1357 (1057) 2019-03-08 - 2019-03-14

Mały procent, wielka sprawa

Zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz jednej z 91 organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców. Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Aktywność gdyńskich OPP dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to, na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1%, zależy wyłącznie od nas. Aby ułatwić Państwu ten wybór, w kolejnych numerach „Ratusza” prezentujmy gdyńskie organizacje wraz z opisami. Dziś kolejne 10 organizacji.

Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni
KRS 0000044542
Stowarzyszenie od 28 lat niesie pomoc i otacza opieką swoich podopiecznych i ich rodziny. W ciągu ćwierć wieku ta gdyńska placówka rozszerzała swoją działalność pomagając odejść w spokoju, bez bólu i osamotnienia swoim podopiecznym. Podejmowane przez Stowarzyszenie wysiłki na rzecz pomocy osobom chorym przyczyniły się do poprawy losu wielu tysięcy osób. Na szczególne uznanie zasługuje nie tyle skala, co wszechstronność działań Hospicjum, postawa osób angażujących się w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Swoją działalność Stowarzyszenie prowadzi poprzez Hospicja Stacjonarne dla dorosłych i dzieci, Hospicjum Domowe dla dorosłych i dzieci, Poradnię Opieki Paliatywnej i Ośrodek Opieki nad Osieroconymi, Wypożyczalnię Sprzętu Medycznego oraz Ośrodek wolontariatu. Dzięki pracy i ofiarności wielu osób w 2013 r. została ukończona budowa pierwszego w regionie Domu Hospicyjnego dla Dzieci „Bursztynowa Przystań”.

Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz inne Zespoły Uwarunkowane Genetycznie „Pomóżmy naszym dzieciom”
KRS 0000047797
Stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem osób niepełnosprawnych, szczególnie ze schorzeniami genetycznymi tkanki łącznej (schorzenia Marfana i marfanopodobne). Oferuje pomoc chorym i ich rodzinom w związku z diagnozą, leczeniem, rehabilitacją, edukacją oraz innymi sprawami życiowymi. Prowadzi stronę internetową z informacjami z zakresu wiedzy o całokształcie potrzeb osób chorych i ich rodzin. Ponadto zajmuje się pomocą społeczną, w tym pomocą dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem ich szans.

Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”
KRS 0000050294
Stowarzyszenie od 2001 r. zajmuje się promowaniem wśród społeczeństwa równowagi między życiem osobistym a zawodowym. Misją organizacji jest wspieranie ludzi w tworzeniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu głębokich relacji międzyludzkich, wpływających na dobrą jakość życia. Działania obejmują prowadzenie Punktu Pomocy psychologicznej dla mam, rodziców niemowląt i małych dzieci „Początek w rodzinie”. Stowarzyszenie konsultuje rodziny, które dotknęła tragedia podczas porodu oraz służy pomocą psychologiczną personelowi oddziałów: okołoporodowych w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych na oddziałach położniczym, ginekologicznym, patologii ciąży czy intensywnej terapii niemowlęcej w szpitalach.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
KRS 0000053057
Celem Stowarzyszenia jest: inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz edukacji finansowej, ochrona konsumentów, pomoc konsumentom, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu, reintegracja społeczna i zawodowa, edukacja finansowa, prowadzenie działalności charytatywnej. Stowarzyszenie w Gdyni powstało w 1997 roku.

Stowarzyszenie Amazonek
Gdyńskich KRS 0000054156
Stowarzyszenie zrzesza kobiety dotknięte chorobą nowotworową. Celem działań jest ochrona zdrowia kobiet chorujących na raka oraz wspieranie tych, które już chorobę pokonały. Stowarzyszenie obejmuje szczególną opieką chore na oddziale onkologicznym w ramach wolontariatu. Głównym mottem działalności Stowarzyszenia jest „Pomagasz innymi – pomagasz sobie”. Środki uzyskane z 1% są przeznaczane na organizację zajęć rehabilitacyjnych, spotkań informacyjnych oraz różnego rodzaju aktywności towarzyskie poza dotacjami uzyskanymi z projektów. Stowarzyszenie powstało w 1997 roku.

Fundacja „ROKOR 1”
KRS 0000060003
Fundacja ta od wielu lat organizuje pomoc. Szczególnie wspiera osoby, które nie tylko oczekują pomocy, ale i chcą ją ofiarować innym. To dla nich organizowane są Kluby Wolontariusza. Fundacja „Rokor l” współpracuje ze świetlicami środowiskowymi i terapeutycznymi (Świetlica „Mrowisko” i „Familia”), ośrodkami wychowawczymi, noclegowniami dla bezdomnych, głównie poprzez pomoc rzeczową i finansową.

Fundacja Funduszy Obrony
Narodowej KRS 0000060775
Działalność patriotyczna upamiętnienia poległych, zaginionych, zesłanych i pomordowanych. Zasadniczym celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych oraz darów w naturze (wyroby z metali i kamieni szlachetnych) w kraju i za granicą dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Polski. Fundacja wspiera także szpitale wojskowe. Pomaga również żołnierskim rodzinom ciężko doświadczonym przez los. Fundusz Obrony Narodowej jest najszlachetniejszym symbolem wspaniałej tradycji ofiarności Polaków II Rzeczypospolitej.

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
KRS 0000066650
Towarzystwo wspiera pracowników naukowych działających w obszarze medycyny i techniki hiperbarycznej oraz nauk pokrewnych. Przyznaje Stypendium Naukowe im. Antoniego Dębskiego oraz wydaje monografie i czasopismo naukowe indeksowane na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (jedno z dwóch tego typu w Europie). Towarzystwo o statusie organizacji pożytku publicznego działa od roku 2011.

Gdyńskie Towarzystwo Hipiczne
KRS 0000068821
Celem Towarzystwa jest rozwój jeździectwa, integracja środowiska, promocja Gdyni, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, działalność sportowa i szkoleniowa. W przyszłym roku Towarzystwo świętować będzie jubileusz 25-lecia istnienia.

Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna
KRS 0000071154
Stowarzyszenie jest organizacją skupiającą osoby chorujące na colitis ulcerosa lub chorobę Crohna oraz członków ich rodzin i przyjaciół. Działania skupiają się przede wszystkim na poprawie warunków życiowych i zdrowotnych osób z colitis ulcerosa i chorobą Crohna oraz podejmowaniu działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, likwidacji barier psychologiczno-społecznych i wyzwalaniu inicjatywy osób z colitis ulcerosa i chorobą Crohna w kierunku leczenia i rehabilitacji. To także reprezentowanie interesów osób chorujących na colitis ulcerosa i chorobę Crohna w kraju i za granicą.