1371 (1071) 2019-06-21 - 2019-06-27

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIV/589/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od północnego-zachodu – wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej (wzdłuż granic m.p.z.p. części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego), od północnego-wschodu – wzdłuż ul. Krzemowej (wzdłuż granic m.p.z.p. części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, obszaru dawnego „Polifarbu”), a następnie wzdłuż terenów leśnych, od południowego-wschodu – wzdłuż terenów leśnych, z wyłączeniem obszaru objętego m.p.z.p. części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej, a następnie wzdłuż granicy z Gminą Miasta Gdańska, od południowego-zachodu – wzdłuż granicy z Gminą Żukowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1.07.2019 r. do 23.07.2019 r., w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 17.07.2019 r. o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 6.08.2019 r.
Informacje o ochronie danych osobowych: https://www.gdynia.pl/bppmg_oia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń na IV piętrze obok pokoju 430 wykazu nieruchomości o pow. 21.265 m2 stanowiącej cz. dz. 244 obręb 0009 Babie Doły będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zielonej – dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00008296/5 – przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony: od 2 lipca 2019 r. do 8 lipca 2019 na rzecz wnioskodawcy. Wykaz stanowi załącznik do ZPMG nr 985/19/VIII/P. Wykazy wywieszono przez okres 21 dni: 6.06.2019 r. do 26.06.2019 r.
***
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
w związku z uzyskaniem przez Fundację Rozwoju Akwarium Gdyńskiego dofinansowania z budżetu Miasta Gdyni na remont tarasu zewnętrznego ze słupami i balustradami budynku Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni, działając na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Akwarium Gdyńskiego, ponownie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro na remont tarasu zewnętrznego wraz z wymianą balustrady oraz remont schodów zewnętrznych w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1. W poprzednim postępowaniu, które zakończyło się 5.06.2019 r., nie złożono ofert.
Wykonawca musi spełniać wymogi wynikające z art. 37 a lub 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), a także stosowne uprawnienia budowlane.
Pełna treść ogłoszenia oraz SIWZ dostępne są na stronie internetowej zamawiającego:
http://przetargi.mir.gdynia.pl.
Termin składania ofert: 25.06.2019 r., miejsce składania ofert: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1, pok. 521 (Sekcja Zamówień Publicznych i Przetargów). Kontakt mailowy: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl lub faks na nr 58 73 56 195.
***
Dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia
ogłasza nabór na stanowisko od inspektora do specjalisty ds. zamówień publicznych w Dziale Organizacyjnym.
Pełna wersja ogłoszenia dostępna w BIP: www.gdynia.pl/bip/ogloszenia-o-naborze,1386/ogloszenie-o-naborze-od-inspektora-do-specjalisty-ds-zamowien-publicznych,538950.
Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać na adres jednostki do 28.06.2019 r.
Informacja: tel. 58 880 81 28 lub pod adresem biuro@ppnt.pl.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na sporządzenie dokumentacji projektowej i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka z ul. Staniewicza w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp43.
Termin składania ofert: 28.06.2019 r. godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 221 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wybranych dróg w Gdyni w zakresie drogi rowerowej i chodnika.
Pełna treść ogłoszenia oraz SIWZ dostępne są na stronie internetowej zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia.
Termin składania ofert: 15.07.2019 r. o godz. 11.00.
***
Właściciel „Willi Sokolej” (ul. Sieroszewskiego 7)
poszukuje wykonawcy do dwóch oddzielnych zadań inwestycyjnych przy zabytkowym budynku „Willa Sokola” (ul. Sieroszewskiego 7).
Kontynuacja prac restauratorskich przy historycznym ogrodzeniu polegająca na odtworzeniu bramy wjazdowej i furtki, oraz wykonanie izolacji pionowej fundamentów polegającej na uszczelnieniu ściany fundamentowej metodą iniekcji (lub podobną) od wewnątrz.
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji prac przy zabytkach (minimum 1,5 roku) i stosowne uprawnienia budowlane. Ze specyfikacją techniczną oraz projektem budowlanym można zapoznać się po umówieniu tel. 795 413 233. Oferty można składać do 30.06.2019 r.