1368 (1068) 2019-05-31 - 2019-06-06

Po IX sesji Rady Miasta Gdyni

W środę, 22 maja odbyła się IX Sesja Rady Miasta Gdyni.
Radni zadecydowali m.in. o:
- zaciągnięciu długoterminowego kredytu,
Zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 rok Miasto Gdynia planuje zaciągnąć w tym roku zobowiązania z tytułu kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Podjęta uchwała pozwala na uzyskanie na te potrzeby kredytu nie przekraczającego 140 000 000 zł oraz upoważnia Prezydenta do zaciągnięcia kredytu.
Pozyskane środki są niezbędne do sfinansowania zadań inwestycyjnych, w szczególności projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Spłata kredytu i odsetek następować będzie do końca 2032 roku, zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033, zapewniającym utrzymanie wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie.
- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu unijnego pn. SMACKER, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Central Europe (Interreg Europa Środkowa),
O programie piszemy tutaj.
- uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka,
Granice planu obejmują:
– obszar położony pomiędzy ul. Spacerową, terenem zabudowy jednorodzinnej przy ulicy Szyprów, doliną rzeki Kaczej i ul. Zapotoczną,
– obszar położony po północnej stronie ul. Orłowskiej, pomiędzy tą ulicą, ciągiem pieszojezdnym prowadzącym do terenu dawnego ujęcia wody, północną granicą tego terenu i jej przedłużeniem wzdłuż doliny rzeki Kaczej oraz zespołem zabudowy wielorodzinnej,
– obszar obejmujący: teren dawnej restauracji Maxim przy ul. Orłowskiej wraz z działkami graniczącymi od strony zachodniej i wschodniej (przylegającymi do Promenady Marysieńki), ul. Króla Jana III z zespołem przylegającej zabudowy i ul. Popiela wraz z terenami zabudowy mieszkaniowej pomiędzy ul. Perkuna a ul. Mestwina oraz teren zabudowy przy ul. Plażowej,
– ulice Balladyny i Świętopełka, sąsiadujące z nimi tereny zabudowy wielorodzinnej (Biały Dwór i Dwór Marysieńki) i z przylegającym terenem zieleni,
Głównymi celami opracowania projektu planu są identyfikacja i ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych wskazanej części dzielnicy. Zapisy projektu planu mają za zadanie m.in. ochronę środowiska i krajobrazu Orłowa poprzez określenie zasad ich ochrony, ograniczenie intensywności i gabarytów nowej zabudowy, nakaz nawiązania powstających budowli do już istniejącej architektury, a także obowiązek zachowania drzew wyróżniających się wiekiem, formą oraz kondycją.
- ustaleniu przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
Zapisy dotyczą w szczególności kwestii prawa pierwszeństwa osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich oraz osób podróżujących z wózkami dziecięcymi przed osobami podróżującymi z rowerami, tj. prawa pierwszeństwa mającego zastosowanie nie tylko w sytuacji, kiedy wszystkie wymienione w tych zapisach osoby na tym samym przystanku, wyrażają zamiar równoczesnego skorzystania z pojazdu miejskiej komunikacji zbiorowej, ale i w sytuacji, kiedy osoba z rowerem odbywa już ww. pojazdem podróż, którą musi przerwać, ponieważ osoba z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim oraz osoba z wózkiem dziecięcym znajdujące się na przystanku, do którego dojechał ów pojazd, zamierzają dopiero skorzystać z tego pojazdu.
Wprowadzono także zakaz przewozu rowerów „MEVO”.
- zmianach w uchwale Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok,
Ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 1.737.361.965,33 zł, w tym:
- dochody bieżące 1.471.847.187,33 zł,
- dochody majątkowe 265.514.778 zł.
Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 1.932.369.531,33 zł, w tym:
- wydatki bieżące 1.404.435.356,33 zł,
- wydatki majątkowe 527.934.175 zł.
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 195.007.566 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:
- kredytu długoterminowego w kwocie 147.551.681 zł,
- wolnych środków w kwocie 47.455.885 zł.
Pełna lista tematów i projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na www.gdynia.pl/bip.