1344 (1044) 2018-11-23 - 2018-11-29

Gdynia gotowa na przyjście zimy

Gdynia jest przygotowana na nadejście zimy – zarówno urząd, jak i poszczególne jednostki mają gotowe plany działania. Według prognoz wkrótce możemy spodziewać się pierwszych opadów śniegu, a od kilku dni temperatury oscylują w granicach zera. Gotowy na odśnieżanie dróg i chodników jest Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z pomocą Straży Miejskiej zaopiekuje się osobami bezdomnymi, a awaryjne rozwiązania przygotował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
W budżecie na akcję „Zima” Zarząd Dróg i Zieleni zabezpieczył 21 mln zł.

Drogi i chodniki zimą
Zimą firmy, z którymi Gdynia zawarła umowy, gwarantują pełne zabezpieczenie kadrowe i techniczne, zapewniające skuteczne zwalczanie skutków zimy na jezdniach, pieszych ciągach komunikacyjnych i drogach rowerowych. W tym roku na gdyńskich ulicach będzie pracować łącznie 35 pługo-posypywarek (w tym 28 z urządzeniami solankowymi), 3 pługi klinowe, 23 ciągniki dostosowane do pracy na wąskich ulicach i jedna ładowarka samojezdna.
Pojazdy pracujące na drogach są wyposażone w urządzenia GPS i kamery video do monitorowania ich pracy i jakości usług. Na stanowiskach dyspozytorskich i nadzoru możliwa jest m.in. bieżąca lokalizacja pojazdów uczestniczących w akcji zimowej i rejestracja informacji o wykonywanych zabiegach, ze zobrazowaniem sytuacji na mapach cyfrowych miasta.
Zgłoszenia o nieprawidłowościach w prowadzeniu akcji zimowej oraz o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do:
– Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (tel. 58 76 12 080)
– Straży Miejskiej (tel. całodobowy, bezpłatny 986).
Drogi położone na terenie Gdyni zostały podzielone na pięć kategorii utrzymania, w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta. Najwyższy standard utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska i o dużym znaczeniu komunikacyjnym oraz z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej (kat. Is, I, II). Pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do III i IV kat. utrzymania. Wykonawcy zobowiązani są przystąpić do odśnieżania równocześnie na wszystkich kategoriach dróg objętych stałym utrzymaniem, na których jest to wymagane. Pozostałe ulice niewłączone do stałego utrzymania zimowego będą odśnieżane doraźnie po zakończeniu działań na innych drogach, w miarę możliwości, na zgłoszenie mieszkańców i służb komunalnych.
Podobnie będzie w przypadku chodników, gdzie wykonawcy zobowiązani są w pierwszej kolejności do odśnieżenia i usunięcia śliskości na schodach i chodnikach prowadzących do przystanków komunikacji miejskiej i położonych przy głównych ulicach oraz miejscach postojowych i dojściach do parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania. Następnie prace będą trwać na odcinkach o mniejszym natężeniu ruchu. Drogi rowerowe odśnieżane są równocześnie z ciągami pieszymi. O wszystko zadba 27 ciągników z pługami i 9 samochodów ciężarowych.
Jednocześnie przypominamy o ustawowym obowiązku oczyszczania własnych posesji. Właściciele nieruchomości odpowiedzialni są za stan zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników) w granicach terenów, którymi władają.
Do ich obowiązków należy także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości – niezależnie od tego, czyją własność stanowią te chodniki. Jednocześnie właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Na właścicielu nieruchomości ciąży natomiast obowiązek utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, czyli rynien, rur spustowych, a także np. odwodnień liniowych (aco drain) zlokalizowanych w chodniku miejskim.
Warto pamiętać, że funkcjonariusze Straży Miejskiej są upoważnieni do egzekwowania od właścicieli nieruchomości ich obowiązków. Przed rozpoczęciem okresu zimowego będą oni także rozdawać ulotki dotyczące obowiązków właścicieli posesji, jakie spoczywają na nich zimą.

