1368 (1068) 2019-05-31 - 2019-06-06

Jak lepiej zorganizować komunikację dla Chwarzna Wiczlina?

Chwarzno Wiczlino jest nie tylko największą gdyńską dzielnicą, ale też najszybciej się rozwija. Właśnie rusza unijny projekt „SMACKER”, dzięki któremu będzie można w precyzyjny sposób dostosować usługi transportowe do potrzeb mieszkańców tej dzielnicy i jednocześnie promować ograniczenie używania własnych samochodów. Chwarzno Wiczlino odgrywa w tym projekcie rolę obszaru pilotażowego, jeśli wprowadzone działania się sprawdzą, będą realizowane też w innych gdyńskich dzielnicach.
W ramach projektu „SMACKER” odbędzie się kompleksowe badanie potrzeb różnych grup społecznych. Dzięki temu będzie można wprowadzić rozwiązania, które ułatwią mieszkańcom dojazd do i powrót z centrum Gdyni.
Głównym celem projektu SMACKER (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace Rural Areas) jest zmniejszenie różnic między obszarami peryferyjnym a centrami miast. Promowane w nim są ekologiczne zachowania oraz budowa zintegrowanej oferty usług transportowych dla dzielnic oddalonych od centrów miast.
W pierwszej kolejności, we współpracy z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni, przeprowadzone zostanie badanie, dotyczące tego, w jaki sposób mieszkańcy Chwarzna-Wiczlina podróżują do centrum. W ślad za wynikami badań powstanie plan mobilności dla dzielnicy.
W oparciu o plan mobilności zostanie stworzona lista działań, zwłaszcza w dziedzinie transportu zbiorowego. Mogą to być nowe linie autobusowe, zmiany tras, zwiększenie częstotliwości kursów, nowe przystanki, lepsza informacja pasażerska, cyfrowe ekrany na przystankach, tablice zmiennej treści w budynkach użyteczności publicznej, supermarketach, a nawet usługa carsharingu (współdzielonego samochodu) dedykowana wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom. Elementem branym pod uwagę jest także rower „Mevo” i zmiany w miejscach ustawienia jego stacji.
O tym, jakie elementy okażą się kluczowe dla poprawienia dojazdu do centrum, zdecydują badania i prace Lokalnej Grupy Roboczej z udziałem mieszkańców, rady dzielnicy i ekspertów. Projekt przewiduje także szeroko zakrojone działania promocyjne, mające zmienić przyzwyczajenia mieszkańców.
Całkowity budżet projektu SMACKER wynosi ponad 2 mln 350 tys. euro. Dla Gdyni przewidziano wsparcie około miliona złotych (219.210 euro), co stanowić będzie 85% kosztów kwalifikowalnych. Rada Miasta Gdyni już wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu, a umowa o dofinansowanie zostanie podpisana do 15 lipca. Środki pochodzą z unijnego programu INTERREG Central Europe w ramach priorytetu „Poprawa planowania i koordynacji regionalnego systemu transportu pasażerów dla lepszych połączeń krajowych i Europejskich sieci transportowych”. Oprócz gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni w projekcie biorą udział instytucje i uczelnie z Włoch, Słowenii, Czech, Węgier i Austrii.

ikona