1364 (1064) 2019-04-26 - 2019-05-09

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 432 w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54):
- wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 717/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 9.04.2019 r. nieruchomości o powierzchni 450 m², położonej przy ul. Malinowej, oznaczonej jako część działki nr 190/2 obręb 0024 Pustki Cisowskie, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00017303/4 - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata, z przeznaczeniem na działkę przydomową,
- wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 718/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 9.04.2019 r. nieruchomości o powierzchni 240 m², położonej przy ul. Wiejskiej, oznaczonej jako części działek nr 2639 i 2640 obręb 0010 Chylonia, zapisanych w księgach wieczystych KW GD1Y/00017300/3 i GD1Y/00004389/6 - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata, z przeznaczeniem na cele rolnicze – uprawy jednoroczne,
- wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 739/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 9.04.2019 r. nieruchomości o powierzchni 2 m², położonej przy ul. Św. Mikołaja, oznaczonej jako część działki nr 1313/3 obręb 0010 Chylonia, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00017300/3 - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata, z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od dnia 15.04.2019 r.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ofertowy na najem pomieszczenia w holu głównym Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 z przeznaczeniem na kiosk. Regulamin przeprowadzenia przetargu można odebrać w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miasta Gdyni mieszczącym się w budynku przy ul. Partyzantów 42 w Gdyni. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Barbara Ciszewska, tel. 58 66 88 683.
Termin składania ofert upływa 24 maja 2019 r. o godz. 9.00. Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna UMG, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Gdynia (parter – hol główny).
Otwarcie ofert nastąpi 24 maja 2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Administracyjnym UMG przy ul. Partyzantów 42 w Gdyni.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. Przetarg odbędzie się 24 maja 2019 r. o godz. 10.00, w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Wadium płatne przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 do 20.05.2019 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Kuśnierskiej 14B o pow. 897 m², ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m², ul. Platynowej 8A o pow. 895 m², ul. Wielkopolskiej „98-100” o pow. 353 m², ul. Miegonia 10D o pow. 652 m², ul. Miegonia 10E o pow. 785 m², ul. Kaczewskiej 4A o pow. 68 m², ul. Płk. Dąbka 80 o pow. 394 m², ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 589 m², ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 599 m², ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m², ul. Łabędziej 16 o pow. 928 m², ul. Łabędziej 18 o pow. 1006 m², ul. Łabędziej 20 o pow. 848 m², ul. Łabędziej 22 o pow. 842 m², ul. Łabędziej 24 o pow. 876 m², ul. Działowskiego 13 o pow. 355 m², ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m² i ul. Przemyskiej 16 o pow. 521 m².
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronach internetowych Urzędu www.gdynia.pl/bip i www.investgdynia.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 tut. Urzędu. Informacje dot. sprzedawanych nieruchomości można uzyskać także w pok. 318 oraz telefonicznie pod nr. 58 66 88 515, 66 88 516,
66 88 938, 66 88 939, 66 88 940.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju 428 wykazów nieruchomości zabudowanych garażami wybudowanymi ze środków własnych najemców przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ulicach:
- Batorego w Gdyni - Zarządzenie Nr 765/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16.04.2019 r.
- Filomatów w Gdyni - Zarządzenie Nr 766/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16.04.2019 r.
- Bohaterów Starówki Warszawskiej - Zarządzenie Nr 763/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16.04.2019r.
Wykazy zostają wywieszone do 9.05.2019 roku.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju 428 wykazów nieruchomości zabudowanych garażami wybudowanymi ze środków własnych użytkowników, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej położonej przy
- ul. Gen. Maczka
- ul. Augustyna Necla
- ul. Warszawskiej 76-78
Wykazy wywieszono na okres 21 dni, od 18.04. do 9.05.2019 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości: boksu garażowego nr 1 położonej przy ul. Świętojańskiej 139 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem udziału w gruncie gminnym we współużytkowanie wieczyste.
Wykaz wywieszono w budynku Urzędu Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju 428 na okres 21 dni: od 18.04. do 9.05.2019 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 782/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16.04.2019 r. - nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chwarznieńskiej/Nauczycielskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat o pow.ca. 40 m², obejmującej część działek nr 86 i 146/2 obręb 0028 Witomino-Radiostacja, z przeznaczeniem pod strefę dostaw dla samochodów dostawczych.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 19.04. do 10.05.2019 r.


Prezydent Miasta Gdyni
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 430 w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 795/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni, nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Amona, o powierzchni łącznej 741 m², stanowiących część działki nr 1711 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD1Y/00024564/3, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na działki przydomowe oraz ogrodnictwo i sadownictwo – na rzecz dotychczasowych dzierżawców i użytkowników.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 23.04. do 14.05.2019 r.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych pn: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją Szkół Podstawowych nr 33 i 31 w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.
Pełna treść ogłoszenia wraz z SIWZ dostępna jest na stronie internetowej TED (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) pod numerem: 2019/S 076-181071 oraz załączone do dokumentów postępowania zamieszczonego na Platformie Portal Smart PZP https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/.
Termin składania ofert: 20.05.2019 r. do godz. 10.00.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Arciszewskich w ramach realizacji projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Pełna treść ogłoszenia wraz z SIWZ dostępna jest na stronie www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp30.
Termin składania ofert: 29.04.2019 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego pok. 407.


Przedszkole nr 44
ul. Tatarczana 4
ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w wymiarze całego etatu. Pełna wersja ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej www.gdynia.pl/przedszkole44
Dokumenty należy składać w siedzibie przedszkola do 30.04.2019 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 629 30 62.

Szkoła Podstawowa nr 21
ul. Jana z Kolna 5
poszukuje kandydatów na stanowisko głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy.
Informacje w siedzibie szkoły oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.gdynia.pl/sp21.


Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
zatrudni od 1.09.2019 r.
- nauczyciela przedmiotów zawodowych w pełnym wymiarze godzin. Przedmioty: obsługa konsumenta, technologia gastronomiczna, zajęcia praktyczne. W zawodzie: kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Wymagania: wykształcenie wyższe gastronomiczne z przygotowaniem pedagogicznym.
- instruktora praktycznej nauki zawodu w pełnym wymiarze godzin. Przedmiot zajęcia praktyczne w zawodzie kucharz. Wymagania: wykształcenie średnie z przygotowaniem pedagogicznym.
- praczkę, umowa na ¾ etatu.
Dokumenty należy przesłać na email: kadry.zshg@wp.pl. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 58 620 12 89.


Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 221.000 euro na zakup i ologowanie gadżetów promujących wypożyczalnię rowerów towarowych.
Pełna treść ogłoszenia wraz z SIWZ dostępna jest na stronie www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp15.
Termin składania ofert: 29.04.2019 r. godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego pok. 407.