1344 (1044) 2018-11-23 - 2018-11-29

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533 z późniejszymi zmianami), zawiadamia o przeprowadzeniu lokalnych konsultacji społecznych dotyczących budowy mostu drogowego lub kładki pieszo-rowerowej łączącej ulicę Buraczaną w dzielnicy Karwiny i ulicę Strzelców w dzielnicy Mały Kack.
Konsultacje społeczne mają na celu zebranie opinii na temat problemów związanych z poruszaniem się pomiędzy dzielnicami, możliwych zmian w organizacji ruchu, w szczególności dotyczących budowy mostu drogowego lub kładki pieszo-rowerowej łączącej ulice wymienione powyżej.
Konsultacje społeczne trwają od 30 listopada 2018 r. do 20 stycznia 2019 r.
Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi:
1) podczas wysłuchania publicznego w terminie 11 grudnia 2018 r., o godz. 18.00, w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 (ul. Staffa 10), według zasad opisanych w regulaminie wysłuchania;
2) z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który w terminie od 7 do 20 stycznia 2019 r. można:
a) wypełnić na stronie www.badanialis.pl/karwiny-malykack,
b) wysłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@lis.gdynia.pl,
c) przesłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem „Konsultacje społeczne dot. inwestycji drogowej łączącej Karwiny i Mały Kack”,
d) złożyć osobiście w:
– Laboratorium Innowacji Społecznych (adres jak wyżej), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,
– biurze Rady Dzielnicy Karwiny w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Staffa 10 w Gdyni, w godzinach pracy biura,
– biurze Rady Dzielnicy Mały Kack (Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Halicka 8), w godz. pracy biura,
– Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00;
3) na piśmie, w dowolnej formie, przez cały okres trwania konsultacji. Uwagi na piśmie można składać:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem mailto: konsultacje@lis.gdynia.pl,
b) osobiście w:
– Laboratorium Innowacji Społecznych (adres jak wyżej), od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00,
– biurze Rady Dzielnicy Karwiny (adres jak wyżej), w godzinach pracy biura,
- biurze Rady Dzielnicy Mały Kack (adres jak wyżej), w godzinach pracy biura,
- Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni (adres jak wyżej), od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00.
Uwagi pisemne złożone po 20 stycznia 2019 r. pozostawia się bez rozpatrzenia. O skutecznym złożeniu uwagi decyduje data wpływu.
Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji oraz formularze konsultacyjne zostaną udostępnione w okresie trwania konsultacji:
1) na stronie internetowej www.lis.gdynia.pl/karwiny-malykack,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty),
3) w Laboratorium Innowacji Społecznych (adres jak wyżej),
4) w biurze Rady Dzielnicy Karwiny (adres jak wyżej),
5) w biurze Rady Dzielnicy Mały Kack (adres jak wyżej).
Informacji na temat konsultacji udziela Laboratorium Innowacji Społecznych pod numerem telefonu 58 727 39 08 oraz mailowo pod adresem konsultacje@lis.gdynia.pl.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
zatrudni od zaraz nauczyciela specjalistę posiadającego kwalifikacje z zakresu rehabilitacji ruchowej w wymiarze 2h tygodniowo.
Dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać w sekretariacie szkoły lub kadrach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 624 09 74.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszeniu wykazu i ustaleniu warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanych boksami garażowymi: 1. ul. 3 Maja 22-24 boks nr 8, pow. 19,80 m², położony na działce nr 1380, obręb 26, KW GD1Y/00087326/2. Wywoławczy czynsz najmu 201,00 zł + 23 % VAT, wadium 500,00 zł. 2. ul. 3 Maja 27-31 boks nr 4, pow. 13,72 m², położony na działce nr 1681, obręb 26, KW GD1Y/00000839/8. Wywoławczy czynsz najmu 139,00 zł + 23 % VAT, wadium 350,00 zł. 3. ul. Abrahama 73 boks nr 3, pow. 16,00 m², położony na działce nr 1681, obręb 26, KW GD1Y/00000839/8. Wywoławczy czynsz najmu 163,00 zł + 23 % VAT, wadium 400,00 zł. 4. ul. Gen. Maczka 3-5 zespół C boks nr 9, pow. 15,80 m², położony na działce nr 1615, obręb 30, KW GD1Y/00048767/0. Wywoławczy czynsz najmu 134,00 zł + 23 % VAT, wadium 330,00 zł. 5. ul. Ramułta 32 boks nr 13, pow. 19,23 m², położony na działce nr 263/2, obręb 18, KW GD1Y/00037526/9. Wywoławczy czynsz najmu 131,00 zł + 23 % VAT, wadium 330,00 zł. 6. ul. Śląska 51 boks nr 6, pow. 15,70 m², położony na działce nr 1533, obręb 13, KW GD1Y/00052103/9. Wywoławczy czynsz najmu 160,00 zł + 23 % VAT, wadium 400,00 zł. 7. ul. Śląska 51 boks nr 153, pow. 16,90 m², położony na działce nr 1549, obręb 13, KW GD1Y/00052494/6. Wywoławczy czynsz najmu 172,00 zł + 23 % VAT, wadium 430,00 zł. 8. ul. Traugutta 9 boks nr 2, pow. 15,80 m², położony na działce 2361, 2235, obręb 26, KW GD1Y/00006161/6. Wywoławczy czynsz najmu 161,00 zł + 23 % VAT, wadium 400,00 zł.
Minimalne postąpienie 1,00 zł.
Przetarg odbędzie się 18 grudnia 2018 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne w terminie do 14 grudnia 2018 roku w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub w formie przelewu bankowego, które należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ za dochowany termin wpłaty uważa się datę uznania konta Urzędu Miasta, a zatem jest to dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Gospodarki Lokalami w pok. nr 428 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu pod nr tel. 58 66 88 512 lub 58 66 88 51.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz.Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pok. nr 424 wywieszono i umieszczono na www.gdynia.pl/bip wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Benisławskiego 1/81 (niewydzielona część dz. nr 96 o pow. całkowitej 0,2074 ha, obręb nr 0021 Oksywie), przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 23.11.2018 r. do 13.12.2018 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 (ul. Orłowska 27/33)
zatrudni sprzątaczkę w wymiarze 0,75 etatu, od 1.01.2019 r.
Zgłoszenia i informacje w dziale kadr szkoły w godz. 8.00-15.30. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 624 84 62.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza wynik otwartego naboru na Partnera spośród podmiotów spoza sektora finansów publicznych do współrealizacji Projektu Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT).
Na Partnera wybrany został Uczniowski Klub Sportowy Parkour Gdynia z siedzibą w Gdyni.
***
Urząd Miasta Gdyni
informuje o unieważnieniu pieczątki imiennej o treści „Podinspektor Monika Grocholewska”.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 (ul. Jowisza 60)
zatrudni:
– nauczyciela wspomagającego po pedagogice specjalnej na pełen etat. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@sp48.pl.
– pomoc kuchenną w wymiarze pełnego etatu. Rozpoczęcie pracy: styczeń 2019 r. CV należy składać u kierownika administracyjnego szkoły lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@sp48.pl. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 507 203 102.
***
Szkoła Podstawowa nr 21 (ul. Jana z Kolna 5)
zatrudni sprzątaczkę w wymiarze 0,25 etatu. Informacje pod nr. tel. 58 620 88 67 lub 58 661 75 88.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Juliusza Słowackiego – działka nr 2114 o powierzchni 410 m2, obręb nr 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 23.11.2018 r. do 13.12.2018 r.