1368 (1068) 2019-05-31 - 2019-06-06

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia, że na wniosek z 25.03.2019 r. Prezydenta Miasta Gdyni – Wojciech Szczurek, jako Zarządca dróg, z upoważnienia którego działa - Wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk, 20.05.2019 r. została wydana decyzja nr RAAII.6740.8.1.2019.GK-1048/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulic Jowisza i Marsa w Gdyni” na działkach nr : 1330, 1332, 1333, 1339, 1340, 1360, 1361, 1362*, 1363, 1369, 1370, 1386*, 1390, 1391, 1396, 1404, 1701, 1702, obręb 0011 Chwarzno – Wiczlino.
*działki planowane do podziału i po podziale do przejęcia na rzecz Gminy Miasta Gdyni : dz.1362/1 powstała w wyniku podziału dz.1362, dz.1386/1 powstała w wyniku podziału dz. 1386.
Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), pok. 418 (tel. 58 66 88 421) w poniedziałek w godz. 12.00-16.00 oraz w środę i piątek w godz. 8.00-12.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji.
Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r . poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14.06. 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się pomiędzy pok. 317 i 318, w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), wykazu nieruchomości położonej przy ul. Zwierzynieckiej, obręb Pustki Cisowskie, stanowiącej działkę nr 1896/1 o pow. 82 m², przeznaczoną do sprzedaży bezprzetargowej. Działka ujęta jest w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni księdze wieczystej nr GD1Y/00014215/9. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 885/2019/VIII/P, wywieszony został od 17.05. do 7.06.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 430 w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 907/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni - nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kartuskiej o powierzchni 137 m², obejmującej działki nr 1391 i 1413 obręb 0024 Pustki Cisowskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze GD1Y/00023668/5, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 23.05.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z 21.05.2019 r. nr 908/19/VIII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kościelnej o pow. 294 m², obejmującej części działek nr 1131/2, nr 1136/5, obręb 0022 Orłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony od 1 lipca 2019 r na rzecz dotychczasowego użytkownika.
Wykazy wywieszone zostały na okres 21 dni od 23.05 do 13.06.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 422, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 877/19/VIII/P, nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata o powierzchni 30 m² z przeznaczeniem na Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej, oznaczonej jako część działki nr 451, obręb 0017 Karwiny, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00005909/5.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 21.05. do 11.06.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Zbożowej oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Cisowa jako działka nr 2167 o powierzchni 3.520 m², objętej księgą wieczystą GD1Y/00123679/6 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 906/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 21.05.2019 r. wywieszony został na okres od 22.05 do 12.06.2019 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 221 000 euro na utrzymanie instalacji oświetleniowych w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia oraz SIWZ dostępne są pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
Termin składania ofert: 18.06.2019 r. o godz. 11.00. Ofertę należy przekazać za pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 221.000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dźwigu osobowego w przejściu podziemnym pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna wraz z naprawą izolacji przejścia podziemnego pod ul. Morską w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia i SIWZ dostępna są na stronie www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp31.
Termin składania ofert: 7.06.2019 r., godzina 11.00 w siedzibie Zamawiającego (pok. 407 – sekretariat).
***
Zarząd Dróg i Zieleni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na przebudowę placu zabaw przy ul. Zbożowej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia i SIWZ dostępne są na www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp44.
Termina składania ofert: 10.06.2019 r., godzina 11.00 w siedzibie Zamawiającego (pok. 407 – sekretariat).
***
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grabowo 2
zatrudni od 1.09.2019 r. nauczyciela nauki gry w szachy w wymiarze 10/18 godz./tydz.
Szczegółowe informacje opublikowane są na stronie www.mdk.gdynia.pl.
Termin składania ofert - 28.06.2019 r.
***
Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Wrocławska 52
zatrudni sprzątaczkę w wymiarze 5/8 etatu. Praca w godzinach od 14.00-19.00. Dokumenty z CV można składać w sekretariacie w godzinach 8.00-16.00 lub drogą e-mailową na adres sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 58 664 69 05.
***
Przedszkole nr 53
zatrudni
- nauczyciela wychowania przedszkolnego. Zatrudnienie na pełen etat, od 1.09.2019 r.
- nauczyciela wychowania przedszkolnego. Zatrudnienie na pełen etat, na zastępstwo, od 1.09.2019 r.
- głównego księgowego. Zatrudnienie na 3/4 etatu, od 1.08.2019 r.
- pomoc kuchenną. Zatrudnienie na 1 etat, od 1.08.2019 r.
- konserwatora. Zatrudnienie na ¾ etatu, od 1.09.2019 r.
Pełne wersje ogłoszeń znajdują się na stronie www.gdynia.pl/zsp1.
***
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
ul. Dickmana 14
zatrudni pracowników na stanowiskach:
- konserwatora w wymiarze ½ etatu, praca w godz. 14.00-18.00,
- woźnego w wymiarze 1 etatu, praca w godz. 7.00-15.00,
- sprzątaczki w wymiarze 3/4 etatu, praca w godz. 14.00-20.00.
CV można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00 lub na adres e-mailowy liceumv@wp.pl.
