1358 (1058) 2019-03-15 - 2019-03-21

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. Przetarg odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 8 kwietnia 2019 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Kuśnierskiej 14B o pow. 897 m2, ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m2, ul. Platynowej 8A o pow. 895 m2, ul. Wielkopolskiej o pow. 353 m2, ul. Miegonia 10D pow. 652 m2, ul. Miegonia 10E o pow. 785 m2, ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 589 m2, ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 599 m2, ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m2, ul. Łabędziej 16 o pow. 928 m2, ul. Łabędziej 20 o pow. 848 m2, ul. Łabędziej 22 o pow. 842 m2, ul. Łabędziej 24 o pow. 876 m2, ul. Działowskiego 13 o pow. 355 m2, ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m2 i ul. Przemyskiej 16 o pow. 521 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Dziennik Bałtycki” 8.03.2019 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. sprzedawanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Arciszewskich w Gdyni w ramach realizacji projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp2
Termin składania ofert: 22.03.2019 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
logo unijne i UM
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza dwuetapowy przetarg na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od dnia 01 maja 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku w godz. 8.00-24.00, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul.Orłowskiej, Al. Jana Pawła II, ul. Ejsmonda, al. Zwycięstwa w Gdyni z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych w pojazdach typu Food Truck ( z wyłączeniem napojów alkoholowych) wskazanych poniżej:
1. ul.Orłowska/Promenada Królowej Marysieńki, oznaczonej jako działka nr 2462 obręb 22 (Orłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024681/9, o pow. 12m² (pkt.1)
2. ul.Orłowska, oznaczonej jako działka nr 2358 obręb 22 (Orłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y00027462/9, o pow. 12m²  (pkt. 2)
3. Orłowska, oznaczonej jako działka nr 2366 obręb 22 (Orłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00027462/9, o pow. 12m²  (pkt. 3)
4. przy al. Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2 obręb 26 (Śródmieście), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00094485/6, o pow. 12m² (pkt.4),
5.przy al. Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2 obręb 26 (Śródmieście), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00094485/6, o pow. 12m² (pkt.5),
6.ul. J. Ejsmonda, oznaczonej jako działka nr 1814 obręb 25 (Redłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024646/2, o pow. 12m²  (pkt.6),
7. ul. J. Ejsmonda, oznaczonej jako działka nr1814 obręb 25 (Redłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024646/2, o pow. 12m²  (pkt. 7),
8. Al. Zwycięstwa, oznaczonej jako działka nr 3398 obręb 22 (Orłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00023669/2, o pow. 12m²  (pkt.8),
9. Al. Zwycięstwa, oznaczonej jako działka nr 3398 obręb 22 (Orłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00023669/2, o pow.12m²  (pkt.9),
 
Część jawna przetargu odbędzie się 5 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 w sali 101 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy Al. Piłsudskiego 52/54).
Wadium za nieruchomość oznaczoną pkt.1 w wysokości 25 000,00zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy), wadium za nieruchomości oznaczone pkt. od 2 do 9 w wysokości 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych zero groszy), płatne przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 3 kwietnia 2019 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta Wydzierżawiającego.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.
Oferty przetargowe należy składać w pokoju nr 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy Al. Piłsudskiego 52/54) w terminie do 4 kwietnia 2019 roku do godziny 15.00.
Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenie przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które są dostępne w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy Al. Piłsudskiego 52/54) i pod numerem telefonu (58) 668-81-49 oraz na stronie Urzędu www.investgdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej, al. Jana Pawła II, ul. Ejsmonda i al. Zwycięstwa, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 546/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5.03.2019 roku, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1.05.2019 r. do 30.04.2020 r. w godz. 8.00-24.00 w celu prowadzenia usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych – pojazdach typu Food Truck (z wyłączeniem napojów alkoholowych).
Wykaz wywieszono na okres od 7.03.2019 roku do 28.03.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych w latach 2019-2021 nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego konkurs unieważniono.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na odnawianie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego dróg w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp9.
Termin składania ofert: 21.03.2019 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 221.000 euro na utrzymanie, konserwację i remont urządzeń infrastruktury i oprogramowania Systemu TRISTAR.
Pełna treść ogłoszenia oraz SIWZ dostępne są na stronie internetowej zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
Termin składania ofert: 25.03.2019 r. o godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
– ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 221.000 euro na usługę w zakresie bieżącej pielęgnacji drzewostanu miejskiego na terenie miasta Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia oraz SIWZ dostępne są na stronie internetowej zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
Termin składania ofert: 8.04.2019 r. godz. 10.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przy pokoju 430, na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 522/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni - nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, o powierzchni 82 m2, obejmujących część działki nr 716 obręb 0010 Chylonia, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze GD1Y/00017305/8, przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej.
Wykaz wywieszono na tablicy na okres 21 dni od 8.03.2019 r.
***
Szkoła Podstawowa nr 8 (ul. Orłowska 27/33)
zatrudni:
– nauczyciela świetlicy w pełnym wymiarze godzin od zaraz. Wymagane wykształcenie pedagogiczne.
– kucharkę na cały etat od 1.04.2019 r. Wymagane wykształcenie gastronomiczne.
Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu szkoły w godz. 8.30-15.30 lub na adres mailowy: sekreataria@sp8.edu.gdynia.pl.
***
ZSO nr 1 (ul. Legionów 27)
poszukuje pracownika obsługi-sprzątaczki.
Warunki zatrudnienia: pełny wymiar (40/40), wynagrodzenie 1740,00 zł + 15% premii + wysługa lat (wg świadectw pracy).
Zatrudnienie od 1 kwietnia 2019 r.
Kontakt: Dorota Lubiewska – kierownik administracyjny, tel. 58 622 18 33 wewn. 35.
***
Dyrektor Przedszkola nr 18 (ul. Krawiecka 35)
pilnie zatrudni specjalistę ds. płac w wymiarze ¼ etatu.
Więcej informacji pod nr. tel. 58 625 02 17.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Cylkowskiego 5)
pilnie zatrudni księgową w wymiarze 1/2 etatu (umowa na zastępstwo).
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00. Informacje pod nr. tel. 58 622 14 34 (wew. 33).
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego
poszukuje pracownika na ½ etatu do prac konserwacyjnych i utrzymania porządku terenów zielonych.
CV można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Władysława IV 58 lub wysłać na adres xlogdynia@gmail.com do 31 marca.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Morska 79)
zatrudni sprzątaczkę w wymiarze 1 etatu.
Więcej informacji udziela kierownik administracji pod nr. tel. 58 621 68 91.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił, na mocy Zarządzenia nr 542/VIII/R z 5.03.2019 r., otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wzmacnianie współpracy podmiotów lokalnych w obszarze bezdomności w Gdyni”.
Dodatkowe informacje znajdują się w BIP, na stronie www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.05.2019 r. do 30.04.2021 r.
Termin składania ofert:
1. Oferty składane wyłącznie w systemie www.witkac.pl do 28 marca 2019 r. do godz. 14.00.
2. „Potwierdzenie złożenia oferty” wydrukowane i podpisane z systemu witkac.pl należy złożyć w wersji papierowej – do 29 marca 2019 r. w sekretariacie MOPS w Gdyni do godz. 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.
***
Informacja o nieprzeprowadzaniu wyborów
Miejska Komisja ds. Wyborów do Rad Dzielnic w Gdyni zawiadamia, że:
1. W wyborach do Rady Dzielnicy Babie Doły w okręgu wyborczym nr 1, obejmującym 15 mandatów, zarejestrowano 13 kandydatów na radnych.
2. W wyborach do Rady Dzielnicy Orłowo w okręgu wyborczym nr 15, obejmującym 15 mandatów, zarejestrowano 14 kandydatów na radnych.
3. W związku z powyższym głosowania w dzielnicach: Babie Doły oraz Orłowo nie przeprowadza się, a za wybranych na radnych uznaje się zarejestrowanych kandydatów. Pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
ds. Wyborów do Rad Dzielnic w Gdyni
(-) Mariusz Szpaczyński