1349 (1049) 2019-01-04 - 2019-01-10

Ogłoszenia


Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 344 na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej 34 m 24 stanowiącej współwłasność (1/2) Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do zbycia udziału w spółdzielczym prawie własnościowym do lokalu mieszkalnego.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Gdyni Nr 192/18/VIII/P z dnia 18 grudnia 2018 roku, wywieszony na okres 21 dni od 28.12.2018 r. do 18.02.2019 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 431, na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54:
- wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 204/18/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 18 grudnia 2018 roku, nieruchomości o powierzchni 41 m², położonej w Gdyni przy ul. Św. Mikołaja, oznaczonej jako części działek nr 1329 i 1313/3 obręb 0010 Chylonia, zapisanych w księgach wieczystych o numerach GD1Y/00017305/8 i GD1Y/00017300/3 - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony (3 lata), z przeznaczeniem na działkę przydomową.
- wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 206/18/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 18 grudnia 2018 roku, nieruchomości o powierzchni 78 m², położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, oznaczonej jako część działki nr 1459 obręb 0010 Chylonia, zapisanej w księdze wieczystej o numerze GD1Y/00017305/8 i - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony (3 lata), z przeznaczeniem na dojazd do stacji wymienników cieplnych zaopatrujących mieszkańców Gminy Miasta Gdyni w energię cieplną.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od dnia 27.12.2018 r.

***

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr VI/91/11 z dnia 23 marca 2011 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem
obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od wschodu – wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej,
- od południa – wzdłuż północnego odcinka ul. Orłowskiej, wzdłuż dolinki rzeki Kaczej, dalej wzdłuż ul. Zapotocznej do ul. Huzarskiej,
- od zachodu – wzdłuż ulicy Huzarskiej obejmując sąsiednią zabudowę mieszkaniową, następnie wzdłuż ulic: Powstania Wielkopolskiego, M. Kopernika i K. Tetmajera,
- od północy – wzdłuż ul. J. Ejsmonda i jej przedłużenia do brzegu morskiego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.01.2019 r. do 5.02.2019 r., w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 24.01.2019 r. o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 19.02.2019 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
Klauzula Informacyjna: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: 1. Administratorem przekazywanych danych jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą w 81-382 Gdynia,al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. W jego imieniu przetwarza dane osobowe Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: bpp@gdynia.pl. 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: Monika Piekarska e-mail: iodbpp@gdynia.pl. 3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego, podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. 5. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną dokumentacji. 6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosków. 8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

***

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Bosmańskiej, inż. J. Śmidowicza i Arciszewskich
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr III/19/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Bosmańskiej, inż. J. Śmidowicza i Arciszewskich, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco:
- od północy – wzdłuż granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego,
- od wschodu – wzdłuż granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Aragońskiej i Andaluzyjskiej w Gdyni, następnie wzdłuż ul. Arciszewskich,
- od południa – wzdłuż ul. inż. J. Śmidowicza,
- od południowego-zachodu – wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 367 obręb Oksywie, następnie wzdłuż granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie, rejon ulic Nasypowej i Śmidowicza oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej i Benisławskiego oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu w terminie do 25.01.2019 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko/nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Klauzula Informacyjna: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: 1. Administratorem przekazywanych danych jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą w 81-382 Gdynia,al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. W jego imieniu przetwarza dane osobowe Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia; tel. 58 669 89 00; e-mail: bpp@gdynia.pl. 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: Monika Piekarska e-mail: iodbpp@gdynia.pl. 3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego, podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. 5. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną dokumentacji. 6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosków. 8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

***

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego w postaci współorganizacji Oksywskiego Festiwalu Filmowego w ramach III edycji konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna Dzielnica”.
Przewidywana kwota dotacji w 2019 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 10.100 zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 1.02.2019 r. do 31.12.2019 r. Termin składania ofert ustala się do 17.01.2019 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, Gdynia, tel. 58 727 39 21.


***

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni jako załącznik do zarządzenia nr 232/18/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 21.12.2018r. położonej przy ul. Przebendowskich z przeznaczeniem na parking ogólnodostępny (cz. dz. nr 1872 i działka nr 3257, Obręb 0022 Orłowo) o pow. 3205 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 28.12.2018 r. do 18.01.2019 r.


***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezy/denta Miasta Gdyni z 11.12.2018 r. nr 144/18/VIII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV/Wzgórze Św. Maksymiliana o pow. 190 m², obejmującej część działki nr 222 i nr 235/1, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 1 maja 2020 r.
Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 18.12.2018 r. do 8.01.2019 r.