1341 (1041) 2018-10-26 - 2018-11-08

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 432, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej (część działki nr 104 obręb nr 17 Karwiny o powierzchni 200 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8526/18/VII/P z 9.10.2018 roku. Wykaz wywieszono od 15.10.2018 r. na okres 21 dni.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 221 000 euro na wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe na terenie Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp77.
Termin składania ofert: 6.11.2018 r., godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 5.448.000 euro na modernizację 19 zatok przystankowych w ramach realizacji projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp80
Termin składania ofert: 22.11.2018 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego, pok. 407.
Zamówienie będzie dofinansowane na podstawie umowy nr POIS.06.01.00-00-0027/16-00 o dofinansowanie Projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia” nr POIS.06.01.00-00-0027/16 w ramach działania 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207)
zatrudni:
– specjalistę ds. płac w wymiarze ½ etatu.
Termin składania dokumentów: 7 listopada, o godz. 14.00.
– nauczyciela matematyki.
Szczegóły tel. 58 622 26 24.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 ( ul. Uczniowska 1)
zatrudni od zaraz pomoc kuchenną w wymiarze 1/2 etatu.
Dokumenty: CV, list motywacyjny, świadectwa szkolne należy składać w sekretariacie szkoły lub kadrach.
Szczegóły pod nr. tel. 58 624 09 74.
***
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (ul. Wiczlińska 93)
zatrudni nauczyciela z przygotowaniem przedszkolnym – umowa na zastępstwo. CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@sp37.edu.gdynia.pl.
***
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (ul. Wiczlińska 93)
poszukuje kandydatów na stanowisko woźnej – umowa na zastępstwo. CV można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Wiczlińskiej 93 lub wysłać na adres: sekretariat@sp37.edu.gdynia.pl.
***
Dyrekcja Przedszkola nr 28 (ul. Narcyzowa 3)
zatrudni od zaraz (umowa na czas określony) nauczyciela wychowania przedszkolnego w pełnym wymiarze czasu pracy.
Dokumenty (CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje) należy złożyć w sekretariacie.
Szczegóły pod nr. tel. 58 624 13 81.
***
Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego (ul. Orłowska 57)
zatrudni osobę na stanowisko sprzątaczki – w pełnym wymiarze czasu pracy, od listopada 2018 r. Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły w godz. 7.30-15.30. Szczegóły pod nr. tel. 58 661 43 63.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 (ul. Halicka 8)
zatrudni nauczyciela wspomagającego (oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna) w pełnym wymiarze godzin.
Oferty można składać w sekretariacie szkoły.
Szczegóły pod nr. tel. 58 622 23 43.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Cylkowskiego 5)
pilnie zatrudni pracownika obsługi (sprzątaczka) w wymiarze 7/8 etatu.
CV i podanie o pracę należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00.
Informacje pod nr. tel. 58 622 14 34.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
zatrudni nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych (pracownia obsługi konsumenta, obsługa konsumenta, technologia gastronomiczna) w pełnym wymiarze godzin (umowa na zastępstwo).
Wymagane wykształcenie wyższe gastronomiczne z przygotowaniem pedagogicznym.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (ul. Morska 77) lub przesłać na email: kadry.zshg@wp.pl z dopiskiem „Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych” – oferta pracy. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 58 620 12 89.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 221.000 euro na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i w okresie gwarancji i rękojmi dla zadania: „Modernizacja 19 zatok przystankowych” w ramach realizacji projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp81
Termin składania ofert: 26.11.2018 r. godz. 12.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego, pok. 407.
Zamówienie będzie dofinansowane na podstawie umowy nr POIS.06.01.00-00-0027/16-00
o dofinansowanie Projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia” nr POIS.06.01.00-00-0027/16 w ramach działania 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na budowę chodnika na ul. Miętowej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp87
Termin składania ofert: 6.11.2018 r. godz. 12.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – działka nr 3393 o pow. 0,0037 ha, obręb nr 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 26.10.2018 r. do 15.11.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 8557/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.10.2018 roku - nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kapitańskiej / plac Neptuna przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat o pow. ca 75 m², obejmującej część działki nr 1136 obręb 0015 Grabówek, z przeznaczeniem na usługi związane z praniem – czyszczeniem w tymczasowym pawilonie handlowym
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 19.10.2018 r. do 9.11.2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Punktów Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej w 2019 roku.
Przewidywana kwota dotacji to 320 100 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zadania Publiczne – Otwarte Konkursy Ofert, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl/pozarzadowa w zakładce - otwarte konkursy ofert oraz na miejskiej tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31), a także na stronie www.witkac.pl
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 21 listopada 2018 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip wykaz nieruchomości położonej w Gdyni: ul. Śląska 1-7 – działka nr 1386 o pow. 0,0031 ha, część działki nr 1388 o pow. 0,3436 ha, część działki nr 1383 o pow. 0,0038 ha, część działki nr 1385 o pow. 0,0002 ha, część działki nr 1387 o pow. 0,0034 ha, obręb nr 0013 Działki Leśne, przeznaczonej do użyczenia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 26.10.2018 r. do 15.11.2018 r.
***
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
ogłasza nabór do służby w Komendzie Miejskiej PSP na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik, starszy ratownik-kierowca) w zmianowym systemie czasu służby. Szczegóły na www.kmpsp.gdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łowickiej (działka nr 602, nr 603, nr 610, nr 611, nr 612, nr 644 obręb 0019 Mały Kack) o łącznej pow. 2.557 m², jako załącznik do zarządzenia nr 8561/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16.10.2018 r, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 5 lat z przeznaczeniem na inwestycję – budowę obiektu szkolnego i prowadzenie działalności oświatowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 19.10.2018 r. do 9.11.2018 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na modernizację chodników na ul. Gniewskiej i ul. Skarbka.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępny jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp84.
Termin składania ofert: 8.11.2018r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego (ul. 10 Lutego 24) pok. 407 – sekretariat.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na modernizację chodnika na ul. Horyda.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp86.
Termin składania ofert: 08.11.2018r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego (ul. 10 Lutego 24) pok. 407 – sekretariat.

  • ikonaOpublikowano: 25.10.2018 10:00
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.11.2018 12:26
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Wołowicz-Bińkowska
ikona