1371 (1071) 2019-06-21 - 2019-06-27

Przed X Sesją Rady Miasta Gdyni

25 czerwca o godz. 18.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54) rozpocznie się X sesja Rady Miasta Gdyni. W ramach sesji odbędzie się debata nad Raportem o stanie gminy. Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
– udzielenia Prezydentowi Miasta votum zaufania;
– przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2018 (sprawozdanie dostępne wyłącznie elektronicznie – www.gdynia.pl);
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2018;
– zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu w 2018 roku;
– udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2018;
– zmiany uchwały nr 842/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdynia i wyznaczenia aglomeracji Gdynia;
– rozwiązania porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Luzino zadania własnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
– rozwiązania porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Szemud zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
– zmiany uchwały Nr XLV/1089/06 Rady Miasta Gdyni z 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni;
– uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza w 4-letnie;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w 4-letnie;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w 4-letnie wchodzące w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 4-letnie;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego X Liceum Ogólnokształcącego im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w 4-letnie;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego XV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niedosłyszących w 4-letnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego XVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w 4-letnie wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego XVII Liceum Ogólnokształcącego w 4-letnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w 4-letnie III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza, w 4-letnie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika oraz XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika, w 4-letnie XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 28 oraz V Liceum Ogólnokształcące im. płk. Stanisława Dąbka, w 4-letnie V Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dąbka;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 4-letnie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 Gdyni;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum Ekonomicznego w 5-letnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum Handlowego w 5-letnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum Chłodniczego im. prof. M. T. Hubera w 5-letnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia 4-letniego Technikum Elektronicznego nr 1 w 5-letnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum Transportowego w 5-letnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekologiczno – Transportowych;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum Gastronomicznego w 5-letnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum Hotelarskiego w 5-letnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum Budowy Okrętów im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w 5-letnie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum Mechanicznego nr 1 im. inż. Tadeusza Wendy w 5-letnie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum Budowlanego w 5-letnie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2;
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum nr 3 w 5-letnie wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2;
– w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 48 imienia profesora Kazimierza Demela;
– w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni;
– w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających swą siedzibę na obszarze Gminy Miasta Gdyni;
– w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Gdyni;
– określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przy ul. Leśnej;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przy ul. Legionów;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej przy ul. Chylońskiej;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej przy ul. Św. Mikołaja;
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Afrodyty;
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przy al. Zwycięstwa;
– wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 20 przy ul. Warszawskiej 53;
– wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie współużytkowania wieczystego gruntu;
– wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Puszczyka;
– wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Stefana Żeromskiego;
– skargi Pani RF na działanie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie skargi, jaką złożyła w maju 2019 r.;
– skarg pani LS na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
– obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni.
Szczegóły i projekty uchwał znajdują się na www.gdynia.pl/bip.