Zimowe wsparcie osób bezdomnych
Zimą nocleg w nieogrzewanym miejscu może skończyć się tragicznie, dlatego Strażnicy Miejscy szczególną opieką obejmą tereny, gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące. Informacje będą przekazywać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Stały element zimowych zadań gdyńskich strażników to też patrole nocne funkcjonariuszy wraz z pracownikami MOPS-u., tzw. streetworkerami. Zwrócą baczną uwagę na wszystkie osoby leżące, pozostające przed dłuższy czas nieruchomo, a znajdujące się na zewnątrz budynków, aktualizowane będą też tzw. listy miejsc niemieszkalnych. Intensywność patroli jest uzależniona od warunków atmosferycznych.
Gdynia dysponuje dokładnie 165 miejscami dla osób bezdomnych, a łącznie z miejscami objętymi umowami zawartymi przez MOPS jest ich 305. Koordynacją wszelkich spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie miasta zajmuje się bezpośrednio Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS Gdynia. Osoby zgłaszające się do Centrum mają możliwość otrzymania kompleksowej pomocy m.in.: schronienia, posiłku, zasiłku celowego, porady prawnika. Mają także możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z bezdomności.
Centrum mieści się przy ul. Zygmunta Działowskiego 11, tel. 58 662 00 11. Pod ten numer dzwonić można w godz. 7.45- 15.45, od poniedziałku do piątku. Z Centrum kontaktować się można także mailowo pod adresem bezdomnosc@mopsgdynia.pl
Mieszkańcy zgłaszać obecność osób bezdomnych i potrzebujących pomocy mogą nie tylko w Centrum. Sygnały przez cała dobę przyjmują:
Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112,
Straż Miejska – 986,
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 987.
Gdynia dysponuje obecnie trzema schroniskami dla osób bezdomnych. Poza tym MOPS podpisał umowę ze schroniskami na terenie Trójmiasta i poza nim, do których bezdomni są kierowani w razie potrzeby.
Placówki na terenie Gdyni:
Zespół Opiekuńczy (schronisko dla kobiet i mężczyzn), ul. Fredry 3 (tel. 58 661 65 26) – 60 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną
Stowarzyszenie Alter Ego – Schronisko dla rodzin, ul. Leszczynki 153, (tel. 58 713-57-44) – ok. 55 miejsc - kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Prowadzi je organizacja pozarządowa. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież
Stowarzyszenie Alter Ego – Noclegownia i Ogrzewalnia (ul. Janka Wiśniewskiego 24, tel. 58 776 20 01) – 50 miejsc w Noclegowani i 14 miejsc w Ogrzewalni - prowadzone przez organizację pozarządową. Zapewnia interwencyjny nocleg, posiłek, możliwość kąpieli w miarę potrzeb środki czystości, odzież

Działania w sytuacjach szczególnych
Dodatkową pracę wykonali też gdyńscy urzędnicy z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Powiadomień o wszystkich zagrożeniach związanych z tegoroczną zimą mieszkańcy mogą się spodziewać za pośrednictwem portalu gdynia.pl.
Placówki dydaktyczne i obiekty wielkopowierzchniowe poinformowano o obowiązku odśnieżania dachów i utrzymania w właściwym stanie terenów przyległych do posesji.
Przygotowano też zabezpieczenie na kryzysowe sytuacje. Przy dużych opadach śniegu i ewentualnym braku przejezdności przez miasto wyznaczono dla osób ewakuowanych obiekty służące do czasowego pobytu oraz zapewnienia im ciepłych napojów. To świetlice Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych przy ul. Krzemowej i ul. Hutniczej oraz świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej na Wiczlinie.
Przygotowano też 14 agregatów prądotwórczych o mocy od 6 do 8 KW. Wszystko dla zapewnienia potrzeb czasowego zasilania w energię elektryczną w awaryjnych sytuacjach, jednak podstawowy obowiązek utrzymania w sprawności sieci ciepłowniczych, energetycznych i wodociągowych leży po stronie operatorów systemów.

Ekopatrol nakarmi zwierzęta
Dodatkowe zadania będą mieli też gdyńscy strażnicy z tzw. Ekopatrolu. Wraz z chwilą pojawienia się silnych mrozów lub intensywnych opadów śniegu rozpocznie się akcja dokarmiania dzikich ptaków.
Ziarno będzie rozsypywane do karmików miejskich oraz w innych miejscach masowego gromadzenia się ptaków.
Dokarmiane będą również zwierzęta w rezerwacie Kępa Redłowska.