1360 (1060) 2019-03-29 - 2019-04-04

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 600/19/VIII/U z 19.03.2019 r. ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania: „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 1.05.2019 do 31.12.2021 roku”.
Przewidywana kwota dotacji na zadanie objęte konkursem wynosi łącznie 225.000 zł, w tym po 75.000 zł w każdym roku realizacji zadania.
Pełna treść ogłoszenia, w tym szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu, na stronach www.gdynia.pl oraz www.gdyniasport.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie GCS przy ul. Olimpijskiej 5/9. Skrócona treść znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.
Oferty i wymagane skany załączników należy składać do 11 kwietnia do godziny 15.00 za pośrednictwem systemu www.witkac.pl. W tym samym terminie w formie papierowej należy złożyć wygenerowane z systemu Potwierdzenie złożenia oferty, ofertę oraz załączniki w Gdyńskim Centrum Sportu przy ulicy Olimpijskiej 5/9. Przy czym w przypadku składania tych dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu GCS, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 26 kwietnia 2019 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), zawiadamia, że 6.03.2019 r. na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, jako Zarządcy dróg publicznych Miasta Gdyni, w imieniu którego występuje pełnomocnik Łukasz Dawidowski, została wydana decyzja nr RAAI.6740.8.6.2018.MZ-701/ulica, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa fragmentu ul. Płk. Dąbka w Gdyni: budowa zatok autobusowych, chodników, przebudowa infrastruktury technicznej (dotyczy kolizji sieci wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej i oświetlenia)” na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
obręb 0020 Obłuże: nr 2198, 630, 868/1 (868*), 867, 2181/2, 858, 869, 862, 2177
* - działka objęta projektem podziału
Powyższej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Z ww. decyzją można się zapoznać w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia
w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) w pok. 319 (tel. 58 66 88 406) w poniedziałki w godz. 12.00-16.00 oraz w środę i piątki w godz. 8.00-12.00.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz Stowarzyszenia Traffic Design.
Wykaz wywieszono na okres od 22.03. do 12.04.2019 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z 13.03.2019 r. nr 581/19/VIII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 164 o pow. 400 m², obejmującej część działki nr 170/2, obręb 0025 Redłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 31 lipca 2019 r. na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Wykazy wywieszone zostały na okres 21 dni od 13.03. do 3.04.2019 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Szafranowej (część działki nr 2162 obręb Dąbrowa o powierzchni całkowitej 309 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony – z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 565/19/VIII/P z 13.03.2019 r.
Wykaz wywieszono od 15.03.2019 r. na okres 21 dni.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Kuśnierskiej (działka nr 448, działka nr 449 i część działki nr 452 obręb Obłuże o powierzchni całkowitej 213 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 566/19/VIII/P z 13.03.2019 roku.
Wykaz wywieszono od 15.03.2019 r. na okres 21 dni.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Żarnowieckiej (część działek nr 305, 309 i 310 obręb Pogórze o powierzchni całkowitej 1370 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 567/19/VIII/P z 13.03.2019 r.
Wykaz wywieszono od 15.03.2019 r. na okres 21 dni.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Janowskiej (część działki nr 692 obręb Cisowa o powierzchni całkowitej 69,60 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony – z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 564/19/VIII/P z 13.03.2019 r.
Wykaz wywieszono od 15.03.2019 r. na okres 21 dni.

***

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty nabór na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do współrealizacji Projektu: Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT) realizowanego w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla rejonu ulic Zamenhofa i Opata Hackiego.
Okres realizacji projektu do 31.12.2021.
Termin składania ofert do 10.04.2019 r. do godz. 16.00 – liczy się data i godzina wpływu do Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia).
Szczegółowe informacje znajdują się w BIP Laboratorium Innowacji Społecznych (zakładka: Konkursy) oraz na stronie www.lis.gdynia.pl/dla NGO. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela LIS (ul. Żeromskiego 31), tel. 58 727 39 21.

