1347 (1047) 2018-12-14 - 2018-12-20

Informacja dla użytkowników wieczystych w Gdyni

Ustawa z 20 lipca 2018 r. przekształca prawo użytkowania wieczystego ustanowione dla nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 r. Warunki, jakie ma spełnić nieruchomość na 1.01.2019 r.:
– grunt zabudowany budynkami jednorodzinnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami lub innymi, które służą do racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych (bez sklepików, budek z lodami itp.),
– grunt zabudowany budynkami wielorodzinnymi, w których co najmniej połowa to lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami lub innymi, które służą do racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych (bez sklepików, budek z lodami itp.).
Z dniem 1 stycznia 2019 dotychczasowi użytkownicy wieczyści stają się właścicielami, jednak nieruchomości zostają obciążone opłatą, którą należy wnosić na rzecz właściciela (Gminy lub Skarbu Państwa) przez kolejne 20 lat. Wysokość ww. opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej na dzień przekształcenia (w większości przypadków będzie to 1 stycznia 2019 r.).
Ustawodawca przewidział możliwość spłaty jednorazowej. Dla nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przewidziano bonifikatę z tytułu jednorazowej wpłaty za przekształcenie na poziomie 60% w pierwszym roku, w którym nastąpiło przekształcenie i zmniejsza się o 10% w każdym kolejnym roku.
Wprowadzenie bonifikat w przypadku, gdy właścicielem jest Gmina, ustawodawca uzależnił od decyzji Rad Miast. Na najbliższej sesji Rady Miasta Gdyni będzie głosowana uchwała, której projekt przewiduje bonifikatę w wysokości 90%.
Warunki udzielenia bonifikaty, wskazane w projekcie uchwały:
– bonifikaty udziela się wyłącznie osobom fizycznym będącym właścicielami: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe lub spółdzielniom mieszkaniowym,
– bonifikata udzielana jest na pisemne zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie nie później niż 30 dni przed upływem terminu płatności opłaty przekształceniowej
– bonifikaty udziela się pod warunkiem braku zaległości w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego oraz podatku od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia.
– bonifikat nie udziela się, jeżeli opłata roczna obowiązująca na dzień przekształcenia była ustalona przed 1.01.2008 roku.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie ww. ustawą następuje z mocy prawa, nie jest wymagane składanie jakichkolwiek wniosków o przekształcenie. W przeciągu 12 miesięcy, każdy z dotychczasowych użytkowników wieczystych otrzyma zaświadczenie, mówiące o fakcie przekształcenia i wskazujące wysokość opłat przekształceniowych. Jednocześnie zostanie ono przesłane do Sądu Rejonowego w celu ujawnienia tego faktu w księgach wieczystych, w których zostanie wpisane roszczenie o zapłatę opłat przekształceniowych.

ikona