1356 (1056) 2019-02-01 - 2019-03-07

Potok Wiczliński będzie cieszył mieszkańców

Ruszyły prace w ramach I etapu inwestycji „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych”.
Intensywna urbanizacja Wiczlina i Chwarzna i związane z nią utwardzenie gruntów poważnie ograniczyło możliwości retencyjne tego terenu. „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych” umożliwi odwodnienie intensywnie rozwijających się terenów Gdyni Zachód i przywróci Potokowi Wiczlińskiemu walory przyrodnicze i krajobrazowe.
Ciek ma popłynąć na całej długości. Zasilą go również gromadzące nadmiar wód opadowych zbiorniki retencyjne „Obwodnica”, „Wiczlino-Zielenisz”, „Wiczlino-Szkoła” i „Wiczlino-Łąka”.
Inwestycja jest elementem projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III”, na realizację którego miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków europejskich.
W I i II etapie inwestycji zostaną zbudowane trzy zbiorniki retencyjne „suche”: „Obwodnica”, „Zielenisz” i „Szkoła” o łącznej pojemności 107 572 m3. Potok zostanie odtworzony na historycznej trasie o długości 3 384 m, a rzeka Kacza zostanie uregulowana na odcinku 469 m, co jest związane z budową zbiornika retencyjnego „Obwodnica”. Zostaną zbudowane drogi eksploatacyjne i przepusty.
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ 2014-2020), działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska złożono w prowadzonym przez NFOŚiGW konkursie 31 sierpnia 2018 r.

ikona