***

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych w latach 2019-2021.
Realizacja zadania obejmuje okres od 6.05.2019 r. do 30.10.2021 r. Przewidywana kwota dotacji na realizację całego zadania wynosi 130.005 zł, w tym w 2019 r.: 43.335 zł, w 2020 r.: 43.335 zł, w 2021 r.: 43.335 zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP w Gdyni. Termin składania ofert ustala się do 14.04.2019 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31), tel. 58 727 39 21.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Przemyskiej „68”, oznaczonej jako działka nr 986/2, obręb 0019_Mały Kack, o powierzchni 609 m², dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00024645/5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 608/19/VIII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 608/19/VIII/P z 19.03.2019 r., wywieszony został na okres od 22.03. do 12.04.2019 r.

***

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
jednostki budżetowej z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczonym wykazie nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem.
Nieruchomość, która zostanie oddana w najem stanowi własność Skarbu Państwa, przekazana Gdyńskiemu Centrum Sportu na podstawie umowy użyczenia, położona w obszarze przystani jachtowej im. gen. Mariusza Zaruskiego obejmująca część działki nr 3139 obręb Śródmieście dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00050055/3 – powierzchnia przedmiotowej nieruchomości wynosi 76,2 m².
Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia – wykazu dot. przedmiotowej nieruchomości w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu oraz Urzędu Gminy Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na rzecz dotychczasowego najemcy, który poczynił na ww. nieruchomości nakłady w postaci budowy stacji paliw dla jednostek pływających zgodnie z zawartymi uprzednio umowami cywilnoprawnymi, tj. spółce Lotos Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80 – 718), ul. Elbląska 135, KRS nr 0000006312.
Pełna treść wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem jest dostępna także na stronie gdyniasport.pl/administracja/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najemm-2/ i w Biuletynie Informacji Publicznej Gdyńskiego Centrum Sportu www.gdynia.pl/bip/nieruchomosci,1259/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-najem-w-przystani-jachtowej-w-gdyni,535412
Nr sprawy: GCS.DA.222.2.2019

***

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
przedstawia wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia położonych na plażach miejskich i przystani jachtowej „Marina Gdynia”, które przeznaczone są do oddania w najem na czas oznaczony od 19.04 do 31.10.2019 r.
Wykaz na https://bit.ly/2TXO1YC wywieszony jest na okres 21 dni od 18.03.2019 r. Szczegółowe warunki przetargu i najmu określone zostaną w materiałach przetargowych, które dostępne będą po 8.04.2019 r. w siedzibie przystani jachtowej „Marina Gdynia” przy al. Jana Pawła II 13a, tel. 785 174 719. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Czynsz za najem nieruchomości płatny będzie z góry za cały okres najmu, z wyłączeniem prowadzenia dwóch punktów toalet, gdzie czynsz płatny będzie w ratach za okres miesięczny. Księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdyni.

***

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na przebudowę placu zabaw na terenie Przedszkola nr 24 przy ul. Korczaka w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp19
Termin składania ofert: 8.04.2019 r. godz. 12.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407 – sekretariat.

***

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na przebudowę ulicy Godebskiego.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp12
Termin składania ofert: 8.04.2019 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407 – sekretariat.

***

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko od REFERENTA do INSPEKTORA w Dziale Inżynierii Transportu – 3 etaty. Wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii ruchu, transportu lub realizowany ostatni rok studiów. Pełna wersja ogłoszenia na www.zdiz.gdynia.pl.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do 12.04.2019 r. pod adres: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach - tel. 58 764 4011.

***

Szkoła Podstawowa nr 31 w Gdyni
poszukuje
- nauczyciela wspomagającego (współorganizującego kształcenie) posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki), wymiar pełny etat,
- nauczyciela matematyki i języka polskiego w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, od 1.04.2019 r., wymiar 0,5 etatu.
Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sp31@sp31gdynia.pl. W CV należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.

***

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
poszukuje osób do pracy w wymiarze 1/2 etatu na stanowiskach:
- administratora sieci komputerowej
- specjalisty e-Dziennik.
Więcej informacji pod nr. tel. 58 624 82 86.

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11
ul. Wrocławska 52
zatrudni pracownika obsługi na stanowisku sprzątaczki w wymiarze 5/8 etatu, praca w godzinach 14.00-19.00.
CV można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00– 6.00 lub na adres e-mailowy sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl.
Więcej informacji pod nr. tel. 58 664 69 05

***

Dyrektor Przedszkola nr 52
poszukuje nauczyciela języka angielskiego.
Szczegóły pod nr. tel. 58 661 32 62