1358 (1058) 2019-03-15 - 2019-03-21

Mały procent, wielka sprawa

Zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz jednej z 91 organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców. Są to pieniądze, które każdego dnia zmieniają nasze miasto. Aktywność gdyńskich OPP dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to, na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1%, zależy wyłącznie od nas. Aby ułatwić Państwu ten wybór, w kolejnych numerach „Ratusza” prezentujemy gdyńskie organizacje wraz z opisami. Dziś kolejne 10 organizacji.

Miejski Klub Żeglarski „Arka”
KRS: 0000077987
Miejski Klub Żeglarski „Arka” jest klubem sportowym, który zrzesza dzieci i młodzież. Klub współpracuje ze Szkołami Podstawowymi w Gdyni, tj. SP 21, SP 34 i SP 6 rozwijając zainteresowania dzieci morskimi dyscyplinami sportu (żeglarstwo i pływanie).

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
KRS: 0000085977
Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności jest interdyscyplinarnym towarzystwem naukowo-technicznym osób współdziałających w rozwoju, praktycznym zastosowaniu i upowszechnianiu osiągnięć nauki o bezpieczeństwie oraz niezawodności, rozumianych jako dziedziny obejmujące problemy bezpieczeństwa wynikające z zagrożeń stwarzanych przez technikę i naturę oraz niezawodności w systemach człowiek-technika-środowisko. Cele działalności to: rozwój nauki i inżynierii bezpieczeństwa oraz niezawodności, integracja osób i zespołów zajmujących się bezpieczeństwem oraz niezawodnością na terytorium RP, wspieranie wszelkich, zgodnych z prawem, działań praktycznych na rzecz świadomego i racjonalnego kształtowania poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności w odniesieniu do zagrożeń stwarzanych przez wytwory techniki i naturę.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym im. doktora Tomasza Kamińskiego KRS: 0000113861
Głównym celem Stowarzyszenia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym im. doktora Tomasza Kamińskiego jest przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych oraz działalność wspierająca. Prowadzi działalność charytatywną, szeroko pojętą pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom dotkniętym trudnościami życiowymi poprzez wspieranie ich i wyrównywanie szans, pomoc osobom z niepełnosprawnością. Ponadto Stowarzyszenie angażuje się w działania mające na celu ochronę i promocję zdrowia. Bieżącym celem jest zebranie środków na windę dla niepełnosprawnych. Stowarzyszenie prowadzi „warsztaty mydlane” (głównie w szkołach) i zbiórkę nakrętek z tworzywa sztucznego.

Wojskowy Klub Sportowy „Flota”
KRS: 0000095198
Wojskowy klub Sportowy „Flota” Gdynia to stowarzyszenie z osiemdziesięcioletnią historią. W klubie działa 10 sekcji sportowych zrzeszających ok. 600 członków. Od lat z sukcesami organizacja szkoli dzieci i młodzież. Głównym celem jest integracja i aktywizacja społeczna gdynian poprzez zintensyfikowanie działań w obszarze upowszechniania i uprawiania sportu oraz rekreacji w lokalnym środowisku.

Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia”
KRS: 0000101891
Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia” prowadzi dwie świetlice socjoterapeutyczne: „Familia” na Grabówku oraz „Familia II” na Karwinach. Oferują one dzieciom zajęcia socjoterapeutyczne, terapię pedagogiczną, psychologiczną, pomoc w odrabianiu lekcji, a także szereg zajęć popołudniowych: plastycznych, kulturalnych itp. Od początku swojej działalności Stowarzyszenie organizuje dwa razy w roku – w okresie ferii zimowych i letnich – obozy wypoczynkowe na terenie Polski. „Familia” chce pokazać dzieciom, że wolny czas spędzać można aktywnie i pożytecznie. Środki uzyskane z 1% zostaną przeznaczone na codzienne funkcjonowanie świetlic oraz organizację wypoczynku letniego.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „Pomost”
KRS: 0000106033
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „Pomost” wspiera rozwój i funkcjonowanie społeczne dzieci z ADHD, pomaga ich rodzinom oraz kształtuje postawy zrozumienia i akceptacji problemów z tym związanych. Stowarzyszenie prowadzi wszechstronną terapię dla dzieci z nadpobudliwością, przeciwdziała dyskryminacji i integruje społecznie dzieci z nadpobudliwością, inicjuje i prowadzi różnorodne formy terapii pomocy dzieciom, prowadzi wszechstronną terapię dla rodziców, poradnictwo, reprezentuje i broni interesów rodziców oraz dzieci w relacji z instytucjami państwowymi, organizuje szkolenia dla lekarzy, pedagogów, nauczycieli, psychologów, terapeutów, działalność informacyjną działalność ekspercką.

Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół
„EFFETHA” KRS: 0000111694
Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niesłyszącym, niedosłyszącym i ich rodzinom. Prowadzone działania: poprawa warunków życia osób głuchoniemych, prowadzenie rehabilitacji w zakresie logopedii, organizowanie wyjazdów rekreacyjnych, sportowych, opieka duszpasterska, pomoc osobom starszym.

Akademicki Klub Jeździecki
Trójmiasto KRS: 0000211790
Celem działania stowarzyszenia AKJ w Gdańsku jest sfera zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez: uprawnienie rekreacji, turystyki i sportu jeździeckiego oraz popularyzacja, udział we współzawodnictwie sportowym, pielęgnowanie i popularyzacja tradycji jeździeckich oraz troska o ochronę środowiska naturalnego człowieka.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – oddział Pomorski
KRS: 0000114618
Gdyńskie Koło PTSR pomaga osobom chorym na SM i ich bliskim. Stwardnienie rozsiane (SM) dotyka w większości ludzi młodych, powodując uszkodzenia w centralnym układzie nerwowym, co może stopniowo prowadzić do niedowładów kończyn i trwałego kalectwa. Ponieważ nie jest znana przyczyna SM, nie ma skutecznego leku. Najistotniejszą metodą utrzymania sprawności chorego na SM jest szeroko rozumiana rehabilitacja fizyczna, psychologiczna i społeczna. Towarzystwo oferuje chorym różnorodne formy rehabilitacji i integracji w celu jak najdłuższego zachowania sprawności i samodzielności. Są to m.in. ćwiczenia w basenie, hipoterapia, terapia psychologiczna, różnorodne warsztaty, kursy i szkolenia, rehabilitacja domowa i grupowa, wizyty domowe lekarzy specjalistów, wycieczki integracyjne, imprezy okolicznościowe i wiele, wiele innych. Chorzy mogą liczyć na szeroko rozumiane wsparcie w borykaniu się z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności. Mogą rozwijać się intelektualnie, pogłębiać swoje zainteresowania, rozwijać talenty i uzdolnienia. Towarzystwo realizuje cele samopomocowe , dzięki którym chorzy i ich rodziny wspierają się wzajemnie. Tutaj chorzy nie czują się osamotnieni, wręcz przeciwnie – znajdują zrozumienie, bezpieczeństwo, a przede wszystkim odczuwają radość z możliwości pomocy drugiemu człowiekowi, będącemu w podobnej sytuacji.

Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” im. Henryka Wieczorkiewicza
KRS: 0000118999
Głównym celem działalności Niezależnego Krągu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” im. Henryka Wieczorkiewicza jest kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przy wykorzystaniu harcerskich metod wychowawczych. Propagowanie służby Bogu, Polsce i bliźnim, braterstwa, prawdomówności, solidności, wierności swoim ideałom. Propagowanie ochrony przyrody oraz uczenie zaradności w obcowaniu z naturalnym środowiskiem człowieka.

Cdn.