1349 (1049) 2019-01-04 - 2019-01-10

Po IV sesji Rady Miasta Gdyni

W środę, 19 grudnia odbyła się IV sesja Rady Miasta VIII kadencji.
Podczas sesji odbyło się ślubowanie nowego radnego Grzegorza Taraszkiewicza, który wszedł do składu Rady zajmując miejsce zrzekającego się mandatu Bartosza Bartoszewicza, wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia. Ślubowanie złożyła także Elżbieta Sierżega, która weszła do Rady na miejsce zrzekającego się mandatu Marka Łucyka, wiceprezydenta Gdyni ds. rozwoju.

Radni zdecydowali m.in. o:
- uchwaleniu budżetu Miasta Gdyni na rok 2019, o czym pisaliśmy w numerze świątecznym,
- przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019-2033,
Prognoza zapewnia pełną zgodność dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów z projektem budżetu Miasta Gdyni na 2019 rok.
Podstawą opracowania Prognozy są:
- aktualne przepisy prawa,
- przewidywane kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne opublikowane w „Założeniach do projektu budżetu państwa na 2019 rok”,
- aktualna sytuacja finansowa miasta ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w latach objętych prognozą;
- plany inwestycyjne miasta i ich analiza w  aspekcie możliwości dochodowych budżetu miasta i finansowania zewnętrznego,
- planowane pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej,
- przewidywane uwarunkowania wewnętrzne, takie jak: stawki podatków i opłat lokalnych, ceny usług komunalnych świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta, planowane zamierzenia dot. gospodarowania majątkiem miasta.
- ustaleniu wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.,
1.01.2019 użytkownicy wieczyści gruntów stali się ich właścicielami. Dotyczy to tylko działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Za takie przekształcenie, trzeba będzie jednak wnosić odpowiednią opłatę. Ci, którzy zdecydują się jednorazowo zapłacić całą kwotę, mogą liczyć na bonifikatę w wysokości 90%.
- wyrażenia woli zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej Dotyczącej Prewencji Cukrzycy Typu 2 finansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014- 2020 – mechanizm ZIT,
Przeprowadzona w województwie pomorskim analiza epidemiologiczna wskazała, że istotnym problemem zdrowotnym jest cukrzyca typu 2 oraz jej późniejsze powikłania. Szczególne znaczenie w przypadku tej choroby ma profilaktyka oraz zwiększanie jej wykrywalności. Gdynia jest liderem projektu dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2, a  powiat wejherowski i pucki są partnerami. Wspólnie mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zasady współpracy i podział zadań między gminami określi porozumienie.
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych z Gminą Miasta Rumi oraz Gminą Miasta Redy,
Odławiane na terenie Rumi i Redy psy będą przyjmowane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo”. Rumia i Reda będą ponosić koszty m.in. pobytu odłowionych zwierząt w schronisku, uwzględniające wskaźniki wynikające z amortyzacji obiektów schroniska oraz funduszu remontowego.
Porozumienie międzygminne obowiązywać będzie od 1 stycznia 2019 do 31 sierpnia 2021 r.
- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do złożenia wniosku o dotację na realizację zadania „Strategia Rozwoju Elektromobliności dla Gminy Miasta Gdyni do roku 2035”,
Radni upoważnili Prezydenta Gdyni do złożenia wniosku o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwała stanowi wymagany załącznik do wniosku o dotację, który został złożony 7 grudnia 2018 roku. Wniosek dotyczy opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobliności dla Gminy Miasta Gdyni do roku 2035” i jest naturalnym następstwem konsekwentnej polityki miasta w zakresie rozwoju zrównoważonego, przyjaznego mieszkańcom i środowisku niskoemisyjnego transportu publicznego. Dokument będzie służył realizacji celów wynikających z Planu Rozwoju Elektromobliności w Polsce, krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz ustawy o elektromobliności i paliwach alternatywnych.
Swoje sprawozdanie z działalności przedstawiła także Rada Dzielnicy Kamienna Góra.
Pełna lista tematów i teksty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Kolejna sesja Rady Miasta Gdyni odbędzie się w środę 23 stycznia w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni.

  • ikonaOpublikowano: 03.01.2019 13:25
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (d.nelke@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.01.2019 13:26
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona