1359 (1059) 2019-03-22 - 2019-03-28

Ogłoszenia

Urząd Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)
poszukuje kandydatów na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w wydziale inwestycji – referacie przygotowania inwestycji.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie: https://www.gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/od-podinspektora-do-glownego-specjalisty-w-wydziale-inwestycji-referacie-przygotowania-inwestycji,535077
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 25 marca 2019 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni –Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia z dopiskiem „Podinspektor/Główny specjalista w Referacie Przygotowania Inwestycji – oferta pracy”.
Klauzula informacyjna dla kandydata rekrutującego na stanowisko w Urzędzie Miasta
Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Gdyni Gdynia 81-382, al. Marsz. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl; tel.: +48 58 66 88 000
2. Inspektor ochrony danych [IOD]: Danuta Pietrzak, e-mail: iod@gdynia.pl adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52-54
3. Cel przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji.
4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Wydziału Kadr i Szkoleń, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.
Równocześnie ADO informuje, iż:
7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną i przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
a. wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO)
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją (art. 18 RODO),
9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr VI/159/19 z dnia 27 lutego 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco:
od północnego-zachodu – wzdłuż ul. Leszczynki obejmując zespół zabudowy jednorodzinnej szeregowej, dalej wzdłuż zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ciągu pieszo-jezdnego do ul. Stoigniewa, od północny – wzdłuż ul. Stoigniewa i wzdłuż ul. Widok, dalej wzdłuż zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Sambora, do ul. B. Dembińskiego, od wschodu – wzdłuż ul. B. Dembińskiego, od południowego-wschodu – wzdłuż terenu leśnego obejmując go, dalej w kierunku granic Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przecinając ul. B. Dembińskiego, od południowego-zachodu – wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu w terminie do 15.04.2019 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko/nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Informacje o ochronie danych osobowych: https://www.gdynia.pl/bppmg_oia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 432, na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazów:
– stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 561/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13 marca 2019 r., nieruchomości o pow. 1.000 m², położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, oznaczonej jako część działki nr 1068 obręb 0010 Chylonia, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00116049/9 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata, z przeznaczeniem na miejsca postojowe/składowanie,
– stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 562/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13 marca 2019 r., nieruchomości o pow. 133 m², położonej w Gdyni przy ul. Swarzewskiej, oznaczonej jako części działek nr 3054 i 3248/2 obręb 0010 Chylonia, zapisanych w księgach wieczystych KW GD1Y/00023668/5 i GD1Y/00010510/9 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną w tymczasowym pawilonie,
– stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 563/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13 marca 2019 r., nieruchomości o pow. 29 m², położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, oznaczonej jako część działki nr 2314 obręb 0010 Chylonia, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00017304/1 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na działalność handlową w tymczasowym pawilonie.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni tj. od 15.03.2019 r. do 5.04.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza dwuetapowy przetarg na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 1 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku w godz. 8.00-24.00, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul.Orłowskiej, al. Jana Pawła II, ul. Ejsmonda, al. Zwycięstwa w Gdyni z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych w pojazdach typu Food Truck (z wyłączeniem napojów alkoholowych) wskazanych poniżej:
– ul. Orłowska/Promenada Królowej Marysieńki, oznaczonej jako działka nr 2462 obręb 22 (Orłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024681/9, o pow. 12 m² (pkt.1),
– ul. Orłowska, oznaczonej jako działka nr 2358 obręb 22 (Orłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y00027462/9, o pow. 12 m² (pkt. 2),
– ul. Orłowska, oznaczonej jako działka nr 2366 obręb 22 (Orłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00027462/9, o pow. 12 m² (pkt. 3),
– przy al. Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2 obręb 26 (Śródmieście), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00094485/6, o pow. 12 m² (pkt.4),
– przy al. Jana Pawła II, oznaczonej jako działka nr 3131/2 obręb 26 (Śródmieście), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00094485/6, o pow. 12 m² (pkt. 5),
– ul. J. Ejsmonda, oznaczonej jako działka nr 1814 obręb 25 (Redłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024646/2, o pow. 12 m² (pkt. 6),
– ul. J. Ejsmonda, oznaczonej jako działka nr1814 obręb 25 (Redłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024646/2, o pow. 12 m² (pkt. 7),
– al. Zwycięstwa, oznaczonej jako działka nr 3398 obręb 22 (Orłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00023669/2, o pow. 12 m² (pkt. 8),
– al. Zwycięstwa, oznaczonej jako działka nr 3398 obręb 22 (Orłowo), zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00023669/2, o pow. 12 m² (pkt. 9),
Część jawna przetargu odbędzie się 5 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 w sali 101 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Wadium za nieruchomość oznaczoną pkt.1 w wysokości 25 000 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy), wadium za nieruchomości oznaczone pkt. od 2 do 9 w wysokości 7 000 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych zero groszy), płatne przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 3 kwietnia 2019 r. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta wydzierżawiającego.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.
Oferty przetargowe należy składać w pokoju nr 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) w terminie do 4 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00. Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenie przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które są dostępne w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) i pod nr. tel. 58 668 81 49 oraz na stronie www.investgdynia.pl.
***
Zespół Szkół Jezuitów (ul. Tatrzańska 35)
dysponuje pomieszczeniami na wynajem.
Kontakt: sekretariat@jezuici.edu.pl i tel. 58 661 61 80.
***
III LO w Gdyni – IBO School (ul. Legionów 27)
zatrudni od 1.09.2019 nauczyciela języka hiszpańskiego.
Kontakt tel. 58 622 18 33 lub mailowy: sekretariat@lo3.gdynia.pl.
***
Zespół Szkół Administracyjno‑Ekonomicznych (al. Zwycięstwa 194)
zatrudni:
– administratora sieci komputerowej w wymiarze 1/2 etatu.
– poszukuje osoby do pracy na stanowisko specjalisty e-Dziennik w wymiarze 1/2 etatu.
Więcej informacji pod nr. tel. 58 624 82 86.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 (ul. Chwaszczyńska 26)
zatrudni:
– sprzątaczkę w wymiarze 3/4 etatu.
Szczegóły w BIP i na stronie internetowej szkoły (www.zsp4gdynia.pl).
– konserwatora w wymiarze 3/4 etatu.
Informacje pod nr. tel. 58 629 12 69 wew. 18. Oferty (CV, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje) można przesłać mailem: zsp4gdynia@gmail.com lub złożyć w sekretariacie szkoły.
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego
poszukuje pracownika na ½ etatu do prac konserwacyjnych i utrzymania porządku terenów zielonych.
CV można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Władysława IV 58 lub wysłać na adres xlogdynia@gmail.com do 31.03.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 317 i 318 wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni ul. Płk.Dąbka 80, oznaczonej w obrębie Oksywie jako działka gruntu nr 747 o pow. 394 m2, przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 576/19/VIII/P z 13 marca 2019 r. wywieszono na okres 21 dni od 13 marca 2019 r. do 3 kwietnia 2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 317 i 318 wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kaczewskiej 4A, oznaczonej w obrębie Redłowo jako działka gruntu nr 206 o pow. 68 m2, przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 573/19/VIII/P z 13 marca 2019 r. wywieszono na okres 21 dni od 13 marca 2019 r. do 3 kwietnia 2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, w obrębie Redłowo przy ul. Redłowskiej 28a oznaczonej jako działka numer 479 o powierzchni 726 m2 objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00107757/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni 569/19/VIII/P z 13.03.2019 r., wywieszony został na okres od 14.03.2019 r. do 4.04.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na III piętrze przy pok. 318 w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, w obrębie Mały Kack oraz Orłowo przy ul. Sieradzkiej 40 oznaczonej jako działki numer 616/2 oraz 2/1 o łącznej pow. 826 m2 objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00023785/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni 577/19/VIII/P z 13.03.2019 r., wywieszony został na okres od 14.03.2019 r. do 4.04.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, w obrębie Redłowo przy ul. Redłowskiej 28a oznaczonej jako działka numer 479 o powierzchni 726 m2 objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00107757/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni 569/19/VIII/P z 13.03.2019 r., wywieszony został na okres od 14.03.2019 r. do 4.04.2019 r.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia, że na wniosek nr 20290/2019 z 6.02.2019 r. Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, jako Zarządcy Dróg, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Marek Łucyk, została wydana 14.03.2019 r. decyzja nr RAAII.6740.9.2.2019.AZ-694/rozbud.ulicy w sprawie zmiany decyzji nr RAAII.6740.8.3.2018.AZ-694/rozbud. ulicy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Wiczlińskiej na odcinku od ulicy Chwarznieńskiej do ulicy Filipkowskiego oraz ulicy Filipkowskiego wraz z zagospodarowaniem wód opadowych oraz przebudową kolidującej infrastruktury” w Gdyni na działkach nr: 3363, 3371, 3374, 3375, (3819/1*), 3831, 3832, 3833, (3834*), (3835*), (3836*), (3837*), 3838, (3839*), (3840*), 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, (4251*), 4252, (4253*), 4254, (4255*), 4256, 4257, (4276*), 4277, (4278*), 4648, (4649*), obręb Chwarzno-Wiczlino 0011”, w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV, dwóch złączy kablowych oraz kontenerowej stacji transformatorowej na działkach nr 3835/1, 3835/2, 3836/1, 3836/2, 3840/1, 3841, 3842, 3843, obręb Chwarzno-Wiczlino 0011.
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydział Architektoniczno-Budowlany, pokój 418 (tel. 58 66 82 404) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 12.00-16.00, środa i piątek w godz. 8.00-12.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na zagospodarowanie terenu i wykonanie odwodnienia Placu Górnośląskiego w Gdyni – etap II.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp21.
Termin składania ofert: 2.04.2019 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.