Więcej informacji pod nr. tel. 58 625 04 86.
***
Poszukiwany wykonawca robót budowlanych
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 103 poszukuje wykonawcy remontu elewacji frontowej kamienicy mieszkalno-usługowej.
Prace objęte są dofinasowaniem z budżetu Miasta Gdyni z funduszu na renowację zabytków. Wykonawca winien posiadać doświadczenie przy realizacji prac przy obiektach objętych Konserwatorem zabytków i posiadać uprawnienia budowlane. Informację na temat zakresu prac uzyskać można w biurze Zarządcy Pomorska Grupa Zarządców Nieruchomości Sp z.oo (tel. 885 320 105 w dni robocze w godz. 7.30-15.30) oraz u Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. Pisemne oferty należy złożyć w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w biuletynie „Ratusz” na adres: Pomorska Grupa Zarządców Nieruchomości Sp z o.o. ul. Waszyngtona 34-36, 81-342 Gdynia.
***
Poszukiwany wykonawca robót budowlanych
W związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Miasta Gdyni, Wspólnota Mieszkaniowa budynku Świętojańska 57 poszukuje wykonawcy remontu elewacji od strony posesji.
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji prac przy zabytkach (minimum 18 miesięcy), a także stosowne uprawnienia budowlane. Pożądany termin realizacji pomiędzy 1.06 - 31.10 2019 r. Szczegółowy zakres prac wraz ze specyfikacją można uzyskać u administratora budynku: Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów (ul. Żwirki i Wigury 6), codzienne w godz. 9.00-13.00, tel. 58 620 33 45 wew. 35, e-mail: techniczny@zwizd.pl. Pisemne oferty należy składać w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia w Ratuszu w siedzibie administracji.
***
Poszukiwany wykonawca robót budowlanych
Wspólnota Mieszkaniowa „Bankowiec” (ul. 3 Maja 27-31) poszukuje wykonawcy prac na remont elewacji wewnętrznej (pierwszy etap) zabytkowego budynku.
Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni z funduszy na renowację zabytków.
Oferty należy składać w terminie 10 dni od ukazania się „Ratusza” do Zarządu Nieruchomości „Partner”, ul. Morska 29/8, Gdynia, tel. 663 899 999, email: alicja@partner.gdynia.pl lub do Zarządu Wspólnoty (zakres prac znajduje się w siedzibie Administratora).
***
Poszukiwany wykonawca robót budowlanych
W związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Miasta Gdyni, Klasztor Franciszkanów poszukuje wykonawcy robot budowlanych, polegających na: wymianie lastryka schodów zewnętrznych przed kaplicą św. Antoniego oraz remoncie schodów od kaplicy na dziedziniec (wraz z murem bocznym) i schodów wejściowych do klasztoru.
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji prac przy zabytkach (minimum 18 miesięcy), a także stosowne uprawnienia budowlane. Specyfikację robót oraz bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 58 622 02 38 i w siedzibie Klasztoru przy ul. Ujejskiego 40.
Pisemne oferty należy składać w terminie 20 dni od daty ukazania się ogłoszenia (adres jw.).
***
Poszukiwany wykonawca robót budowlanych
W związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Miasta Gdyni, Morski Instytut Rybacki działając na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Akwarium Gdyńskiego, ogłasza przetarg na remont tarasu zewnętrznego wraz z wymianą balustrady oraz remont schodów zewnętrznych w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni.
Wykonawca musi spełniać wymogi wynikające z art. 37 a lub 37 c ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), a także stosowne uprawnienia budowlane.
Pełna treść ogłoszenia oraz SIWZ dostępne są na stronie http://przetargi.mir.gdynia.pl. Termin składania ofert: 5.06.2019 r., miejsce składania ofert: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1, pok. 521 (Sekcja Zamówień Publicznych i Przetargów). Sposób porozumiewania się: mailowo na adres zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl lub faksowo na numer 58 73 56 195.
Wybór wykonawcy będzie zatwierdzany przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Miasta Gdyni.
***
Poszukiwany wykonawca robót budowlanych
Poszukiwany wykonawca prac renowacyjnych w obrębie werandy zabytkowej przy budynku (ul. Św. Mikołaja 9) wpisanym do rejestru zabytków.
Przedmiot robót: odbudowa konstrukcji werandy, renowacja elementów zewnętrznych, izolacja fundamentów, wzmocnienie osadzenia werandy, wykonanie nowych okien z szybą zespoloną oraz ich montaż, izolacja cieplna werandy, wykonanie podłogi tarasu oraz balustrady, izolacja cieplna stropu tarasu, orynnowanie, lakierowanie boazerii.
Wykonawca musi spełniać wymogi wynikające z art. 37 a lub 37 c ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067).
Kontakt do inwestora: Maria Stelmach, tel. 788 379 201, Arkadiusz Stelmach, tel. 889 541 716.
Oferty należy składać listownie na adres: ul. Św. Mikołaja 9, 81-062 Gdynia, Maria Stelmach.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 14.06.2019 r.
Specyfikację robót uzyskać można pod w/w adresem.