1370 (1070) 2019-06-14 - 2019-06-20

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2019 r.
Przewidywana kwota dotacji w 2019 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 40.000 zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 15.07.2019 r. do 30.11.2019 r. Termin składania ofert ustala się do 28.06.2019 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, Gdynia, tel. 58 727 39 21.
***
Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2019 r.
Przewidywana kwota dotacji w 2019 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 35.000 zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 15.07.2019 r. do 30.11.2019 r. Termin składania ofert ustala się do 28.06.2019 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”. Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, tel.: 58 727 39 21.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie schroniska wraz z wyżywieniem dla ok. 40 bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni”.
W ramach zadania „Schroniska dla Bezdomnych Osób i Rodzin w Gdyni” „Prowadzenie schroniska wraz z wyżywieniem dla ok. 40 bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni” powierzono organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Alter-Ego”, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa-Wesoła.
W rankingu Komisji Oceniającej organizacja uzyskała 85,83 pkt i zajęła I miejsce. Na mocy Zarządzenia nr 940/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 28 maja przyznano jej dotację na realizację zadania w 2019 r. w kwocie 330 167 zł.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 998/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 6.06.2019 r. – nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Widnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat o pow. ca 27 m², obejmującej część działki 158/4, obręb 0028 Witomino-Radiostacja, w celu usytuowania osłony śmietnikowej oraz ustawienia pomników do selektywnej zbiórki odpadów dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Widnej 5.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 10.06.2019 r. do 30.06.2019 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych (al. Zwycięstwa 194)
informuje o wolnym stanowisku pracy – Administrator e-Dziennika w wymiarze 1/2 etatu.
Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 58 624 82 86 lub osobiście.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 (ul. Chwaszczyńska 26)
zatrudni pracownika na stanowisku intendenta w wymiarze pełnego etatu.
Szczegóły w BIP i na stronie internetowej www.zsp4gdynia.pl. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać do 21.06.2019 r.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (ul. Sambora 48)
zatrudni od 1 września nauczyciela fizyki w wymiarze 1 etatu i nauczyciela przedmiotów zawodowych informatycznych w wymiarze 1 etatu;
zatrudni od 16 sierpnia 2019 r. sprzątaczki w wymiarze 3/4 etatu (praca w godz. 14.00-20.00).
Dokumenty można składać w sekretariacie lub na adres: zschie@zschie.pl.
Kontakt tel. 58 620 85 15 i 58 627 00 71.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul. Morska 79)
zatrudni robotnika do prac ciężkich w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo.
Szczegóły pod nr. tel. 58 621 68 91.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18
zatrudni:
dozorcę. Termin składania dokumentów: 30.06.2019 r.;
administratora systemów komputerowych. Termin składania dokumentów: 21.06.2019 r.
Szczegółowe warunki naboru oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie BIP SP18.
Dodatkowe informacje pod nr. tel. 58 621 80 30, 58 620 69 43.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 (ul. Wrocławska 52)
zatrudni pracownika obsługi na stanowisku sprzątaczki w wymiarze 5/8 etatu.
Praca w godz. 14.00-19.00. Dokumenty z CV należy składać w sekretariacie w godz. 8.00-16.00 lub mailowo: sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl. Kontakt tel. 58 664 69 05.
***
Przedszkole nr 53 (ul. Wiczlińska 93)
zatrudni:
woźna oddziałowa, pełen etat, od 1 września – 2 etaty,
woźna oddziałowa, pełen etat na zastępstwo, od 1 września.
Pełne wersje ogłoszeń znajdują się w BIP.
***
III Liceum Ogólnokształcące (ul. Legionów 27)
zatrudni od 1 września 2019 r.:
nauczyciela podstaw przedsiębiorczości oraz ew. innych pokrewnych przedmiotów (zarządzanie, marketing, ekonomia stosowana itp. itd.) w pełnym lub niepełnym tygodniowym wymiarze godzin;
– główną księgową na cały etat.
Kontakt z sekretariatem (e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl, tel. 58 622 18 33, wew. 31).
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego
poszukuje kandydatów na stanowisko sprzątaczki na ½ etatu.
CV można składać w sekretariacie (ul. Władysława IV 58) lub wysłać na adres: xlogdynia@gmail.com do 21.06.2019 r. Szczegóły na BIP szkoły.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na przebudowę muru oporowego usytuowanego wzdłuż ul. Olgierda przy posesji nr 63 w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp36.
Termin składania ofert: 24.06.2019 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 221 000 euro na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Utworzenie kontrapasa autobusowego w ciągu ul. Chwarznieńskiej w Gdyni”.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp46.
Termin składania ofert: 19.06.2019 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.

  • ikonaOpublikowano: 13.06.2019 09:00
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.06.2019 09:47
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona