1355 (1055) 2019-02-22 - 2019-02-28

Ogłoszenia
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 419/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5.02.2019 r. - nieruchomości położonej przy ul. Nowogrodzkiej 34 o pow. 165 m², obejmującej część działki nr 590 obręb 0013 Działki Leśne, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców na czas nieoznaczony na zieleń ozdobną.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 8.02. do 1.03.2019 r.

****

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 430/19/VIII/R z dnia 5.02.2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”.
Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania w 2019 r. wynosi do 47 252,50 zł.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.2
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.04.2019 r. do 28.02.2022 r.
Termin składania ofert:
1. Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl – termin składania ofert do 28 lutego 2019 r. do godz. 14.00.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane z systemu witkac.pl i podpisane, należy złożyć w wersji papierowej – do 1 marca 2019 r. w sekretariacie MOPS w Gdyni do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronach www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.

****

Prezydent Miasta Gdyni
działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr RAAII.6740.8.3.2018.AZ-694/rozbud. ulicy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Wiczlińskiej na odcinku od ulicy Chwarznieńskiej do ulicy Filipkowskiego oraz ulicy Filipkowskiego wraz z zagospodarowaniem wód opadowych oraz przebudową kolidującej infrastruktury” w Gdyni na działkach nr: 3363, 3371, 3374, 3375, (3819/1*), 3831, 3832, 3833, (3834*), (3835*), (3836*), (3837*), 3838, (3839*), (3840*), 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, (4251*), 4252, (4253*), 4254, (4255*), 4256, 4257, (4276*), 4277, (4278*), 4648, (4649*), obręb Chwarzno-Wiczlino 0011”, w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV, dwóch złączy kablowych oraz kontenerowej stacji transformatorowej na działkach nr 3835/1, 3835/2, 3836/1, 3836/2, 3840/1, 3841, 3842, 3843, obręb Chwarzno-Wiczlino 0011.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), w pok. 418 (tel. 58 668 24 04) w poniedziałek w godz. 12.00-16.00, środę i piątek w godz. 8.00-12.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

****

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Puckiej 110 – część działki nr 1162 o pow. 305 m², obręb nr 0023 Pogórze i część działki nr 1160 o pow. 229 m² obręb nr 0023 Pogórze, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2019 r.
Wykaz wywieszono na okres od 22 lutego do 14 marca 2019 r.

****

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 450/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.02.2019 r. - nieruchomości położonych przy ul. Komandorskiej 17-19 o pow. 342 m², obejmujących część działki nr 706 i 709 obręb 0015 Grabówek, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas nieoznaczony na ogrodzenie podwórza przyległego do budynku mieszkalnego przy ul. Komandorskiej 17-19 i osłonę na odpady.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 13 lutego do 6 marca 2019 r.

****

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 422 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy ul Sucharskiego, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 443/19/VIII/P, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony o powierzchni 109 m² przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na lokalizację tymczasowego pawilonu handlowego, oznaczona jako część działki nr 255 obręb 0020 Obłuże, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024614/9.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 13 lutego do 3 marca 2019 r.

****

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 422 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
-przy ul Platynowej 1, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 410/19/VIII/P, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony o powierzchni 879 m² przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa, oznaczona jako część działki nr 492 obręb 0023 Pogórze, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00047971/6
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 6 do 27.02.2019 r.

****

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej - działka nr 402 o pow. 0.0063 ha, obręb nr 0017 Karwiny, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 22 lutego do 14 marca 2019 r.

****

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz wywieszono na okres od 14 lutego do 7 marca 2019 r.
Przetarg odbędzie się 11.03.2019 r. o godz. 10.00 w sali 105 (I p.) Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.

****

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, oznaczonej jako dz. nr 854/1, obręb Chylonia - 0010, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowego dołączenia.
Wykaz wywieszono na okres od 22 lutego do 15 marca 2019 r.

****

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zygmunta Augusta, oznaczonej jako działka nr 1511 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na lokalizację schodów do lokalu usługowego będącego własnością Dzierżawcy, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 411/19/VIII/P z 5.02.2019 r.
Wykaz wywieszono na okres od 8 lutego do 1 marca 2019 r.

****

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – część działki nr 3502 o pow. 0.1800 ha, obręb nr 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 22 lutego do 14 marca 2019 r.

****

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza wynik otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego w postaci współorganizacji Oksywskiego Festiwalu Filmowego w ramach III edycji konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna Dzielnica”.
Środki w wysokości 10.100 zł zostały przyznane Fundacji Teatru Czwarte Miasto z/s w Gdyni (KRS nr 0000465330) na realizację zadania pt.: „Pierwszy Oksywski Festiwal Filmowy” w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2019 r.

****

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2
(ul. Płk. Dąbka 207, tel. 58 622 26 24)
ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w wymiarze pełnego etatu.
Wymagania: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, wykształcenie ekonomiczne i min. 6-letnie doświadczenie zawodowe. Znajomość przepisów podatkowych i ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych, ubezpieczeniach społecznych. Obsługa programów komputerowych: Office, Płatnik, Finanse, Płace (Progman).
Termin składania dokumentów 22.02.2019 r.

****

Szkoła Podstawowa nr 51
ul. Słowackiego 53
zatrudni w roku szkolnym 2019/2020 nauczyciela wychowania przedszkolnego do klasy „0” oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej kl. 1-3.
CV wraz z programem nauczania należy składać do 22.03.2019 r. w sekretariacie szkoły.
Telefon kontaktowy: 58 621 72 24 w godz. 7.30 -15.30.

ikona