śmietnikowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8473/18/VII/P z 2.10.2018 r;
2. ul. A. Abrahama, oznaczonej jako działki nr 1854, 1853, 1852 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na dozorowany parking samochodowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8485/18/VII/P z 2.10.2018 r.;
3. ul. J. Bema 13, oznaczonej jako działka nr 19 obręb 0016 Kamienna Góra, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na lokalizację osłony śmietnikowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8475/VII/P z 2.10.2018 r.;
4. ul. Świętojańskiej 118A, oznaczonej jako działka nr 2447 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na lokalizację magazynu dla celów prowadzonej działalności, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8478/VII/P z 2.10.2018 r;
5. ul. Zgoda 1-13, oznaczonej jako działka nr 1416 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z prze­znaczeniem na podwórze dla potrzeb Wspólnoty Mieszkaniowej oraz miejsca postojowe, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8474VII/P z 2.10.2018 r.;
6. ul. Świętojańskiej/R. Traugutta, oznaczonej jako działki nr 2342, 2343 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na lokalizację tymczasowego pawilonu handlowego – sprzedaż kwiatów, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8486/18/VII/P z 2.10.2018 r.
Wykazy wywieszono na okres od 9.10.2018 r. do 30.10.2018 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4
zatrudni pracownika na stanowisku konser­watora w wymiarze 3/4 etatu.
Informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 629 12 69 wew. 18. Oferty (CV, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje) można przesłać mailem (zsp4gdynia@gmail.com) lub złożyć w sekretariacie szkoły (ul. Chwaszczyńska 26).
***
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4
zatrudni specja­listę ds. kadr w wymiarze pełnego etatu. Szczegóły w BIP i na stronie szkoły (www.zsp4gdynia.pl). Dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Chwaszczyńska 26) do 31.10.2018 r.
***
Dyrektor CKZiU nr 1
– zatrudni szatniarkę w pełnym wymiarze cza­su pracy.
– zatrudni robotnika do prac ciężkich w pełnym wymiarze czasu pracy.
CV należy złożyć w sekretariacie (ul. Morska 79) lub przesłać na adres: ckziu1@ckziu1.gdynia.pl. Szczegóły pod nr. tel. 58 621 68 91.
***
Dyrektor SP nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi
pilnie zatrudni pracownika obsługi (sprzą­taczka) w wymiarze 7/8 etatu.
CV i podanie o pracę należy składać w sekretariacie szkoły (ul. Cylkowskiego 5) w godz. 8.00-15.00.
Informacje pod nr. tel. 58 622 14 34.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11
zatrudni pracowników obsługi na stanowisku:
– sprzątaczka w wymiarze 1/2 etatu, praca w godzinach popołudniowych 15.00 do 19.00,
– woźna oddziałowa w wymiarze 1/1 etatu, praca w godzinach 9.30 do 17.30.
CV można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-16.00 (ul. Wrocławska 52) lub na adres e-mailowy sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl, tel. 58 664 69 05.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa ( tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11c i art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1474), zawiadamia, że 9.10.2018 r. zostało wydane postanowienie nr RAAI.6740.8.7.2018. EM-299,298,73,4-skrzyżowanie, o uzupełnieniu rozstrzygnięcia decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAI.6740.8.7.2018.EM-299,298,73,4/skrzyżowanie z 12.09.2018 r., zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej inwestorowi: Prezydent Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, jako Za­rządca Dróg Publicznych Miasta Gdynia, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Wojciech Koziorowski, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 6C/47, na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ulic: Tadeusza Wendy, Węglowej, Portowej i św. Piotra wraz z infrastrukturą techniczną”, zlo­kalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 925/2, 929, 2539/3, 2540*, 2549/1, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2563*, 2564*, 2561, 895*, 900*, 901*, 908/1*, 908/2, 909*, 922/1, 928/1, 928/2*, 2549/2, 2550/1, 2554, 2582, 2583, 885*, 887*, 878/1, 2532*, 2539/2, 925/1, 926*, 878/3, 894/2, 899, 922/3, 930, 952, 953, 1080, 2535, 2533, 2539/1, 2549/3, 2550/2, 2585, 3150, obręb 0026 Śródmieście;
* - działki objęte projektem podziału
Z ww. postanowieniem można się zapoznać w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 320 (tel. kontaktowy 58 668 84 05) tj. w poniedziałek w godz. 12.00-16.00 oraz środa i piątek w godz. 8.00-12.00, w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów nieruchomości stanowiących załączniki do Zarządzeń Prezy­denta Miasta Gdyni z 2.10.2018 r. nr:
1. 8460/18/VII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spokojnej 79 o pow. 170 m², obejmującej część działki nr 3565, obręb 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychcza­sowego dzierżawcy.
2. 8461/18/VII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 36/111 o pow. 120 m², obejmującej część działki nr 200, obręb 0030 Wzgórze św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
3. 8462/18/VII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Władysława IV/Wzgórze św. Maksymiliana o pow. 266 m², obejmują­cej części działek nr 222 i nr 235/1, obręb 0030 Wzgórze św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 1 maja 2020 roku na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
4. 8471/18/VII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spokojnej 35 o pow. 10 m², obejmującej część działki nr 3557, obręb 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychcza­sowego dzierżawcy.
Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 2.10.2018 r. do 31.10.2018 r.
***
Szkoła Podstawowa nr 51
zatrudni:
– nauczyciela – wychowawcę świetlicy szkolnej w pełnym wymiarze czasu pracy,
– pilnie od zaraz główną księgową na zastępstwo (cały etat).
CV należy złożyć w sekretariacie szkoły (ul. Słowackiego 53).
Szczegóły pod nr. tel. 58 621 72 24.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania ad­ministracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z póź. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1474) zawiadamia, że na wniosek z 6.07.2018 r., inwestora: Prezydenta Miasta Gdyni jako Zarządcy dróg, została wydana 10.10.2018 r. decyzja nr RAAII.6740.8.6.2018.DR-1320/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Kwiatkowskiej w Gdyni” na działkach nr: 3038*, 3042*, 3043, 3092, 3093, 3094, 3095*, 3096, 3132, 3133*, 3134/2*, 3135, 3136, 3137, 3138*, 3139, 3176*, 3177, 3180*, 3181*, 3182, 3183, 3184, 3200, 3513*, 3514*, 3134/1, obręb Chwarzno-Wiczlino 0011
* działki objęte projektem podziału
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Wykaz działek objętych podziałem:
Województwo pomorskie, obręb Chwarzno-Wiczlino 0011, miasto Gdynia
- dz. 3038 podzielona na dz. 3038/1 i 3038/2
- dz. 3042 podzielona na dz. 3042/1 i 3042/2
- dz. 3095 podzielona na dz. 3095/1 i 3095/2,
- dz. 3133 podzielona na dz. 3133/1, 3133/2, 3133/3 i 3133/4
- dz. 3134/2 podzielona na dz. 3134/3 i 3134/4
- dz. 3138 podzielona na dz. 3138/1 i 3138/2,
- dz. 3176 podzielona na dz. 3176/1 i 3176/2
- dz. 3180 podzielona na 3180/1 i 3180/2
- dz. 3181 podzielona na 3181/1 i 3181/2
- dz. 3513 podzielona na 3513/1 i 3513/2,
- dz. 3514 podzielona na 3514/1 i 3514/2
Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 423 (tel. 58 66 88 410) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 12.00-16.00 oraz środa i piątek w godz. 8.00- 12.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2018 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 10 grudnia 2018 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Olgier­da 64 o pow. 589 m², ul. Akacjowej 2A o pow. 469 m², ul. Miętowej 122 o pow. 883 m², ul. Miętowej 124 o pow. 918 m², ul. Halickiej 7A o pow. 5 005 m², ul. Powstania Styczniowego o pow. 1 417 m², ul. Unruga / Śmidowicza o pow. 7 176 m² i ul. Bolesława Prusa o pow. 277 m².
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 10.10.2018 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zby­wanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na III piętrze przy pok. 344 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wyka­zu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz inwestora, udziału w prawie użytkowania wieczystego przynależnej części gruntu związanego z lokalami mieszkalnymi nr 59A, 84A, 92A i 100A powstałych w wyniku adaptacji pomieszczeń przynależnych dawnej części suszarni i pralni na cele mieszkaniowe, w nieruchomości położonej przy al. Marsz. Piłsudskiego 50 blok II.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8488/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 2.10.2018 r. wywieszony został na okres od 11.10.2018 r. do 2.11.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 344 na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Wójta Radtkego 53 m 11A, 24, 6B, 18 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania udziału w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu w trybie bezprzetargowym. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Gdyni Nr 8489/18/VII/P z 2 października 2018 r. wywieszono na okres 21 dni od 11.10.2018 r. do 2.11.2018 r.
***
Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia przeznaczonych do oddania w najem pod automaty vendingowe.
Nieruchomości przeznaczone do oddania w najem zlokalizowane są w obiektach:
Hala Gier GCS, ul. Olimpijska 5/9 / Hala Lekkoatletyczna GCS, ul. Olimpijska 5/9 / budynek administracyjny Lodowiska Miejskiego / budynek administracyjny Narodowego Stadionu Rugby GCS, ul. Kazimierza Górskiego /
Szczegółowy wykaz pod linkiem:
https://www.gdynia.pl/bip/nieruchomosci,1259/wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-gdynia-przeznaczonych-do-oddania-w-najem,529600
Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. Szczegółowe warunki przetargu i najmu określone zostaną w materiałach przetargowych. Materiały przetargowe dostępne będą w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej (ul. Olimpijska 5/9; 81-538 Gdynia) po upływie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Przetarg zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81 – 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Gminy Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.

  • ikonaOpublikowano: 18.10.2018 10:13
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 18.10.2018 12:04
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona