1359 (1059) 2019-03-22 - 2019-03-28

Dla uczniów i studentów z niepełnosprawnościami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że do 31 marca osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności mogą złożyć wniosek na udzielanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej (studnia pierwszego stopnia, studnia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studnia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskiwaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w siedzibie Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Władysława IV 43), tel. 58 728 27 12. Druki do pobrania na stronie www.mopsgdynia.pl w zakładce: „Aktywny samorząd”.