Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
1357 (1057) 2019-03-08 - 2019-03-14

Za nami VI sesja Rady Miasta

Za nami VI sesja Rady Miasta // fot. Kamil Złoch

Za nami VI sesja Rady Miasta // fot. Kamil Złoch

07.03.2019 r.

W środę, 27 lutego odbyła się VI Sesja Rady Miasta, podczas której, radni uchwalili m.in. zmiany budżecie miasta Gdyni na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczyki.

Radni zdecydowali m.in. o:

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok,
 
Obszar objęty granicami projektu planu usytuowany jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego. Projekt planu obejmuje nieruchomości, które w obowiązującym planie stanowią w większości tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę wielorodzinną w budynkach zawierających do 4 mieszkań oraz tereny przeznaczone pod układ komunikacyjny: drogę dojazdową – ul. B. Dembińskiego, ciągi pieszo-jezdne i piesze, a także teren leśny.
 
Obszar objęty granicami projektu planu stanowi potencjalne tereny inwestycyjne o problematycznych uwarunkowaniach wynikających z:
 
- trudnych warunków terenowych – duże spadki terenu, występowanie terenów zagrożonych ruchami masowymi i osuwisk,
- braku infrastruktury technicznej i drogowej,
- skomplikowanej struktury własności – działki gminne i prywatne, często w trudno dostępnych lokalizacjach, o parametrach i kształtach uniemożliwiających ich racjonalne zagospodarowanie.
 
Obowiązujący plan umożliwia realizację zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności – domy jednorodzinne lub wielorodzinne zawierające do 4 mieszkań, co stanowi przede wszystkim ofertę dla inwestorów indywidualnych. Jednak brak infrastruktury technicznej i drogowej oraz wysokie koszty realizacji zabudowy na terenach o dużych spadkach powodują, że teren nie jest atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów. Ponadto brak odpowiedniego zabezpieczenia aktywnych osuwisk oraz pustostanów powoduje degradację terenu i stanowi zagrożenie dla istniejącej zabudowy. Z wyżej wymienionych powodów przewidziane w planie obowiązującym przeznaczenie terenu nie zostało zrealizowane od czasu uchwalenia planu w 2013 r., co dowodzi, że zmiana ustaleń planu obowiązującego jest uzasadniona.
 
Nowy właściciel części terenu wystąpił z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego i przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Właściciel poczynił starania zmierzające do wykupu pozostałej niezainwestowanej lub zdegradowanej części terenu. Na pozyskanym terenie planuje zrealizować zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogową – służącą nie tylko potencjalnym nowym mieszkańcom, ale również pozostałym użytkownikom osiedla.

- zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu miasta Gdyni na 2019 rok,
 
Ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 1.746.186.295 zł, w tym:

- dochody bieżące 1.466.551.566 zł,
- dochody majątkowe 279.634.729 zł.
 
Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 1.933.737.976 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1.351.684.832 zł,
- wydatki majątkowe 582.053.144 zł.
 
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 187.551.681 zł.
 
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 147.551.681 zł,
- wolnych środków w kwocie 40.000.000 zł.
 
Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 280.000.000 zł, pochodzące z:

- kredytu długoterminowego - 240.000.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 40.000.000 zł.
 
W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:

- dochodów 1.746.186.295 zł,
- wydatków 1.933.737.976 zł,
- przychodów 280.000.000 zł,
- rozchodów 92.448.319 zł.

- zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019-2033,
 
Wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019-2033
dotyczą:

- wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2019 rok, w związku z dokonanymi
zmianami w budżecie, w celu doprowadzenia do zgodności z kwotami zmienionego
budżetu,

- wielkości limitów wydatków w latach 2019-2025 w związku ze zmianą harmonogramów dotychczas realizowanych przedsięwzięć oraz wprowadzeniem nowych zadań do wykazu przedsięwzięć,

- wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2019-2022 w wyniku zmian prognozowanych przepływów pieniężnych na zadania realizowane z udziałem środków UE, w związku z podjęciem nowych zadań oraz ze zmianą harmonogramów dotychczas planowanych do realizacji zadań,

- wielkości obciążeń z tytułu obsługi długu (raty i odsetki) w wyniku zmiany kwoty
kredytu zaciąganego w 2018 roku (zmniejszenie o 50 mln zł, w tym na pokrycie wkładu
własnego zadań dofinansowywanych ze środków UE co najmniej w 60%),

- wpisania nowych wieloletnich przedsięwzięć i ustalenia limitów wydatków.

- zmiany uchwały nr IX/219/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta Gdynia w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i udzielenia pełnomocnictwa,

Przedstawicielem Miasta Gdynia w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej została wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała. Zmiana ta i udzielenie pełnomocnictwa było niezbędne ze względu na zmianę na stanowisku wiceprezydenta Miasta Gdyni.

- przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - edycja 2018” oraz zmiany w Uchwale Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2015",
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) ogłosił konkurs „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2018", którego celem było ograniczenie niskiej emisji poprzez dofinansowanie inwestycji polegających na modernizacji źródeł ciepła. Konkurs adresowany był do jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Pomorza. Miasto poinformowało mieszkańców o możliwości przystąpienia do konkursu, poprzez złożenie wniosku do 16 kwietnia 2018r. Po zebraniu wniosków od mieszkańców, Gdynia złożyła wniosek do WFOŚiGW o przyznanie dofinansowania na zadania polegające na likwidacji źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, który uzyskał akceptację Zarządu WFOŚiGW.

27 lipca 2018r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wGdańsku poinformował Gminę Miasta Gdyni o unieważnieniu Konkursu „Czyste Powietrze Pomorza - edycja 2018". Powodem unieważnienia konkursu było uruchomienie krajowego Programu „Czyste powietrze", którego WFOŚiGW w Gdańsku jest realizatorem na terenie województwa pomorskiego. Jednocześnie WFOŚiGW w Gdańsku zauważył, że część złożonych wniosków nie może uzyskać wsparcia finansowego z Krajowego Programu „Czyste powietrze". Z tego powodu ogłosił nowy konkurs „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - edycja 2018", w którym o dofinansowanie mogli starać się tylko właściciele budynków wielorodzinnych zgłoszonych do dofinansowania w unieważnionym konkursie.

Przy pomocy środków uzyskanych z konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach
wielorodzinnych - edycja 2018" Gdynia będzie wspierać finansowo inwestycje mieszkańców polegające na likwidacji pieców węglowych i zastąpieniu ich ogrzewaniem z m.s.c., gazowym, olejowym lub z odnawialnych źródeł energii, co pozwoli na szybsze osiągniecie redukcji emisji zanieczyszczeń, czyli celów wynikających z obowiązujących na terenie gminy programów: Ochrony Powietrza oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przyznane gminie dofinansowanie pozwoli na wsparcie inwestycji w wysokości do 40% kosztów poniesionych przez beneficjentów przy jednoczesnym zaangażowaniu środków budżetu miasta w wysokości do 20% uznanych za kwalifikowane kosztów zadania.

W uchwale Rady Miasta Gdyni z 26 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2015" wprowadza się zmiany, które pozwolą na udzielenie dotacji tym spośród mieszkańców, którzy zgłosili zamiar wykonania inwestycji w 2015r. Miała ona polegać na likwidacji źródła ogrzewania na paliwo stałe i podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, jednak z przyczyn od nich niezależnych nie zdołali się podłączyć do magistrali ciepłowniczej w ustalonym terminie.

Podłączenie budynków przy al. Zwycięstwa 138 jest związane z budową magistrali przy al. Zwycięstwa przez OPEC Sp. z o.o., który pozyskał dofinansowanie na tę inwestycję z Unii Europejskiej. Budowa magistrali jest finansowana ze środków funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu„, oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki" i rozpoczęła się dopiero w 2018r., natomiast podłączenia poszczególnych odbiorców końcowych rozpoczęły się w grudniu 2018r. W grudniu 2018 r. Gmina Miasta Gdyni pozyskała refundację 80360zł ze środków WFOŚiGW w ramach umowy WFOŚ/D/I-2/290/2015.

Ponadto w uchwale zamieszczono przepis, który nie pozwoli na przekroczenie wartości
dofinansowania ponad łączną sumę kosztów kwalifikowanych ze środków publicznych. Projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- zmiana składu osobowego Komisji Budżetowej,

Ze składu osobowego Komisji Budżetowej odwołano Pawła Brutela oraz Marka Stępę. Nowymi członkami zostali: Elżbieta Sierżęga oraz Lechosław Dzierżak.

- powołanie koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta,

Nowym koordynarorem została Magdalena Dębna.

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni,

Niniejszy projekt uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni przygotowano po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Gdyni oraz Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej dotyczącej sposobu zorganizowania dyżurów aptekarskich w Gdyni.- zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni,


Do składu stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powołany został Zenon Roda.

- zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni,
 
Do składu stałej Komisji Gospodarki Komunalnej powołano: Annę Szpajer i Zenona Rodę.

- zmiany składu osobowego stałej Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni,
 
Do składu stałej Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia powołano Annę Szpajer.

- zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni,
 
Do składu stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa powołano Zenona Rodę.

Podczas sesji Rady Miasta odbyło się ślubowanie nowych radnych: Anny Szpajer, która weszła do składu Rady zajmując miejsce zrzekającego się mandatu Michała Gucia, wiceprezydenta Gdyni ds.innowacji i Zeonona Rody, który zajął miejsce zrzekającego się mandatu Pawła Brutela, obecnie wicedyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu.
 
Podczas sesji Rady Miasta swoje sprawozdanie z działalności przedstawiła Rada Dzielnicy Leszczynki.Pełna lista tematów i projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.